SJVFS 1994:247

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

1

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:80) om förenklat utjämnings-

system för mjölk och mjölkprodukter m.m.;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10, 11, 15 och 20 §§

förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på

jordbrukets område, att verkets föreskrifter (SJVFS 1992:80) om för-

enklat utjämningssystem för mjölk och mjölkprodukter m.m. skall

upphöra att gälla vid utgången av 1994.

SJVFS 1994:247

Utkom från trycket

den 29 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under före-

skrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller

nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

SVANTE ENGLUND

Börje Karlsson

(Animalieenheten)