SJVFS 1995:107

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om åtgärder m.m. vid vissa djursjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

1

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om

åtgärder m.m. vid vissa djursjukdomar;

beslutade den 29 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § epizootiförord-

ningen (1980:371), att följande författningar skall upphöra att gälla,

nämligen

SJVFS 1995:107

Utkom från trycket

den 30 juni 1995

1. Kungl. veterinärstyrelsens cirkulär (VF 1956:66) innefattande

föreskrifter vid konstaterat fall av mjältbrand,

2. Kungl. veterinärstyrelsens föreskrifter (VF 1961:23) angående

åtgärder mot brucellos (smittsam kastning) hos klövbärande husdjur,

3. Kungl. veterinärstyrelsens cirkulär till samtliga veterinärer

(1967:60) angående vibriofetusinfektion hos nötkreatur samt

4. Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1977:49) om diagnostik av

rots.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Leif Denneberg

(Djurhälsoenheten)