SJVFS 1994:239

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av förmalningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används till foderblandningar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av för-

malningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete

som används till foderblandningar;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 b och 20 §§ för-

ordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets

område, att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av

förmalningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används

till foderblandningar skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:239

Utkom från trycket

den 28 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts under föreskrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om

återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

3. Ansökan om återbetalning av förmalningsavgift skall ha kommit in

till Jordbruksverket senast den 15 februari 1995.

SVANTE ENGLUND

Bengt Johnsson

(Vegetabilieenheten)