SJVFS 1995:10

Statens jordbruksverks föreskrifter om prisrapportering av mjölkprodukter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om prisrapportering av mjölkprodukter;

beslutade den 30 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1995:10

Utkom från trycket

den 4 januari 1995

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om prisrapportering av mjölkproduk-

ter finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkproduk-

ter,1

2. kommissionens förordning (EEG) nr 210/69 av den 31 januari 1969

om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med

avseende på mjölk och mjölkprodukter,2

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

och

4. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Rapportering

2 § Mejeriföretag skall veckovis rapportera priser för mjölkprodukter

som säljs inom landet.

Rapporteringen skall ske på blankett E12.1. Blanketten skall ha

kommit in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping senast onsdag

klockan 15.00 i efterföljande vecka.

-------------------------

1EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

2EGT nr L 28, 5.2.1969, s. 1.

SJVFS 1995:10

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 4 januari 1995.

ALF WALLIN

Börje Karlsson

(Animalieenheten)