Upphävd författning

Förordning (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1715 i lydelse enligt SFS 1999:529
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter för att den pris- och marknadsreglering som ingår i EG:s gemensamma jordbrukspolitik skall kunna genomföras i Sverige.

Föreskrifter för reglering av mjölkproduktionen meddelas i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

2 §  Uttrycket EG:s förordningar om jordbruksprodukter har i denna förordning samma betydelse som i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Nationella föreskrifter om minsta kvantitet för intervention

3 §  Minsta kvantitet spannmål som får lämnas för intervention är 200 ton.

Nationella föreskrifter om arealersättning till jordbrukare

4 §  Sverige utgör en basarealregion som är indelad i produktionsregioner med fem olika ersättningsnivåer för spannmål, proteingrödor, oljelin och jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion. Förordning (1995:354).

5 §  För spannmål skall skillnaden mellan högsta och lägsta ersättningsnivå vara 102 ecu.

[S2]Indelningen i produktionsregioner för spannmål, proteingrödor, oljelin, jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion och oljeväxter anges i föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

[S3]Ersättningsnivåer för oljeväxter framgår av EG:s föreskrifter på området. Förordning (1995:354).

6 §  För att ersättning skall lämnas måste en och samma gröda odlas på ett jordbruksskifte som är minst 0,3 hektar.

7 §  Åtagandet att ta jordbruksmark ur livsmedelsproduktion som villkor för arealersättning får inte överföras från ett jordbruksföretag till ett annat, med undantag för en överföring inom vissa områden av miljöskäl. Förordning (1995:354).

8 §  Föreskrifter om hur jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion skall skötas på ett miljöanpassat sätt meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1995:354).

8 a §  Jordbruksverket får föreskriva att ersättningsbeloppet helt eller delvis skall sättas ned om den stödberättigade inte har följt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 §.

[S2]En sådan föreskrift skall ange hur stor nedsättningen skall vara för olika slag av överträdelser, varvid hänsyn skall tas till vilka konsekvenser överträdelsen kan antas få för miljön. Förordning (1999:193).

9 §  Frågor om arealersättning prövas av länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om beslut om ersättning skall innehålla en upplysning om innehållet i 26 b §.

[S2]Ersättningen betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1997:763).

10 §  Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om arealersättning till jordbrukare meddelas av Jordbruksverket.

 • RÅ 1997:65:Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av Jordbruksverket meddelade beslut har ansetts oförenligt med EG- rättens allmänna rättsprinciper. Föreskriften om fullföljdsförbud har därför inte tillämpats. Tillika fråga om vilken domstol som skall anses vara behörig att pröva överklagandet.

Nationella föreskrifter om djurbidrag

11 §  Bidrag för handjur lämnas vid slakt eller när djuren säljs för slakt.

[S2]För den begränsning som gäller för bidragsgivningen, 250 000 djur, utgör Sverige en enda region.

12 §  Bidrag för handjur lämnas endast till djurägare som har levererat minst två djur till slakt under ett kalenderår.

13 §  Fördelningen av bidragsrätter för am- och dikor skall grundas på de djurbidrag som betalades ut under år 1993.

[S2]Fördelningen av bidragsrätter för tackor skall grundas på det antal tackor som djurägaren år 1993 anmält till lantbrukets företagsregister eller till Jordbruksverket.

14 §  Bidragsrätter fördelas inte till djurägare som enligt vad som följer av 13 § under år 1993 hade färre djur än

 1. tre am- eller dikor, eller
 2. tio tackor.

[S2]En ansökan om am- eller dikobidrag skall omfatta minst tre am- eller dikor. Förordning (1996:172).

15 §  Det belopp som avses i artikel 4 a i rådets förordning (EG) nr 1357/96 av den 8 juli 1996 om tilläggsbetalningar under 1996 av de bidrag som avses i förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om ändring av den förordningen1 skall på de villkor som anges i artikel 1-3 i förordning (EG) nr 1357/96 fördelas till producenter av handjur av nötkreatur och am- och dikor med ett lika stort belopp för varje erhållet djurbidrag.

[S2]Tilläggsbetalningar enligt rådets förordning (EG) nr 2443/96 av den 17 december 1996 om ytterligare åtgärder för direkt inkomststöd till producenter eller till nötköttssektorn2 lämnas med ett lika stort belopp för varje am- eller diko eller handjur som har berättigat till bidrag under bidragsåret 1996 eller som skulle ha berättigat till sådant bidrag om de begränsningar i fråga om djurantal och djurtäthet som följer av artiklarna 4 b 1 och 4 g 1 i rådets förordning (EEG) nr 805/68 inte hade tillämpats.

[S3]Högst en tilläggsbetalning per djur får lämnas. Förordning (1997:211).

15 a §  Säsongsbidrag för stutar enligt artikel 4 c i rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött3 får under åren 1997 och 1998 lämnas för perioden den 1 januari-den 30 april. Förordning (1997:847).

15 b §  Kalvslaktbidrag enligt artikel 4 i 2 i rådets förordning (EEG) nr 805/68 får lämnas vid slakt. För att berättiga till bidrag skall kalven närmast före slakt ha hållits på ett eller flera företag inom landet sedan födseln eller under minst den tid som anges i artikel 50.4 a i kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92 av den 23 december 1992 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1244/82 och (EEG) nr 714/894. Förordning (1997:23).

16 §  Bidragsrätter som inte fördelas enligt 13 § utgör en nationell reserv som handhas av Jordbruksverket.

17 §  Överlåtelse av bidragsrätter utan samtidig överlåtelse av djurägarens företag skall inte ske via den nationella reserven utan direkt mellan djurägarna.

18 §  Vid överlåtelse av bidragsrätter för am- och dikor enligt 17 § skall 1 procent av bidragsrätterna, dock lägst 0,1 bidragsrätt, överföras till den nationella reserven.

[S2]Vid överlåtelse av bidragsrätter för tackor enligt 17 § skall 1 procent av bidragsrätterna, dock lägst 1 bidragsrätt, överföras till den nationella reserven. Förordning (1997:847).

19 §  En överlåtelse av bidragsrätter skall anmälas till Jordbruksverket.

20 §  Vid tilldelning ur den nationella reserven av bidragsrätter för am- och dikor samt för tackor får företräde ges till producenter som inte tidigare har tilldelats bidragsrätter av Jordbruksverket. Under bidragsåret 1998 skall dock sådana bidragsrätter för am- och dikor tilldelas producenter som har beviljats stöd för ekologisk djurhållning med am- och dikor enligt 4 kap. 3 § andra stycket förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd. Inom denna grupp skall företräde ges till producenter som inte tidigare har tilldelats bidragsrätter av Jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ytterligare grupper av jordbrukare som bör ges företräde vid tilldelningen av bidragsrätter ur den nationella reserven. Förordning (1997:847).

21 §  Djurägare som har överlåtit sina bidragsrätter ges inte någon tilldelning ur den nationella reserven under tre år räknat från dagen för överlåtelsen.

22 §  Frågor om bidrag för handjur, säsongsbidrag för stutar och kalvslaktbidrag, frågor om tilläggsbetalningar som avses i 15 § andra stycket samt frågor om bidragsrätter för am- och dikor och för tackor prövas av Jordbruksverket.

[S2]Frågor om bidrag för am- och dikor och för tackor prövas av länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla en upplysning om innehållet i 26 b §.

[S3]Bidragen betalas ut av Jordbruksverket.

[S4]Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om djurbidrag meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1997:763).

 • SJVFS 1996:149: Statens jordbruksverks föreskrifter om kalvslaktbidrag

Nationella föreskrifter om kompensation för märkbar sänkning av jordbruksomräkningskursen

22 a §  Stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 2990/95 av den 18 december 1995 om kompensation för märkbara sänkningar av jordbruksomräkningskurserna före den 1 juli 19966 lämnas i mån av tillgång på medel till jordbruksföretag som

 1. den 31 mars 1996 innehade sådan leveranskvot som avses i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.
 2. beviljats arealersättning för spannmål för år 1995,
 3. levererat sockerbetor till förädlingsindustrin under år 1995,
 4. levererat potatis för produktion av stärkelse under år 1995. Förordning (1997:847).

22 b §  Stöd enligt 22 a § 1 lämnas i förhållande till den under perioden den 1 april 1995 till och med den 31 mars 1996 levererade mjölkmängden, enligt 22 a § 2 i förhållande till den för år 1995 beviljade arealersättningen för spannmål och enligt 22 a §3 och 4 i förhållande till den under år 1995 levererade kvantiteten sockerbetor respektive potatis.

[S2]Närmare föreskrifter om stödet meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1997:847).

22 c §  Frågor om stöd prövas av Jordbruksverket.

[S2]Stödet betalas ut av Jordbruksverket utan ansökan. Förordning (1997:847).

Nationella föreskrifter i övrigt

23 §  Jordbruksverket får till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om jordbruksprodukter meddela föreskrifter om

 1. intervention och försäljning från interventionslager,
 2. exportbidrag, exportlicenser, importlicenser, förutfastställelselicenser och säkerheter för jordbruksprodukter,
 3. sockerkvoter, produktionsavgifter för socker, handel med sockerbetor samt om lagerersättning och lageravgift för socker,
 4. stöd som avser
  • försäljning av smör till sänkta priser och användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning av konditorivaror, glass och andra livsmedel,
  • användning av skummjölk och skummjölkspulver vid beredning av foderblandningar,
  • denaturering av skummjölkspulver som används som foder till kalvar,
  • användning av skummjölk till foder,
  • kompensationsbetalning till potatisodlare,
  • produktion av potatisstärkelse,
  • tillverkning av kasein och kaseinater,
  • produktion av torkat foder,
  • teknisk användning av spannmål och ris,
  • denaturering av socker för foderändamål,
  • användning av socker i den kemiska industrin,
  • utsäde,
 5. stöd som avser
  • smör som avsätts till icke vinstdrivande institutioner och organisationer,
  • mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,
  • koncentrerat smör (smörolja) för direkt konsumtion,
  • konsumtion av olivolja,
 6. stöd till privat lagring av nötkött, kalvkött, fårkött, getkött, griskött, grädde, smör, ost, skummjölkspulver och spånadslin,
 7. stöd till marknadsföring av nötkött, mjölk, mjölkprodukter, äpplen, citrusfrukter, levande växter och blomsterprodukter,
 8. stöd till informationsåtgärder om märkning av nötkött,
 9. godkännande av producentorganisationer för färska frukter och grönsaker och stöd till sådana organisationer,
 10. återköp (återtagande) av färska frukter och grönsaker genom producentorganisationer,
 11. kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker,
 12. kvotering av stärkelse,
 13. stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och linser,
 14. avgifter för att täcka de kostnader som är förenade med systemet för identifiering och registrering av nötkreatur enligt rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter3.

[S2]Jordbruksverket får även i övrigt meddela föreskrifter till komplettering och för verkställighet av avdelning 1 i förordning (EG) nr 820/97. Förordning (1999:243).

Föreskrifter om handläggning

23 a §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (1998:756).

Behörig myndighet

24 §  Jordbruksverket skall, om inte något annat följer av andra stycket, 9, 22, 24 a eller 26 §, utföra de uppgifter som enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

[S2]Frågor om stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och linser prövas av länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall innehålla en upplysning om innehållet i 26 b §. Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1998:756).

24 a §  Frågor om godkännande av branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt artikel 19.2 och 19.4 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker8 prövas av regeringen.

[S2]Regeringen får enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2200/96 besluta att en producent som inte är medlem i en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer skall omfattas av en sådan organisations regler.

[S3]Regeringen får enligt artikel 21.1 i förordning (EG) nr 2200/96 besluta att den som inte är medlem i en branschorganisation skall omfattas av en sådan organisations avtal, beslut eller samordnade förfaranden. Förordning (1997:44).

Uppgiftsskyldighet

25 §  Jordbruksverket får, om inte något annat följer av andra stycket, meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av EG:s förordningar om jordbruksprodukter att lämna uppgifter om

 1. produktion, inköp, försäljning, import och export,
 2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

[S2]Alkoholinspektionen får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter enligt första stycket i fråga om näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin. Förordning (1998:756).

 • SJVFS 1996:116: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:163) om deklaration av vinoch mustlager
 • SJVFS 1995:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av mjölkprodukter
 • SJVFS 1994:219: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av fågelkött och ägg

Tillsyn och kontroll

26 §  Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna i EG:s förordningar om jordbruksprodukter och av föreskrifter meddelade med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra-femte stycket.

[S2]Jordbruksverket får efter samråd med Tullverket överlåta åt Tullverket att fullgöra viss tillsyn utöver den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagsstiftningen.

[S3]Läkemedelsverket utövar tillsyn och annan kontroll över hanteringen av den vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

[S4]Alkoholinspektionen utövar tillsyn och annan kontroll över

 1. de åtgärder som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras,8
 2. de lagerdeklarationer som skall lämnas till behörig myndighet enligt kommissionens förordning (EG) nr 1294/96 av den 4 juli 1996 med tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 822/87 såvitt gäller skörde-, produktions- och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn.9

[S5]Länsstyrelsen kontrollerar att

 1. uppgifter som läggs till grund för arealersättning och djurbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena,
 2. uppgifter som en djurhållare rapporterar till den centrala databasen för nötkreatur enligt rådets förordning (EG) nr 820/97 stämmer överens med de faktiska förhållandena,
 3. villkoren för stöden uppfylls.

[S6]Länsstyrelsens kontroll omfattar inte slakterier. Förordning (1999:529).

26 a § har upphävts genom förordning (1998:756).

26 b §  Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller. Förordning (1997:763).

27 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan tillsyn som avses i 26 § andra och tredje stycket skall bedrivas. Föreskrifter om Tullverkets tillsyn skall meddelas efter samråd med Tullverket. Verket får också meddela föreskrifter om hur sådan kontroll som avses i 26 § femte stycket skall bedrivas.

[S2]Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om att den som hanterar vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall utöva kontroll av verksamheten. Verket får också meddela föreskrifter om hur kontrollen skall utövas.

[S3]Alkoholinspektionen får meddela föreskrifter om hanteringen av sådana följedokument och om sådana register som avses i 26 § fjärde stycket 1 samt om hantering av sådana lagerdeklarationer som avses i 26 § fjärde stycket 2.Förordning (1999:529).

 • SJVFS 1996:99: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer

27 a §  Jordbruksverket, Läkemedelsverket och Alkoholinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen. Förordning (1998:756).

28 §  Jordbruksverket får föreskriva att

 1. den som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter,
 2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter skall bevaras under en viss tid.

Återbetalningsskyldighet

29 §  Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas. Förordning (1999:27).

Upphävande av beslut

30 §  Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Ränta

31 §  Ränta skall betalas till staten på belopp enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter, om

 1. beloppet betalas efter förfallodagen,
 2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva

 1. hur räntan skall beräknas,
 2. hur betalning skall ske, och
 3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

[S3]Jordbruksverket och länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som avses i andra stycket 1.Förordning (1999:27).

Verkställighet av beslut

32 §  Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen skall gälla omedelbart även om det överklagas. Förordning (1998:756).

Överklagande

33 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. Förordning (1998:756).

 • RÅ 1997:65:Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av Jordbruksverket meddelade beslut har ansetts oförenligt med EG- rättens allmänna rättsprinciper. Föreskriften om fullföljdsförbud har därför inte tillämpats. Tillika fråga om vilken domstol som skall anses vara behörig att pröva överklagandet.

34 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:756).

 • RÅ 1997:65:Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av Jordbruksverket meddelade beslut har ansetts oförenligt med EG- rättens allmänna rättsprinciper. Föreskriften om fullföljdsförbud har därför inte tillämpats. Tillika fråga om vilken domstol som skall anses vara behörig att pröva överklagandet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område, utom såvitt avser bestämmelserna om oljeväxter som skall gälla till utgången av juni 1995, och förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under förordningens giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden, liksom i fråga om prisåterbäring till pälsdjursuppfödare för samma tid.
  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter om avgiftsskyldighet som kan behövas övergångsvis. Detsamma gäller Riksskatteverket, som därvid skall samråda med Jordbruksverket.
  CELEX-nr
  392R1765
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:354) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 8, 24, 26, 27 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1995-04-20

Förordning (1995:1108) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 23, 24 §§
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1996:172) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 april 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar om sådana bidragsrätter för am- eller dikor som har kommit in till Jordbruksverket före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 15, 20 §§; ändr. 14, 24, 25, 26, 27, 29 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
  CELEX-nr
  393R2238
  Ikraftträder
  1996-04-15

Förordning (1996:902) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ny 15 §
  CELEX-nr
  396R1357
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1078) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ny 20 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1996:1138) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 22, 26, 27 §§; nya 15 a, 15 b §§
  CELEX-nr
  396R1294
  Ikraftträder
  1996-12-15

Förordning (1997:23) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 15 b §
  CELEX-nr
  392R3886
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1997:44) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 23, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 26 a, 27 a §§
  CELEX-nr
  396R2200
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:211) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 15, 22, 23 §§
  CELEX-nr
  396R2443
  Ikraftträder
  1997-05-28

Förordning (1997:639) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 23, 24, 34 §§
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:763) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 9, 22, 24, 34 §§; ny 26 b §
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1997:847) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksproduktet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22 a-c §§ den 1 januari 1998, och i övrigt den 1 december 1997.
  Omfattning
  ändr. 15 a, 18, 20 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c §§, rubr. närmast före 22 a; omtryck
  CELEX-nr
  397R0820
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1997:1261) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:43, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU11
  Omfattning
  ändr. 23 §
  CELEX-nr
  397R0820
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:109) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

  Omfattning
  ändr. 24, 26 §§
  CELEX-nr
  396R1294
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:756) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Omfattning
upph. 26 a §; ändr. 23, 24, 25, 26, 27 a, 31, 32, 33, 34 §§; ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1999:27) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 29, 31 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:193) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 27 §; ny 8 a §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:243) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1999-06-01

Förordning (1999:529) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 26, 27 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 1999:1148

Omfattning
upph.