Upphävd författning

Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-03-14
Ändring införd
SFS 1991:133
Ikraft
1991-07-01
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inlösen av spannmål

1 §  Under vart och ett av budgetåren 1991/92--1994/95 skall Statens jordbruksverk den 1 november (inlösendagen) lösa in de kvantiteter av respektive års inhemska skörd av vete, råg, korn och havre som senast den dagen erbjuds Jordbruksverket för inlösen och som uppfyller de kvalitetskrav som följer av 4 §.

[S2]Inlösen före eller efter inlösendagen sker enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar.

[S3]Inlösenskyldigheten omfattar inte spannmål som efter export återinförts till landet. Förordning (1994:17).

 • SJVFS 1994:253: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95

2 §  När inlösen sker på inlösendagen skall Jordbruksverket lösa in spannmål som har viss lägsta kvalitet (baskvalitet) till följande priser per kilo med tillägg för ersättning till handeln.

Sädesslag1991/921992/931993/941994/95
vete råg korn havre1: 15 kr 1: 21 kr 1: 17 kr 1: 13 kr1: 00 kr 1: 06 kr 1: 02 kr 0: 98 kr1: 05 kr 1: 11 kr 1: 07 kr 1: 03 kr1: 05 kr 1: 11 kr 1: 07 kr 1: 03 kr

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket lösa in spannmål av lägre kvalitet, i huvudsak avsett till foder, till lägre priser än enligt första stycket.

[S3]Om inlösen sker vid annan tidpunkt än på inlösendagen, gäller de inlösenpriser som föreskrivs med stöd av 1 § andra stycket. Förordning (1994:17).

3 §  Inlösen till priser enligt 2 § sker endast på en prisort. Antalet prisorter skall vara högst åtta. Jordbruksverket får bestämma vilka orter som skall vara prisorter. Förordning (1991:173).

4 §  Jordbruksverket fastställer de kriterier som skall gälla för att den i 2 § första stycket angivna baskvaliteten skall anses uppfylld. Förordning (1991:173).

5 §  Jordbruksverket skall avsätta inlöst spannmål till lägsta möjliga kostnad. Vid avsättningen skall verket beakta konkurrensförhållandena på de inhemska marknaderna. Förordning (1991:173).

Exportbidrag för spannmålsprodukter m.m.

6 §  Jordbruksverket får lämna bidrag vid export av sådana livsmedelsprodukter som är framställda av spannmål för vilken inlösenskyldighet föreligger. Bidraget får motsvara skillnaden mellan inlösenpris och världsmarknadspris för den kvantitet spannmål som produkten innehåller. Förordning (1991:173).

7 §  Jordbruksverket får också lämna bidrag vid export av sådana kvaliteter av spannmål som är avsedda för särskilda ändamål, om spannmålen omfattas av inlösenskyldighet. Bidraget får motsvara skillnaden mellan inlösenpris och världsmarknadspris. Förordning (1991:173).

Förmalningsavgifter

7 a §  Tillverkare av mjöl, gryn, flingor eller liknande produkter skall betala avgift för vete, råg, rågvete, korn och havre som används vid tillverkningen.

[S2]Avgift skall betalas för vete, råg och rågvete med 1 146, för korn med 240 och för havre med 230 kronor per ton. Förordning (1993:1675).

Exportbidrag för kött, förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter

8 §  Jordbruksverket får i mån av tillgång på medel lämna bidrag vid export av

 • svenskt nöt- och griskött,
 • förädlade livsmedel framställda av svenska jordbruksprodukter, och
 • färska eller förädlade trädgårdsprodukter av svenskt ursprung.

[S2]Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om

 1. för vilka produkter bidrag lämnas,
 2. storleken på bidraget, samt
 3. under vilken period bidrag lämnas. Förordning (1994:897).

 • SJVFS 1994:254: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om bidrag till export av förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter
 • SJVFS 1994:241: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för kött

9 §  Exportbidrag för kött får lämnas bara om köttet har kontrollerats av en kontrollant som utsetts av jordbruksverket. Förordning (1991:173).

Utjämningsavgift på mjölk

10 §  Under tiden fram till den 1 januari 1995 skall innehavare av mejeri betala avgift för konsumtionsmjölk och grädde. Enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar betalas dock inte avgift för mjölk eller grädde som tillsätts något annat än mjölkpulver och syrningskultur. Förordning (1993:439).

 • SJVFS 1994:247: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.

11 §  Jordbruksverket föreskriver hur stor avgiften skall vara från och med den 1 juli 1991. Avgiften skall därefter minskas den 1 juli 1993, den 1 januari 1994 och den 1 juli 1994. Vid den första tidpunkten skall avgiften minskas med 10 procent av den ursprungliga avgiften och vid vardera av de två följande tidpunkterna med 20 procent av den ursprungliga avgiften. Avgiften skall tas bort helt den 1 januari 1995. Förordning (1993:439).

 • SJVFS 1994:247: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.

Utjämningsbidrag för mjölk

12 §  Jordbruksverket får, i mån av tillgång på avgiftsmedel enligt 10 §, lämna utjämningsbidrag för mjölk till mejeri som har egen invägning av mjölk. Förordning (1991:915).

13 §  Bidraget lämnas med för viss period bestämt belopp per kilogram invägd mjölk. Förordning (1991:173) .

14 §  Bidrag lämnas bara till mejerier som

 1. på begäran av Jordbruksverket åtar sig att leverera mjölk och mejeriprodukter till annat mejeri till ett skäligt pris och på skäliga leveransvillkor i övrigt, och
 2. inte i samverkan med andra mejeriföretag vidtar åtgärder i syfte att påverka prisbildningen på mejeriprodukter på ett sätt som motverkar avregleringen på livsmedelsområdet. Förordning (1992:852).

15 §  Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om bidragets storlek. Förordning (1991:173).

 • SJVFS 1994:247: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.

Avtal om odling av oljeväxter m.m.

16 §  Jordbruksverket får sluta avtal

 1. avseende 1991 och 1992 års skördar med odlare om odling av en viss areal oljeväxter, och
 2. avseende 1993 års skörd med handeln eller med någon annan leverantör om leverans av en viss volym oljeväxtfrö.

[S2]Jordbruksverket skall sluta avtal i en omfattning som innebär att den avtalade produktionen eller leveransen inte överstiger den totala konsumtionen inom landet av vegetabiliskt och marint fett. Inköp och försäljning av oljeväxtfrö skall ske till lägsta möjliga kostnad. Förordning (1993:439).

17 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. till vilket pris avtal skall träffas, och
 2. vilka krav på kvalitet som skall gälla för avtalad produktion. Förordning (1991:173).

17 a §  För 1994 års skörd gäller att Jordbruksverket skall lösa in de kvantiteter av årets inhemska skörd av oljeväxtfrö som handeln eller någon annan leverantör senast den 1 november (inlösendagen) erbjuder verket för inlösen.

[S2]Inlösen före eller efter inlösendagen sker enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar.

[S3]Inlösen av oljeväxtfrö av viss kvalitet (baskvalitet) sker på inlösendagen till ett pris av två och en halv gånger det inlösenpris som gäller för vete den 1 november 1994 med tillägg för frakt och lagringsersättning till handeln eller någon annan leverantör.

[S4]Inlösen av oljeväxtfrö av annan kvalitet sker till pris som Jordbruksverket bestämmer. Förordning (1993:439).

17 b §  Jordbruksverket meddelar föreskrifter om de kriterier som skall gälla för att den i 17 a § första stycket angivna baskvaliteten skall anses uppfylld. Förordning (1993:439).

Pristillägg på får- och lammkött

17 c §  Allmänt pristillägg får lämnas för får- och lammkött med 2 kronor 5 öre per kilo. Tillägget lämnas till den som har fött upp slaktdjur.

[S2]Pristillägg får bara lämnas för kött som har godkänts vid besiktning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (1971:511). Förordning (1992:852).

17 d §  Jordbruksverket bemyndigas meddela föreskrifter om ytterligare villkor för att erhålla pristillägg. Förordning (1991:915).

Gemensamma bestämmelser

18 §  Utöver vad som följer av lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. får Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning i ett särskilt fall överklagas hos kammarrätten om beslutet angår

 1. befrielse från eller återbetalning av avgift, eller
 2. utjämningsbidrag för mjölk.

[S2]Andra beslut av Jordbruksverket i ett särskilt fall enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1992:1043).

18 a §  Om det finns särskilda skäl får jordbruksverket medge befrielse från eller återbetalning av avgift.

Jordbruksverket får också medge återbetalning av avgift enligt 7 a och

18 b §  Jordbruksverket bemyndigas meddela föreskrifter om befrielse från och återbetalning av avgift. Förordning (1991:1513).

 • SJVFS 1994:239: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av förmalningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används till foderblandningar

19 §  Beslut om bidrag eller pristillägg skall omedelbart hävas om bidraget eller pristillägget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller annan mottagare av bidraget eller pristillägget eller om den som beviljats bidrag eller pristillägg på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget eller pristillägget.

[S2]Bidraget eller pristillägget får i fall som avses i första stycket krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (1991:915).

20 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1513).

 • SJVFS 1994:254: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om bidrag till export av förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter
 • SJVFS 1994:235: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och korn för human konsumtion
 • SJVFS 1994:253: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95
 • SJVFS 1994:241: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för kött
 • SJVFS 1994:238: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:71) om förmalningsavgift för vete, råg och rågvete
 • SJVFS 1994:239: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av förmalningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används till foderblandningar
 • SJVFS 1994:247: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller såvitt avser utjämningsavgift och utjämningsbidrag för mjölk samt exportbidrag för kött och förädlade livsmedel till utgången av december 1994, såvitt avser oljeväxter till utgången av juni 1995 och i övrigt till utgången av juni 1995, dock att förordningen fortfarande skall gälla i fråga om avgiftsskyldighet som uppkommit och bidrag som lämnats dessförinnan. Förordning (1994:17).
Förarbeten
Prop. 1989/90:146
Ikraftträder
1991-07-01

Förordning (1991:173) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller såvitt avser utjämningsavgift och utjämningsbidrag för mjölk samt exportbidrag för kött, förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter till utgången av december 1994, såvitt avser oljeväxter till utgången av juni 1995 och i övrigt till utgången av juni 1994, dock att förordningen fortfarande skall gälla i fråga om avgiftsskyldighet som uppkommit och bidrag som lämnats dessförinnan. Förordning (1994:897).
  Omfattning
  nuvarande 11, 12 §§ betecknas 18, 20 §§; rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 18 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, den nya 20 §, överg.best.; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 10, 12, 16 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:915) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 12, 18, 19 §§; nya 7 a, 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 7 a, 17 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1167) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 18 §; ny 18 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-15

Förordning (1991:1328) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991. Bestämmelserna i 17 d § tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1991.
  Omfattning
  ny 17 d §
  Ikraftträder
  1991-11-01

Förordning (1991:1513) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 20 §; ny 18 b §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1861) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:25
  Omfattning
  ändr. 17 c §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:852) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:96
  Omfattning
  ändr. 14, 17 a, 17, c §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1043) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1992:1080) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 2 december 1992.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgiftsskyldighet som inträtt före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 17 c, 17 d §§
  Ikraftträder
  1992-12-02

Förordning (1993:158) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:439) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:231, Bet. 1992/93:JoU13
  Omfattning
  nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 c, 17 d §§; ändr. 2, 10, 11, 16 §§, övergångsbest. till 1991:173; nya 17 a, 17 b §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:964) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1993. Bidrag vid export av förädlade livsmedel lämnas dock för tid från och med den 1 juli 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:330, Prop. 1992/93:183, Bet. 1992/93:JoU20
  Omfattning
  ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §, överg.best. till 1991:173
  Ikraftträder
  1993-07-15

Förordning (1993:1675) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. 7 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:17) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:231, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:JoU13
  Omfattning
  ändr. 1, 2, §§, övergångsbest. till 1991:173
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:897) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:272, Prop. 1993/94:157, Bet. 1993/94:JoU22
  Omfattning
  ändr. 8 §, rubr. närmst 8 §, övergångsbest. till 1991:173
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1715

  Omfattning
  upph.