SJVFS 1994:240

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:90) om insamling av prisuppgifter inom livsmedelsområdet

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:90) om insamling av pris-

uppgifter inom livsmedelsområdet;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § förordningen

(1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden

och efter samråd med Statistiska centralbyrån, att verkets föreskrifter

(SJVFS 1991:90) om insamling av prisuppgifter inom livsmedelsområdet

skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:240

Utkom från trycket

den 29 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om insamling av pris-

uppgifter som avser tid under föreskrifternas giltighetstid.

SVANTE ENGLUND

Börje Karlsson

(Animalieenheten)