SJVFS 1994:223

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om införsel av fjäderfä och kläckägg;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

1

samt efter

samråd med Generaltullstyrelsen, följande.

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

Utkom från trycket

den 28 december 1994

Allmänna bestämmelser

1 § Vid införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i Euro-

peiska unionen (EU) gäller bestämmelserna i dessa föreskrifter. Vid

införsel från länder utanför EU krävs tillstånd i varje enskilt fall. I

införseltillståndet kan Statens jordbruksverk föreskriva ytterligare villkor.

Dessa föreskrifter omfattar inte införsel av fjäderfä för utställning,

förevisning eller tävling.

2 § I dessa föreskrifter förstås med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner,

rapphöns och strutsfåglar (ratiter) som föds upp eller hålls i fångenskap

för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom

utsättning vidmakthålla viltstammen,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte

är äldre än 72 timmar,

avelsfjäderfä: fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller

fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som hålls för produktion av konsumtionsägg

eller uppföds för produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt

snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus, vilka hålls i

samma djurutrymme.

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 90/539/EEG (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 69) m.fl.

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

2

3 § Importör skall vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om

registrering skall ske på fastställd blankett

2

och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället. Registreringen

gäller under ett år.

4 § Mottagare av en leverans av fjäderfän eller kläckägg från ett med-

lemsland inom EU är skyldig att senast en arbetsdag före djurens ankomst

till Sverige göra anmälan till Jordbruksverket på fastställd blankett

3

.

Vid införsel från länder utanför EU skall föranmälan om gränskontroll

göras på fastställd blankett

4

senast en arbetsdag före beräknad ankomsttid

till gränskontrollstationen.

5 § Vid införsel av fjäderfän och kläckägg, med undantag för fjäderfä för

slakt, får inga fjäderfän eller kläckägg lämna den mottagande besättningen

inom 30 dagar från införseltillfället. Efter tillstånd från officiell veterinär,

kan undantag medges för slakt.

Hälsointyg

6 § Fjäderfän och kläckägg från EU skall åtföljas av ett officiellt hälso-

intyg, som skall vara utformat i enlighet med ett av Europeiska

gemenskapen fastställt formulär,

5

för

1. kläckägg,

2. daggamla kycklingar,

3. avelsfjäderfä och bruksfjäderfä,

4. fjäderfä för slakt,

5. fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter, eller

6. fjäderfä för utsättning.

Intyget skall vara utfärdat på lastningsdagen av officiell veterinär. Det

skall vara utfärdat dels på svenska, dels på ett av avsändarlandets

officiella språk och skall bestå av ett enda ark.

Intyget är giltigt i fem dagar. Det skall vara utfärdat separat för varje

mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från

den övriga texten.

-------------------------

2Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5Information om formulären lämnas av Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

3

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

7 § Djuren respektive kläckäggen skall komma från en anläggning som är

godkänd och tilldelad ett registreringsnummer av ansvarig myndighet i

avsändarlandet.

Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några

djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning äggen eller djuren härrör från får inte vara belägen

inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för

fjäderfä smittsam sjukdom.

Äggen eller djuren skall härröra från en flock som vid tiden för av-

sändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara

angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Om fjäderfäna är vaccinerade skall vaccinationen ha utförts med ett

officiellt godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg

8 § Kläckägg skall härröra från en flock

1. som hållits i godkända anläggningar i mer än sex veckor,

2. som uppfyller kraven i 7 §,

3. som under de senaste 72 timmarna före transporten har underkastats

en djurhälsoundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat

tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom

eller som genomgått månatliga hälsoundersökningar enligt anvisningar av

officiell veterinär, varvid den senaste undersökningen skall ha skett högst

31 dagar före avsändandet och smittsam fjäderfäsjukdom inte har

konstaterats, samt

4. där djuren antingen

a) inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b) har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c) har vaccinerats minst 60 dagar före insamlingen av kläckäggen,

om de har vaccinerats med ett levande vaccin.

Äggen skall vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens

anvisningar, och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens

förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning

nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av

fjäderfä.

6

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även villkoren i

bilaga 1 och 2 följas.

-------------------------

6EGT nr L 209, 17.08.1977, s. 1.

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

4

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

5

Daggamla kycklingar

9 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller

kraven i 7 och 8 §§ samt härröra från ett kläckeri som tillämpar rutiner

som säkerställer att ägg som inte uppfyller dessa krav inkuberas vid tider

och på platser som är helt skilda från ägg som skall levereras till land som

är fritt från Newcastlesjuka.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även villkoren i

bilaga 1 och 2 följas.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

10 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall

1. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i godkända

och registrerade anläggningar,

2. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före

transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit

anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,

3. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka,

4. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

5. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande Newcast-

lesjuka.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även villkoren i

bilaga 1 och 2 följas.

Fjäderfä för slakt

11 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning,

a) där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b) som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

c) som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner

på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsoundersök-

ning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på

eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

3. härröra från en flock som

a) om djuren inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka, med negativt

resultat har genomgått en representativ serologisk undersökning

beträffande sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet,

eller

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

6

b) om djuren har vaccinerats mot Newcastlesjuka, inte har vaccine-

rats med ett levande vaccin under de senaste 30 dagarna före avsändandet

och det i flocken tagits ett representativt antal prover som har genomgått

en virusisoleringstest beträffande denna sjukdom tidigast 14 dagar före

avsändandet, varvid ett negativt resultat erhållits.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även villkoren i

bilaga 1 och 2 följas.

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

12 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 20 enheter som införs

samtidigt, skall härröra från flockar som

1. hållits i något av EU:s medlemsländer sedan kläckningen eller under

minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä

smittsam sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats mot Newcastlesjuka, blivit vaccinerade

med ett godkänt vaccin.

Djuren i sändningen skall dessutom ha befunnits negativa vid en sero-

logisk undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella

gallinarum inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollpro-

gram som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar skall ursprungs-

flocken vara testad under de senaste tre månaderna avseende Salmonella

pullorum och Salmonella gallinarum genom serologisk undersökning på

en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion

påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även villkoren i

bilaga 1 och 2 följas.

Fjäderfä för utsättning

13 § Fjäderfä för utsättning i naturen skall

1. vara äldre än 72 timmar,

2. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller

under minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjä-

derfän under de senaste två veckorna,

3. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom, samt

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

7

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 48

timmar före transport, varvid flocken inte får ha visat några tecken på eller

på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även villkoren i

bilaga 1 och 2 följas.

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

14 § Kläckägg och daggamla kycklingar skall transporteras antingen i

särskilda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före

transporten har rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får endast innehålla kläckägg eller daggamla kycklingar av samma

art, kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, samt

2. skall vara märkta med uppgift om

a) avsändarland och region,

b) den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c) antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d) ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får vara

sammanförda i lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje

behållare och märkning enligt första stycket 2. skall återfinnas på dessa

behållare.

Daggamla kycklingar skall utan dröjsmål transporteras till mottagar-

anläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än

daggamla kycklingar som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

15 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall transporteras i lådor eller burar

som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som

härrör från samma anläggning, samt

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådorna eller burarna skall utan dröjsmål transporteras till mottagar-

anläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än

daggamla kycklingar eller avels- och produktionsfjäderfä som uppfyller

villkoren i dessa föreskrifter.

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

8

Fjäderfä för slakt

16 § Fjäderfä för slakt skall utan dröjsmål transporteras till mottagande

slakteri utan att komma i kontakt med andra fåglar än fjäderfä avsedda för

slakt som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Lådor, burar och transportfordon

17 § Lådor, burar och fordon skall vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under

transport,

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

Övriga bestämmelser

18 § Jordbruksverket kan för bestämd tid eller tills vidare ändra eller

upphäva bestämmelserna enligt dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:125) om införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

SVANTE ENGLUND

Susanne Lundin

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

9

Bilaga 1

Karantän

Nedanstående undersökningar av djuren skall genomföras i en av

Jordbruksverket godkänd karantän.

Djuren skall kvarstanna i karantänen tills resultaten av nedanstående

undersökningar är klara och den undersökta sjukdomen ej konstaterats.

Jordbruksverket

häver

karantänsbehandlingen

när

slutrapport

inkommit från karantänsveterinären.

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt från gränspasse-

ringsorten till karantänen. För tullmyndigheten på gränspasseringsorten

skall uppvisas en skriftlig bekräftelse på att karantänen är godkänd och att

det finns plats för djuren i fråga.

Om införsel skett av kläckägg skall även kläckning av äggen ske i av

Jordbruksverket godkänd karantän.

A. Salmonellaprovtagning samt rutinmässig obduktion av fjäderfä,

med undantag av struts, vid dödlighet av normal omfattning när inga

allvarliga sjukdomar misstänks förekomma.

Salmonellaprovtagning samt obduktion skall utföras vid följande tid-

punkter under karantänsperioden:

Dag 1

Åtgärder vid ankomsten.

Djur som dött under transporten skall obduceras och prov tagas ut för

salmonellaundersökning. Träckprov för salmonella skall tagas från

pappersinlägg från transportlådor eller som kloaksvabbprov på en nivå

som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när

prevalensen är minst fem procent.

Vecka 1 - 2

Samtliga avlidna djur, dock högst 60 stycken, skall obduceras och

undersökas avseende salmonella. Vid låg dödlighet skall proverna tagas ut

för salmonellaundersökning, förutom från obducerade djur, också som

faecesprov, varvid tre faecesprov motsvarar ett djur. Detta skall göras på

en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion

påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Vecka 4 - 6

Samtliga avlidna djur, dock högst 60 stycken, skall obduceras och

undersökas avseende salmonella. Vid låg dödlighet skall proverna tagas ut

för salmonellaundersökning, förutom från obducerade djur, också som

faecesprov, varvid tre faecesprov motsvarar ett djur. Detta skall göras på

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

10

en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion

påvisas när prevalensen är minst fem procent.

De djur som dör under karantänsperioden skall frysförvaras. För

obduktion används i första hand de senast döda djuren.

Döda djur som skall obduceras skall sändas till aktuellt regionalt

laboratorium eller till Statens veterinärmedicinska anstalt för undersök-

ning.

B. Obduktion av fjäderfä, med undantag av struts, vid onormalt hög

dödlighet då allvarlig sjukdom misstänks förekomma.

Djur som dött vid misstanke om allvarlig sjukdom skall sändas in

direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt för undersökning. Om ett

flertal djur dött med likartad symptombild under en begränsad tidsperiod

skall samtliga eller minst 25 djur undersökas vid varje tillfälle för att

fastställa dödsorsaken.

C. Salmonellaprovtagning samt rutinmässig obduktion av struts vid

dödlighet av normal omfattning när inga allvarliga sjukdomar miss-

tänks förekomma.

Åtgärder vid ankomsten

Djur som dött under transporten skall obduceras och prov tagas ut för

salmonellaundersökning.

Provtagning

Samtliga avlidna djur skall obduceras och undersökas avseende sal-

monella.

Förutom från obducerade djur skall också prover för salmonella-

undersökning tagas ut som faecesprov. Detta skall göras vid minst två

tillfällen med minst en veckas mellanrum och tidigast då djuren vistats två

veckor i karantänen. Om samlingsprov tages ut, skall antalet vara minst en

femtedel av antalet strutsar och representera alla strutsar.

D. Obduktion av struts vid onormalt hög dödlighet då allvarlig

sjukdom misstänks förekomma.

Djur som dött vid misstanke om allvarlig sjukdom skall sändas in

direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt för undersökning. Om ett

flertal djur dött med likartad symptombild under en begränsad tidsperiod

skall samtliga eller minst 25 djur undersökas vid varje tillfälle för att

fastställa dödsorsaken.

SJVFS 1994:223

Saknr J 22

11

Bilaga 2

Denna bilaga gäller ej för strutsfåglar.

Karantän

Nedanstående undersökningar av djuren skall genomföras i en av

Jordbruksverket godkänd karantän.

Djuren skall kvarstanna i karantänen tills resultaten av nedanstående

undersökningar är klara och den undersökta sjukdomen ej konstaterats.

Jordbruksverket

häver

karantänsbehandlingen

när

slutrapport

inkommit från karantänsveterinären.

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt från gränspasse-

ringsorten till karantänen. För tullmyndigheten på gränspasseringsorten

skall uppvisas en skriftlig bekräftelse på att karantänen är godkänd och att

det finns plats för djuren i fråga.

Om införsel skett av kläckägg skall även kläckning av äggen ske i av

Jordbruksverket godkänd karantän.

Provtagning

De importerade djuren skall efter 30 dagar i karantän vid tidigast sju

veckors ålder undersökas avseende infektiös bronkit (IB), egg drop syn-

drome 76 (EDS 76), turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome

(TRT/SHS) och infektiös laryngotrakeit (ILT) genom att blodprov tas ut

för serologisk undersökning. Antalet blodprov skall tas ut på en nivå som

säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när

prevalensen är minst fem procent.

De provtagna djuren skall märkas för identitetskontroll.