SJVFS 1994:235

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och korn för human konsumtion

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och

korn för human konsumtion;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen

(1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område, att

verkets föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och korn för

human konsumtion skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:235

Utkom från trycket

den 28 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under före-

skrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller

nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

SVANTE ENGLUND

Bengt Johnsson

(Vegetabilieenheten)