Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1830 i lydelse enligt SFS 2021:256
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Veterinär införselkungörelse (1958:551)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning har till syfte att

 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och får ytterligare spridning här,
 2. förhindra en inplantering av utländska djurarter som är skadlig för landets fauna, och
 3. tillgodose djurskyddsintresset.

[S2]Förordningen ska inte tillämpas vid sådan förflyttning av djur från Finland eller Norge som görs i anledning av renskötseln och sker enligt internationella överenskommelser, utom när det gäller förebyggande av smittsamma djursjukdomar vid införsel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag"). Förordning (2021:256).

1 a §  Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, utföra de uppgifter som

 1. en medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27, 34.3, 34.4, 37.1 och 37.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003,
 2. en behörig myndighet har enligt förordning (EU) nr 576/2013 om inte annat följer av 10 §,
 3. en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och som faller inom tillämpningsområdet för den här förordningen,
 4. en behörig myndighet har enligt förordning (EU) 2016/429, och som faller inom tillämpningsområdet för den här förordningen, och
 5. en medlemsstat har enligt artiklarna 128, 139.3, 153.3, 220.3 och 262.1 b i förordning (EU) 2016/429.

[S2]Bestämmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung som förs in i Europeiska unionen finns i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland.

[S3]Innan Jordbruksverket fattar beslut som avser förflyttning av ren enligt artikel 128 i förordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge Sametinget tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:256).

1 b §  Jordbruksverket får meddela tillstånd för förflyttningar i enlighet med undantagsbestämmelserna i artiklarna 7.1, 10.3, 11.1 och 32.1 i förordning (EU) nr 576/2013. Förordning (2014:1380).

1 c §  När djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung förs in från ett tredjeland eller ett territorium tillämpas kraven i artikel 229-239 i förordning (EU) 2016/429. Förordning (2021:256).

1 d §  Jordbruksverket får ingå sådana internationella överenskommelser som avses i artikel 139.2 i förordning (EU) 2016/429. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

[S2]Innan Jordbruksverket ingår överenskommelser som avser förflyttning av ren enligt artikel 139.2 i förordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge Sametinget tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:256).

Officiell veterinär

2 §  Jordbruksverket får förordna officiell veterinär att utföra kontroller av djur och vissa andra varor.

[S2]Jordbruksverkets befogenhet att besluta i enskilda fall enligt förordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får verket helt eller delvis överlåta på officiell veterinär. Förordning (2004:682).

Införseltillstånd och införselförbud

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd och om andra villkor för införsel av djur, produkter av djur, sjukdomsalstrande organismer, hö, halm och annat material som används vid hantering av djur.

[S2]Verket får vidare meddela föreskrifter om införselförbud för sådana djur och produkter av djur som för att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar inte får förflyttas enligt särskilda beslut meddelade av Europeiska unionen.

[S3]Verket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet för den som för in djur och djurprodukter i landet.

[S4]Innan Jordbruksverket fattar beslut i ett ärende om tillstånd att föra in djur för utplantering ska verket höra

 1. Havs- och vattenmyndigheten, om ärendet gäller fisk, fiskrom, blötdjur, kräftdjur och andra akvatiska djurslag eller ägg från sådana djurslag, och
 2. Naturvårdsverket, om ärendet gäller andra djurslag eller ägg än sådana som avses i 1. Förordning (2011:647).

 • SJVFS 2020:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2016:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2015:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 1994:224: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av får och getter
 • SJVFS 2005:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:96) om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien
 • SJVFS 2004:96: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien
 • SJVFS 2017:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2004:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur
 • SJVFS 2014:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2011:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2014:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2006:84: Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
 • SJVFS 2008:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1996:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 2004:97: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika
 • SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2013:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 1994:223: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur
 • SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge
 • SJVFS 2004:63: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien
 • SJVFS 2018:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1998:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2006:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2004:93: Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
 • SJVFS 2006:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
 • SJVFS 1995:125: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
 • SJVFS 2018:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris
 • SJVFS 2013:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin
 • SJVFS 2011:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2010:59: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
 • SJVFS 2009:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2009:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 2006:79: Föreskrifter om ändring i Statens jorbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 2006:41: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2005:86: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2005:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 2005:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 2004:50: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin
 • SJVFS 1999:84: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1999:67: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1999:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1999:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 1998:123: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
 • SJVFS 1997:121: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 1997:87: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
 • SJVFS 1996:162: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1996:142: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1996:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1995:172: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg1
 • SJVFS 1995:98: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 1995:92: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 1995:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa
 • SJVFS 2021:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

3 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. sådana tillstånd till införsel som avses i artiklarna 128 och 138 i förordning (EU) 2016/429,
 2. undantag från krav vid införsel enligt artikel 139.1 i förordning (EU) 2016/429,
 3. införsel av avelsmaterial enligt artikel 158 i förordning (EU) 2016/429,
 4. undantag från de krav för förflyttning från en annan EU- medlemsstat av vattenbruksdjur som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i förordning (EU) 2016/429 i enlighet med artikel 198 i samma förordning,
 5. krav enligt artikel 199 i förordning (EU) 2016/429, när det gäller förflyttning från en annan EU-medlemsstat till Sverige, på att vattenlevande djur endast sätts ut i naturen om de kommer från en medlemsstat, zon eller anläggningskrets som förklarats sjukdomsfri,
 6. riskreducerande åtgärder i enlighet med artikel 200.3 förordning (EU) 2016/429, när det gäller förflyttning från en annan EU-medlemsstat till Sverige, och
 7. undantag från kravet i artikel 220.1 i förordning (EU) 2016/429 på anmälan av förflyttningar av vattenlevande djur genom en behörig myndighet i enlighet med artikel 220.4 i samma förordning.

[S2]Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som kan komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska myndigheten ge Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.

[S3]Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som avser förflyttning av ren enligt första stycket 1 och 2 ska myndigheten ge Sametinget tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:256).

3 b §  Jordbruksverket ska, vid behov, göra en sådan begäran till kommissionen om nödåtgärder som avses i artikel 261.1 i förordning (EU) 2016/429. Förordning (2021:256).

4 §  Införsel av djur och produkter av djur från ett land utanför Europeiska unionen är inte tillåten om djuren eller djurprodukterna

 1. kommer från ett område från vilket införsel inte får ske till Europeiska unionen,
 2. omfattas av ett införselförbud enligt särskilt beslut inom Europeiska unionen,
 3. transporten inte uppfyller svenska djurskyddsbestämmelser.

Införselkontroll

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen skall genomföras vid införsel av djur och varor.

 • SJVFS 2005:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island
 • SJVFS 2005:53: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och Norge
 • SJVFS 1998:119: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2014:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2011:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2006:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
 • SJVFS 2005:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

6 §  Införsel från land utanför Europeiska unionen av djur eller varor som avses i 3 § första stycket får ske endast på de platser som Jordbruksverket föreskriver.

 • SJVFS 2014:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2011:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2006:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
 • SJVFS 2007:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge
 • SJVFS 2005:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

7 §  Vid införsel från land utanför Europeiska unionen av levande djur får djuren inte lastas ur utan medgivande av en officiell veterinär.

8 §  Om gods måste lastas ur på annan plats eller på annat sätt än som föreskrivs i förordningen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, ska Tullverket eller Polismyndigheten begära besked hos en officiell veterinär om vilka åtgärder som ska vidtas i avvaktan på Jordbruksverkets beslut om vad man ska göra med godset. Om det är nödvändigt ska veterinären besikta platsen. Förordning (2014:1235).

9 §  Vid införsel från land inom Europeiska unionen av djur och produkter av djur får en transport stoppas under färd till destinationsorten om

 1. det finns särskild anledning att misstänka förekomst av smittsam sjukdom,
 2. det finns anledning att misstänka att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur,
 3. medföljande dokument är ofullständiga, felaktiga eller saknas helt, eller
 4. de villkor som gäller för införsel till landet inte är uppfyllda.

10 §  Tullverket ska övervaka att införsel sker enligt denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning samt enligt förordning (EU) nr 576/2013.

[S2]Tullverket ska utföra de uppgifter som

 1. en medlemsstat har enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 576/2013,
 2. en behörig myndighet har enligt artiklarna 33.2 och 34.1 i förordning (EU) nr 576/2013, och
 3. en tullmyndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:702).

Åtgärder vid vägrad införsel

11 §  Om införsel inte är tillåten på grund av meddelade förbud eller därför att villkoren för införseln inte är uppfyllda, skall Jordbruksverket bestämma vad som skall göras med godset. Till dess Jordbruksverket meddelat sitt beslut får godset inte lossas eller lämnas ut. I avvaktan på Jordbruksverkets beslut får officiell veterinär bestämma hur levande djur skall tas om hand. Förordning (1996:223).

12 §  Om det är nödvändigt för att förebygga djursjukdom, får Jordbruksverket i fråga om varor som avses i 3 § första stycket och i fråga om levande växter, potatis, rotfrukter, utsädesvaror, vegetabiliska fodermedel och spånadsämnen meddela föreskrifter om desinfektion av varor, emballage, förvaringskärl och transportmedel.

13 §  I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får föras in i landet gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m. m., om inte något annat följer av förordningen eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten att hantera oförtullade varor.

14 § Har upphävts genom förordning (2021:256).
15 § Har upphävts genom förordning (2021:256).

Avgifter m. m.

16 §  Jordbruksverket kan meddela föreskrifter med stöd av förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning om ersättning för besiktning eller annan förrättning som utförs enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

[S2]Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller enligt förordning (EU) nr 576/2013 ska betalas av den som vill föra in djur eller produkter av djur i landet eller av den som äger eller ansvarar för transportmedel som används vid införseln.

[S3]Kostnaden för stickprovskontroll ska betalas av statsmedel. Förordning (2014:1380).

17 §  Om ett djur avlivas till följd av bestämmelser i förordningen eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, lämnas inte någon ersättning av statsmedel för djurets värde.

18 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för

 1. registrering och tillstånd enligt 3 § denna förordning eller enligt förordning (EU) nr 576/2013, och
 2. tillhandahållande av pass som avses i förordning (EU) nr 576/2013. Förordning (2014:1380).

 • SJVFS 2004:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur
 • SJVFS 2011:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2013:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m
 • SJVFS 1998:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
 • SJVFS 2009:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
 • SJVFS 2009:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m
 • SJVFS 2008:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m
 • SJVFS 1999:88: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa
18 a § Har upphävts genom förordning (2014:1380).

Överklagande

19 §  En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte något annat bestäms. Detsamma gäller beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning och beslut enligt förordning (EU) nr 576/2013. Förordning (2018:965).

Ansvarsbestämmelser m. m.

20 §  Bestämmelser om påföljd för olovlig införsel av djur eller produkter av djur och för försök därtill finns i lagen (2000:1275) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling. Förordning (2000:1275).

21 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får beslutas av Jordbruksverket. Om det då uppkommer någon fråga som berör en annan myndighet, skall Jordbruksverket samråda med den myndigheten.

 • SJVFS 1994:224: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av får och getter
 • SJVFS 2005:53: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och Norge
 • SJVFS 1998:119: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2014:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur
 • SJVFS 2004:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur
 • SJVFS 2014:47: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2011:49: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
 • SJVFS 2006:84: Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
 • SJVFS 1996:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 1994:223: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 2013:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island
 • SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge
 • SJVFS 1998:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2006:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2007:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island
 • SJVFS 2004:93: Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
 • SJVFS 1995:125: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
 • SJVFS 2007:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge
 • SJVFS 2005:86: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 2005:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island
 • SJVFS 1999:84: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1999:67: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1999:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin
 • SJVFS 1999:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 1997:121: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 1997:87: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav
 • SJVFS 1996:162: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1996:142: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1996:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon
 • SJVFS 1995:172: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg1
 • SJVFS 1995:98: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 1995:92: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter
 • SJVFS 1995:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa
 • SJVFS 2021:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
  Genom förordningen upphävs veterinära införselkungörelsen (1958:551).
  I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:223) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 11, 18 §§
  Ikraftträder
  1996-05-20

Förordning (1998:799) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 19, 20 §§
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1301) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:531) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 8, 10, 20 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:1275) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:165) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 18 §
CELEX-nr
32003R0998
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2004:682) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 2, 10, 14, 16, 18 §§; ny 1 a §
CELEX-nr
32003R0998
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:748) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2011:647) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1235) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1306) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ny 18 a §
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2014:1380) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
upph. 18 a §; ändr. 1 a, 10, 16, 18, 19 §§; ny 1 b §
Ikraftträder
2014-12-29

Förordning (2018:965) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:702) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 1 a, 10 §§
Ikraftträder
2019-12-14

Förordning (2021:256) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Omfattning
upph. 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 1 a §§; nya 1 c, 1 d, 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2021-04-21