SJVFS 1994:241

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för kött

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för kött;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 och 20 §§ förord-

ningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets

område, att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:14) om exportbidrag för

kött skall upphöra att gälla vid utgången av 1994.

SJVFS 1994:241

Utkom från trycket

den 29 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts under föreskrifternas giltighetstid.

SVANTE ENGLUND

Agneta Nordström

(Animalieenheten)