SJVFS 1995:106

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:139) om stöd till alternativ odling

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:139) om stöd till alternativ

odling;

beslutade den 15 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen

(1989:11) om stöd till alternativ odling, att 2 § verkets föreskrifter

(SJVFS 1991:139) om stöd till alternativ odling skall ha följande lydelse.

SJVFS 1995:106

Saknr T 112:1

Utkom från trycket

den 30 juni 1995

2 § Odlingen skall kontrolleras under stödperioden. Uppgift om utförd

kontroll skall lämnas på av Jordbruksverket fastställd blankett.

Kontroll skall utföras av personer som är väl insatta i de regler för

växtodling som finns i bilaga 1.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Svante Nilsson

(Företagsstödsenheten)