Upphävd författning

Förordning (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1992-10-29
Ändring införd
SFS 1992:1032 i lydelse enligt SFS 1998:1119
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1991:916) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppgifter enligt 2 och 3 §§ lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område skall lämnas till Statistiska centralbyrån.

[S2]Uppgifter enligt 4 § lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område skall lämnas till Statens jordbruksverk. Förordning (1997:387).

2 §  Närmare föreskrifter om uppgifter som avses i 1 § första stycket samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet meddelas av Statistiska centralbyrån efter samråd med Jordbruksverket.

[S2]Närmare föreskrifter om uppgifter som avses i 1 § andra stycket samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Statistiska centralbyrån. Förordning (1997:387).

 • SJVFS 1994:240: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:90) om insamling av prisuppgifter inom livsmedelsområdet

3 §  Statistiska centralbyrån får efter samråd med Jordbruksverket föreskriva att också andra uppgifter än sådana som anges i 2 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område skall lämnas, om uppgifterna behövs för verksamheten vid någon av dessa myndigheter. Förordning (1997:387).

4 §  Uppgifter som Statistiska centralbyrån samlar in enligt denna förordning skall ingå i registret över företag som driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling (lantbrukets företagsregister).

[S2]Uppgifter i lantbrukets företagsregister skall efter prövning enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) kunna användas av Statistiska centralbyrån för att mot avgift

5 §  Lantbrukets företagsregister förvaras hos Statistiska centralbyrån. Jordbruksverket och varje enhet för lantbruksfrågor eller motsvarande funktion inom en länsstyrelse har för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret i maskinläsbar form.

[S2]Jordbruksverket får efter samråd med Statistiska centralbyrån besluta att uppgifter ur lantbrukets företagsregister får användas för beredskapsplanläggning.

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993, då förordningen (1991:916) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:652) om ändring i förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:265) om ändring i förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:387) om ändring i förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:1119) om ändring i förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2001:100

Omfattning
upph.