SJVFS 1994:254

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om bidrag till export av förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter

om bidrag till export av förädlade livsmedel och träd-

gårdsprodukter;

beslutade den 30 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 och 20 §§ förord-

ningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets

område, att följande författningar skall upphöra att gälla, nämligen

SJVFS 1994:254

Utkom från trycket

den 30 december 1994

1. verkets föreskrifter (SJVFS 1993:87) om särskilt bidrag vid export

av förädlade livsmedel, och

2. verkets föreskrifter (SJVFS 1994:124) om särskilt bidrag vid export

av färska eller förädlade trädgårdsprodukter av svenskt ursprung.

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts under föreskrifternas giltighetstid.

ALF WALLIN

Göran Öster

(Juridiska enheten)