SJVFS 1994:26

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:46) om arealbidrag

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:46) om arealbidrag;

beslutade den 23 februari 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 10 §§ förord-

ningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 1993:46) om arealbidrag,

dels att 4-6, 8-14 och 16 §§ och bilagan till föreskrifterna skall ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 5 a §, med

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 1994:26

Utkom från trycket

den 25 februari 1994

Omtryck

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om arealbidrag finns i förordningen

(1993:298) om arealbidrag till jordbrukare.

2 § Arealuppgifter som omfattas av denna författning skall anges i antal

hektar med en decimals noggrannhet.

Vem som är berättigad till bidrag m.m.

3 § I 1 och 2 §§ förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare

finns bestämmelser om vem som är berättigad till bidrag.

4 § Arealbidrag lämnas, med undantag för det fall som anges i 6 §, utan

ansökan.

Arealbidrag för skördeåret 1993 betalas ut av Jordbruksverket tidigast

under december månad 1993. Arealbidrag för skördeåret 1994 betalas ut av

Jordbruksverket tidigast under december månad 1994. (SJVFS 1994:26).

SJVFS 1994:26

2

5 §1 Som villkor för arealbidrag för skördeåret 1993 gäller följande.

1. Jordbrukaren skall lämna uppgifter till Statis tiska centralbyrån (SCB),

om åkerarealens och omställningsarealens användning under år 1993.

Uppgifterna skall avse förhållandena den 10 juni 1993, uppgiftsdagen, och

skall ha kommit in till Lantbruksregistret, Statistiska centralbyrån, 701 89

Örebro senast den 15 juli 1993. För det fall vårsådden inte är avslutad den

10 juni 1993 skall uppgifterna avse den dag då vårsådden avslutas, dock

senast den 20 juni 1993.

2. Om någon del av åkermarken har övergått från ett jordbruksföretag

till ett annat senast den 10 juni 1993 skall detta ha meddelats till länsstyrel-

sen. Meddelandet skall ha lämnats på blankett som Jordbruksverket fast-

ställt och skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 15 juli 1993. Upp-

gifterna skall godkännas av tidigare brukare med stödareal. Kan inte

godkännande erhållas skall uppgifterna styrkas på annat sätt av den som

utökat sin areal. (SJVFS 1994:26).

5 a § Som villkor för arealbidrag för skördeåret 1994 gäller följande.

Jordbrukaren skall lämna uppgifter till Statistiska centralbyrån om åker-

arealens och omställningsarealens användning under år 1994. Uppgifterna

skall avse förhållandena den 9 juni 1994, uppgiftsdagen, och skall ha

kommit in till Lantbruksregistret, Statistiska centralbyrån, 701 89 Örebro

senast den 1 juli 1994. För det fall vårsådden inte är avslutad den 9 juni

1994 skall uppgifterna avse den dag då vårsådden avslutas, dock senast

den 25 juni 1994. (SJVFS 1994:26).

6 § Skulle gröda enligt 3 § förordningen (1993:298) om arealbidrag till

jordbrukare ha skördats på uppgiftsdagen och därför inte redovisats till

Statistiska centralbyrån skall brukaren ansöka hos Jordbruksverket om

bidrag för odlingen av grödan och därvid styrka sina uppgifter om

odlingen. Ansökan skall ha kommit in till Jordbruksverket, Areal-

stödsenheten, 551 82 Jönköping senast den 1 juli 1993 avseende skörde-

året 1993 och den 1 juli 1994 avseende skördeåret 1994. (SJVFS 1994:26).

Areal som berättigar till bidrag

7 § I 3 § förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare anges den

areal för vilken arealbidrag lämnas.

8 § Arealbidraget grundar sig dels på de uppgifter som brukaren enligt 5 §

1 och 5 a § skall lämna till Statistiska centralbyrån, dels på uppgifter ur

Jordbruksverkets arealstödsregister (JAS). (SJVFS 1994:26).

------------------------

1Senaste lydelse SJVFS 1993:139.

SJVFS 1994:26

3

9 § Stödarealens storlek beräknad enligt förordningen (1990:941) om

inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m. är

fastställd av Statens Jordbruksnämnd, länsstyrelsen eller Jordbruksverket

och upptagen i Jordbruksverkets arealstödsregister.

Stödarealen kan förändras

1. genom arealförändringar enligt 10 §, eller

2. efter prövning av Jordbruksverket om det vid kontroll eller på annat sätt

konstaterats att den verkliga totala åkerarealen avviker från vad som

framgår av Jordbruksverkets arealstödsregister och stödarealen därför

bedöms ha fastställts med en areal som avviker från vad som rätteligen

borde ha fastställts, när

fastställd stödareal

och avvikelsen från fastställd

uppgår till:

stödareal är:

högst 50 hektar

större än 1 hektar plus 5 % av

fastställd stödareal som överstiger 10

hektar

50,1 hektar - 150 hektar

större än 3 hektar

mer än 150 hektar

större än 2 %

Från och med budgetåret 1994/95 gäller inte första och andra stycket.

(SJVFS 1994:26).

10 § Sedan åkermark som upptagits i Jordbruksverkets arealstöds-register

övergått från ett jordbruksföretag till ett annat, skall ny stöd-areal

fastställas.

Stödarealen beräknas på följande sätt:

1. För varje företag med stödareal skall en stödkvot fastställas, som är lika

med företagets stödareal dividerad med företagets totala åkerareal.

Stödkvoten beräknas ursprungligen utifrån de arealuppgifter som fast-

ställts för budgetåret 1990/91 eller för budgetår därefter för företag som

erhåller stödareal till följd av arealförändringar. Om förhållandet mellan

stödareal och total åkerareal ändras fastställs en ny stödkvot för före taget.

2. Den åkerareal som övergår till annat jordbruksföretag skall multipliceras

med stödkvoten för det företag varifrån marken lämnas. Den produkt som

erhålls utgör den stödareal som övergår från det tidigare till det nya

företaget. Denna areal får dock inte överstiga den stödareal som det

tidigare företaget hade före arealövergången minskad med den areal för

vilken redan beviljats omställnings- eller anläggningsstöd.

Från och med budgetåret 1994/95 gäller inte första och andra stycket.

(SJVFS 1994:26).

SJVFS 1994:26

4

11 § Om det vid kontroll konstaterats att bidragsberättigad areal avviker

från bidragsberättigad areal enligt till Jordbruksverket eller Statistiska

centralbyrån lämnade uppgifter, lämnas bidrag för vid kontroll konstaterad

bidragsberättigad areal. (SJVFS 1994:26).

Bidragsbelopp

12 § I 4 § förordningen (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare anges att

arealbidrag lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den enligt 3 och

3 a §§ samma förordning stödberättigade arealen och att bidrag under

visst belopp inte betalas ut. Bidragsbeloppen framgår av bilagan till denna

författning. (SJVFS 1994:26).

13 § För ett jordbruksföretag med åkermark i flera skördeområden

beräknas bidragsbeloppet per hektar på följande sätt. Den åkerareal som

ingår i respektive skördeområde skall divideras med jordbruksföretagets

totala åkerareal. Därigenom erhålls ett vägningstal för respektive skörde-

område. Vägningstalen beräknas utifrån de arealuppgifter som jordbru-

karen lämnat till Statistiska centralbyrån och som för 1993 avser den

brukade arealen den 10 juni 1993 samt för 1994 den 9 juni 1994. Väg-

ningstalen multipliceras med respektive skördeområdes bidragsbelopp per

hektar enligt bilagan. De produkter som erhålls adderas med varandra. Den

erhållna summan utgör företagets bidragsbelopp per hektar. (SJVFS

1994:26).

Beslut m.m.

14 § Länsstyrelsen skall under skördeåren 1993 och 1994 utföra kontroller

avseende bidrag enligt denna författning. (SJVFS 1994:26).

15 § Länsstyrelsen prövar frågor om stödarealen vid arealförändringar

enligt 5 § 2.

16 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i 5-6 §§. Om det finns synnerliga skäl får Jordbruksverket

medge undantag från övriga bestämmelser i denna författning. (SJVFS

1994:26).

SJVFS 1994:26

5

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 15 november 1993.

------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 mars 1994.

SVANTE ENGLUND

Stefan Hermansson

(Arealstödsenheten)

------------------------

2SJVFS 1993:139.

3SJVFS 1994:26.

SJVFS 1994:26

6

Bilaga

Arealbidrag i kronor per hektar för olika skördeområden4

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

Arealbidrag

94/95

Stockholm

111

650

850

112

600

800

321

750

1000

322

500

650

421

650

850

431

650

800

Uppsala

311

750

950

312

650

800

321

750

1000

322

500

650

1921

750

1000

1922

700

900

2121

550

700

Södermanland

411

700

900

421

650

850

422

750

950

431

650

800

521

600

800

Östergötland

511

600

750

512

600

800

513

850

1100

514

800

1050

515

750

1000

521

600

800

821

600

800

Jönköping

611

450

600

612

600

750

621

500

650

622

500

650

1322

500

650

Kronoberg

621

500

650

622

500

650

711

600

750

731

450

600

831

500

600

1131

450

600

4Av Statistiska centralbyråns "Meddelande i samordningsfrågor" 1992:1 jämte supple-

ment 1993:2 framgår var skördeområdena är belägna.

SJVFS 1994:26

7

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

Arealbidrag

94/95

Kalmar

811

700

900

812

550

700

813

600

750

814

450

600

821

600

800

831

500

600

Gotland

911

550

700

912

650

850

913

500

650

Blekinge

731

450

600

831

500

600

1011

650

850

Kristianstad

731

450

600

1111

700

900

1112

700

900

1121

900

1150

1122

700

900

1123

850

1100

1124

550

750

1131

450

600

1221

550

700

1222

800

1000

1321

700

900

Malmöhus

1121

900

1150

1122

700

900

1123

850

1100

1211

950

1200

1212

850

1100

1213

700

850

1214

900

1200

1215

750

950

1216

950

1200

1221

550

700

1222

800

1000

Halland

1124

550

750

1131

450

600

1311

700

900

1321

700

900

1322

500

650

1331

700

900

SJVFS 1994:26

8

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

Arealbidrag

94/95

Göteborg

1331

700

900

1411

600

800

1412

650

850

1421

650

850

1521

600

750

1522

550

750

Älvsborg

1331

700

900

1421

650

850

1511

500

650

1512

700

900

1521

600

750

1522

550

750

1621

700

900

1622

800

1050

1623

800

1050

1721

450

600

1722

650

850

Skaraborg

1611

500

650

1612

700

900

1613

600

800

1614

650

850

1615

700

900

1616

750

950

1617

600

800

1621

700

900

1622

800

1050

1623

800

1050

Värmland

1711

600

800

1712

550

700

1713

450

600

1721

450

600

1722

650

850

1723

450

600

1724

450

600

Örebro

1723

450

600

1811

600

750

1812

750

950

1813

600

750

1821

700

900

SJVFS 1994:26

9

Län

Skörde-

område

Arealbidrag

93/94

Arealbidrag

94/95

Västmanland

422

750

950

431

650

800

1821

700

900

1911

750

1000

1912

650

800

1921

750

1000

1922

700

900

Kopparberg

1724

450

600

2011

600

750

2012

450

600

2019

450

600

2122

450

600

Gävleborg

2111

450

600

2121

550

700

2122

450

600

2221

450

600

2331

450

600

Västernorrland

2211

450

600

2212

450

600

2221

450

600

2331

450

600

Jämtland

2311

500

600

2312

450

600

2319

450

600

2331

450

600

Västerbotten

2411

450

600

2412

450

600

2413

450

600

2414

450

600

2415

450

600

2419

450

600

2521

450

600

Norrbotten

2511

450

600

2512

450

600

2519

450

600

2521

450

600

(SJVFS 1994:26)