SJVFS 1994:219

Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av fågelkött och ägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om prisrapportering av fågelkött och ägg;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1994:219

Utkom från trycket

den 23 december 1994

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om representativt marknadspris för

fågelkött och ägg finns i

1. kommissionens förordning (EEG) nr 1527/73 av den 28 maj 1973

om vissa meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen avse-

ende ägg och fjäderfäkött,1

2. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

och

3. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Fågelkött

2 § Slakteriföretag som har en försäljning överstigande 1 500 ton

kyckling per kalenderår skall veckovis rapportera försålda kvantiteter och

priser på kyckling till Statens jordbruksverk.

Rapporteringen skall ske på blankett E5.38. Blanketten skall ha

kommit in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping senast torsdag

klockan 15.00 i efterföljande vecka.

Ägg

3 § Näringsidkare som packar ägg och som har en försäljning översti-

gande 300 ton ägg per kalenderår skall veckovis rapportera försålda kvan-

titeter och priser på ägg till Statens jordbruksverk.

-------------------------

1EGT nr L 154, 9.6.1973, s. 1.

SJVFS 1994:219

2

Rapporteringen skall ske på blankett E5.37. Blanketten skall ha

kommit in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping senast torsdag

klockan 15.00 i efterföljande vecka.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

SVANTE ENGLUND

Börje Karlsson

(Animalieenheten)