SJVFS 1994:253

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål

m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95;

beslutade den 29 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 och 20 §§ förord-

ningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets

område, att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spann-

mål m.m. för budgetåren 1991/92 - 1994/95 skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:253

Utkom från trycket

den 30 december 1994

-------------------------

Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

ALF WALLIN

Hans G Öhgren

(Vegetabilieenheten)