SJVFS 1994:224

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om införsel av får och getter ;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ för-

ordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.1 samt efter

samråd med Generaltullstyrelsen, följande.

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

Utkom från trycket

den 28 december 1994

Allmänna bestämmelser

1 § Vid införsel av får och getter från medlemsländer inom Europeiska

unionen (EU) samt, av slaktdjur, från något annat land eller del av land

enligt bilaga 1, gäller bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Vid införsel av djur för avel från länder utanför EU krävs tillstånd i

varje enskilt fall. Införseltillstånden kan innehålla villkor utöver bestäm-

melserna i dessa föreskrifter.

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

slaktdjur: får eller getter som är avsedda att överföras direkt till ett

slakteri, och

djur för avel och uppfödning för slakt: övriga får och getter.

3 § Importören skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade införseltillfället.

Registreringen gäller under ett år.

4 § Mottagare av ett djur från medlemsland inom EU är skyldig att senast

en arbetsdag före ankomst göra anmälan till Jordbruksverket på fastställd

blankett

3.

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 91/68/EEG (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19).

2Blankett kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3Blankett kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

2

Vid införsel från länder utanför EU skall föranmälan om gränskontroll

göras på fastställd blankett4 senast en arbetsdag före beräknad ankomsttid

till gränskontrollstationen.

5 § Vid införsel av djur för avel och produktion får inga klövbärande djur

lämna mottagarbesättningen inom 30 dagar från införseltillfället.

Undantag medges för slakt efter tillstånd från officiell veterinär.

Gränstrafik

6 § Personer bosatta nära gränsen mot Finland och Norge får införa eller

återinföra får och getter om dessa tillhör eller innehas av gränsbo och

djuren är avsedda att under kortare tid gå på bete i gränsnära trakter.

Transport

7 § Under transporten skall får och getter avsedda för avel och uppföd-

ning till slakt ha hållits åtskilda från djur avsedda för direkt slakt och från

djur som inte uppfyller djurhälsokraven i dessa föreskrifter och skall även

ha hållits åtskilda från andra klövbärande djur.

Transportfordonen skall vara konstruerade så att spill av foder, gödsel

eller strö inte kan ske. Före transporten skall fordonen ha rengjorts och

desinficerats.

Hälsointyg

8 § Djur från land inom EU skall vid införsel åtföljas av ett särskilt häl-

sointyg, som skall vara utformat i enlighet med ett av Europeiska gemen-

skapen (EG) fastställt formulär,5 för

1. slaktdjur,

2. djur avsedda för uppfödning för slakt, eller

3. djur avsedda för avel.

Intyget skall vara utfärdat högst 48 timmar före lastning.

Djur från land eller del av land utanför EU, skall vid införsel åtföljas

av ett särskilt hälsointyg för slaktdjur. Intyget skall vara utformat i

enlighet med ett av EG fastställt formulär.6

Intyget skall vara utfärdat samma dag som djuren lastas.

Intyget skall vara utfärdat av officell veterinär. Det skall vara utfärdat

på svenska och minst ett i avsändarlandet officiellt språk. Det gäller i tio

dagar och skall bestå av ett enda ark.

-------------------------

4Blankett kan rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5Information om formulären lämnas av Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

6Information om formulären lämnas av Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

3

Härstamningsbevis

9 § Djur som är avsedda för avel skall vid införsel åtföljas av här-

stamningsbevis.

Djurhälsokrav m.m.

10 § Djuren skall vara födda och sedan födelsen ha befunnit sig i något

medlemsland inom EU.

Slaktdjur får dock härröra från något av de länder som framgår av

bilaga 1 under förutsättning att utbrott av, eller vaccination mot, mul- och

klövsjuka inte förekommit i landet under de senaste tolv månaderna.

11 § Djuren

1. skall vara märkta så att de kan identifieras och vara registrerade på

ett sådant sätt att det går att spåra den ursprungliga anläggningen,

2. får inte ha företett kliniska tecken på sjukdom, vid undersökning

utförd inom 48 timmar före lastningen eller, för land utanför EU, samma

dag,

3. får inte härröra från anläggning som står under restriktioner av

djurhälsoskäl eller varit i kontakt med djur från sådan anläggning,

4. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för någon av de smittsamma sjukdomar som finns angivna i bilaga 2 till

dessa föreskrifter, samt

5. skall uppfylla de krav som framgår av bilaga 3.

Vidare får införsel inte ske av djur som av hälsoskäl inte får mark-

nadsföras i ursprungslandet.

Djur för avel och uppfödning för slakt

12 § Djur som inte härrör från en anläggning som är officiellt brucellosfri

(Brucella melitensis) skall

1. härröra från en anläggning som är brucellosfri,

2. inte vara vaccinerade mot brucellos de senaste två åren med

undantag av hondjur över två år, som får ha vaccinerats före sju måna-

ders ålder, samt

3. ha varit isolerade under officiell kontroll och under isoleringstiden

genomgått två brucellostester med sex veckors mellanrum med negativt

resultat.

Avelsdjur

13 § Avelsdjur skall komma från en anläggning där kliniska fall av föl-

jande sjukdomar inte har diagnostiserats.

1. Smittsam agalakti (M. agalactie, M. capricolum, M. mycoides var.

mycoides, typ LC) under de senaste sex månaderna.

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de

senaste 12 månaderna.

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

4

3. Pulmonär adenomatos, Maedi/Visna och kaprin artrit och encefalit

(CAE) under de senaste tre åren. Vad gäller Maedi/Visna samt kaprin

artrit och encefalit (CAE), kan denna tidsperiod reduceras till tolv

månader under förutsättning att samtliga infekterade djur slaktats ut och

återstående djur har reagerat negativt på två tester avseende dessa sjuk-

domar.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning

som inte uppfyller kraven i första stycket.

Vidare skall ägaren till den anläggning djuren kommer från skriftligen,

till intygsskrivande veterinär, försäkra att det inte förekommit

omständigheter som tyder på att sjukdomar som anges i första stycket har

förekommit.

14 § Djuren skall under de senaste två åren eller sedan födseln ha

befunnit sig på en anläggning som uppfyller nedanstående krav, såvitt

avser scrapie:

Anläggningen skall vara officiellt kontrollerad och

1. inte haft konstaterade fall av sjukdomen under de senaste två åren,

samt

2. ha samtliga djur i besättningen märkta.

I anläggningen skall vidare

1. äldre tackor kontrolleras vid slakt om inte anläggningen är belägen

inom en region eller ett land som är officiellt friförklarad från sjukdomen,

samt

2. nyrekrytering av hondjur ske från besättningar som uppfyller

ovanstående krav beträffande sjukdomen.

15 § Baggar skall

1. härröra från en besättning, i vilken inga fall av smittsam epididymit

(Brucella ovis) har diagnosticerats de senaste 12 månaderna,

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet,

samt

3. högst 30 dagar före avsändandet ha genomgått en serologisk test

med negativt resultat.

Övriga bestämmelser

16 § Jordbruksverket kan för bestämd tid eller tills vidare ändra eller

upphäva bestämmelser enligt dessa föreskrifter.

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

5

-------------------------

Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:115) om införsel av får och getter från länder som ingår i Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES).

SVANTE ENGLUND

My Sahlman

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

6

Bilaga 1

Grupp A

Schweiz

Grupp B

Estland

Lettland

Litauen

Malta

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Ungern

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

7

Bilaga 2

Smittsamma sjukdomar

Mul- och klövsjuka (FMD)

 Boskapspest

 Pest hos mindre idisslare (PPR)

 Vesikulär stomatit (VS)

 Blue tongue

 Afrikansk hästpest (AHS)

 Koppor hos får och get

 Lumpy skin disease

 Rift valley fever

 Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

 Brucellos (Brucella melitensis)

 Smittsam epididymit (Brucella ovis)

 Mjältbrand

 Rabies

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

8

Bilaga 3

Nedanstående undersökningar skall utföras i en av Jordbruksverket

godkänd karantän 7

Djuren skall från gränspasseringsorten under tullkontroll direkt transpor-

teras till karantänen. För tullmyndigheten på gränspasseringsorten skall

uppvisas en skriftlig bekräftelse från karantänen utvisande att den är

godkänd av Jordbruksverket och att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren skall kvarstanna i karantän tills resultaten av nedanstående

undersökningar är klara och utvisar att undersökt sjukdom ej konstaterats.

Karantänen hävs av Jordbruksverket efter slutrapport från karan-

tänsveterinären.

Undersökningar

Paratuberkulos

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i

faeces med slutlig avläsning tidigast sex månader från provtagningstill-

fället. Träckprov avseende paratuberkulos skall uttagas tidigast vid ett års

ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån det härrör skall,

såvitt känt, varit fria från paratuberkulos de senaste fem åren. Om så ej är

fallet skall undersökningen upprepas två gånger med tre månader mellan

varje provtagningstillfälle.

Djuren skall minst tre månader efter varje träckprovtagning underkastas

serologisk undersökning avseende paratuberkulos.

Undersökningen kan utföras i karantän eller påbörjas före införseln till

Sverige under förutsättning att exportdjuren står isolerade under veterinär

övervakning från provtagning och fram till exporttillfället utan kontakt

med andra djur.

I de fall exportdjuren är under ett år kan provtagning enligt ovan ske på

moderdjuret samt tio av de djur över ett års ålder som stått längst i

-------------------------

7Vid införsel från Danmark, Finland och Norge kan karantänsvistelsen ersättas av isolering

i utförsellandet. Dokumentation utvisande att paratuberkulosundersökning har utförts med

negativt resultat för samtliga tillsammans isolerade djur, skall i dessa fall uppvisas för

gränskontrollveterinär vid gränspasseringsorten.

SJVFS 1994:224

Saknr J 20

9

besättningen. I detta fall ska serologisk undersökning också utföras på de

djur avsedda för export som är under ett år.

I de fall undersökningen påbörjas i utförsellandet, skall för karantäns-

veterinären uppvisas ett av statligt förordnad veterinär i utförsellandet,

inom tio dagar före utförseln, utfärdat intyg utvisande följande:

Djurens identitet,

att djuren stått isolerade under veterinär övervakning i

utförsellandet från provtagning och fram till exporttillfället utan

kontakt med andra djur,

 att, i de fall endast en paratuberkulosodling utförs, exportdjuren

samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör, såvitt känt,

har varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

Mycoplasma8

Djuren ska undersökas avseende mycoplasma agalactie dels genom odling

och dels genom blodprovsundersökning. Undersökningen skall utföras

tidigast efter två veckor i karantän.

-------------------------

8Gäller inte djur från Danmark, Norge och Finland.