Upphävd författning

Berberisförordning (1976:452)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:452
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk anger växtarter och sorter enligt 1 § 2 berberislagen (1976:451).

[S2]Det åligger jordbruksverket att offentliggöra förteckning över växtarter och sorter som omfattas av berberislagen. Förordning (1991:1445).

 • SJVFS 1994:52: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:106) om berberis

2 §  Jordbruksverket fastställer bekämpningsplan enligt 2 § första stycket berberislagen (1976:451).

[S2]När bekämpningsplan fastställes, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. Underrättelse om beslutet skall därjämte införas i ortstidning. Förordning (1991:1445).

3 §  Bekämpningsskyldighet enligt 2 § andra stycket berberislagen (1976:451) gäller ej i fråga om botanisk trädgård som är förbunden med universitet eller högskola.

[S2]Fråga om befrielse från skyldighet enligt 2 § andra stycket berberislagen i annat fall än som avses i första stycket prövas av jordbruksverket. Beträffande naturreservat prövas frågan om befrielse efter samråd med länsstyrelsen. Förordning (1991:1445).

4 §  Förbud enligt 4 § berberislagen (1976:451) gäller ej överlåtelse till eller plantering i botanisk trädgård som är förbunden med universitet eller högskola.

[S2]Fråga om undantag från förbud enligt 4 § berberislagen i annat fall än som avses i första stycket prövas av jordbruksverket. Beträffande naturreservat prövas frågan om undantag efter samråd med länsstyrelsen. Förordning (1991:1445).

5 §  Tillsyn över efterlevnaden av berberislagen (1976:451) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och inom varje län av länsstyrelsen. Förordning (1991:1445).

6 §  Länsstyrelsens beslut enligt berberislagen (1976:451) får överklagas hos jordbruksverket.

[S2]Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt berberislagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1991:1445).

7 § har upphävts genom förordning (1990:849).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:745) om ändring i berberisförordningen (1976:452)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1977:906) om ändring i berberisförordningen (1976:452)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1990:849) om ändring i berberisförordningen (1976:452)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1445) om ändring i berberisförordningen (1976:452)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1994:325) om upphävande av berberisförordningen (1976:452)

  Omfattning
  upph.