SJVFS 1994:52

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:106) om berberis

Statens

jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-

S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:106) om berberis;

beslutade den 28 april 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § berberisför-

ordningen (1976:452), att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:106)

om berberis skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:52

Saknr T 72:1

Utkom från trycket

den 28 april 1994

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 28 april 1994.

SVANTE ENGLUND

Göran Kroeker

(Växtinspektionsenheten)