Upphävd författning

Epizootiförordning (1980:371)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:371 i lydelse enligt SFS 1999:589
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Epizootilagen (1980:369) gäller följande djursjukdomar.

Svensk benämningInternationell benämning
Sjukdomar hos flera djurslag mul- och klövsjuka vesikulär stomatit rift valley fever bluetongue mjältbrand rabies paratuberkulos tuberkulos av bovin och human typ brucellos hos husdjurMultiple species diseases foot-and-mouth disease (FMD) vesicular stomatitis (VS) rift valley fever bluetongue anthrax rabies paratuberculosis human and bovine tuberculosis brucellosis
Sjukdomar hos nötkreatur boskapspest elakartad lungsjukaCattle diseases rinderpest contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)
lumpy skin disease bovin genital campylobacterioslumpy skin disease bovine genital campylobacteriosis (campylobacter fetus supspecies venerealis)
infektion med bovint herpesvirus 1bovine herpes virus 1 infection (IBR/IPV/IBP)
Sjukdomar hos får och get peste des petits ruminantsSheep and goat diseases peste des petits ruminants (PPR)
får- och getkoppor scrapiesheep pox and goat pox scrapie
Sjukdomar hos hästdjur afrikansk hästpest virala encephaliter och encephalomyeliteDiseases in equidae african horse sickness (AHS) equine viral encephalitis and encephalomyelitis
Sjukdomar hos svin swine vesicular disease afrikansk svinpest klassisk svinpest svinlamhet (teschensjuka)Pig diseases swine vesicular disease (SVD) african swine fever (ASF) classical swine fever (CSF) teschen disease
Sjukdomar hos fjäderfä aviär influensa (hönspest) newcastlesjukaPoultry diseases avian influenza (fowl plague) newcastle disease (ND)
Sjukdomar hos odlad fisk viral hemorrhagisk septikemiFish diseases viral haemorrhagic septicemia (egtvedsjuka) (VHS)
spring viraemia of carp infektiös hematopoietisk nekros infectious haematopoietic necrosisspring viraemia of carp (SVC) (IHN)
infektiös laxanemi infektiös pankreasnekros (IPN) Förordning (1999:589).infectious salmon anaemia (ISA) infectious pancreatic necrosis

2 §  Statens jordbruksverk får föreskriva att epizootilagen (1980:369) skall gälla även andra allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa. Förordning (1991:1448).

Bekämpning

3 §  Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen och de förebyggande åtgärderna enligt epizootilagen (1980:369). Förordning (1991:1448).

4 §  Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner och där ange de åtgärder som från myndighetens sida behövs för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar. Förordning (1994:754).

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 6 och 8 §§epizootilagen (1980:369). Verket får också meddela föreskrifter som avses i 7 § lagen. Förordning (1994:754).

 • SJVFS 1995:201: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:165) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Sverige
 • SJVFS 1997:113: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:103) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
 • SJVFS 1995:107: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om åtgärder m.m. vid vissa djursjukdomar

6 §  Jordbruksverket får förordna veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar. Förordning (1991:1448).

Ersättning

7 §  Till ansökan om ersättning enligt 10 § epizootilagen (1980:369) för husdjur som har avlivats eller dött till följd av skyddsympning eller annan behandling, skall fogas intyg om djurens värde.

8 §  Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1980:369) görs dock värderingen av veterinären. Förordning (1994:754).

9 §  Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.

10 §  Värderingsmännen har rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för god man som biträder vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).

[S2]Värderingskostnaderna ersätts av statsmedel.

11 §  Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning. Förordning (1994:754).

12 §  Föreligger särskilda skäl, får jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 10 § epizootilagen (1980:369), om kostnaden eller förlusten föranleds av beslut enligt nämnda lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Förordning (1991:1448).

Övriga bestämmelser

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1110).

14 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1980:369) meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1448).

 • SJVFS 1995:201: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:165) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Sverige
 • SJVFS 1997:113: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:103) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län

Ändringar och övergångsbestämmelser

Epizootiförordning (1980:371)

Förordning (1988:1064) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-11-15

Förordning (1990:853) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1448) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1993:1534) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1994:754) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 § den 1 juli 1994, övrigt den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 juli 1994, 1994:1114). och i
  1995:267
  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. i viss del av 1994:754

Förordning (1995:267) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1110) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:589) om ändring i epizootiförordningen (1980:371)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 1999:659

Övergångsbestämmelse

Förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.
Omfattning
upph.