SJVFS 1995:109

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

Statens

jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-

S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m.

av utsäde av köksväxter;

beslutade den 29 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 6 och 8 §§

utsädesförordningen (1993:1375), ifråga om verkets föreskrifter

(SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

dels att 7, 13, 16, 18-19 och 23 §§ skall ha följande lydelse

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 19a §, av

följande lydelse.

SJVFS

1995:109

Saknr U 41:1

Utkom från trycket

den 5 juli 1995

7 § Utsäde får godkännas om det vid undersökning av officiellt

uttagna prov uppfyller kvalitetskraven i bilaga 1.

För utsläppande på marknaden i Sverige skall utsäde som

producerats i Sverige dock uppfylla de tilläggskrav som anges i

bilaga 1 för sådant utsäde.

Parti får inte godkännas om utsädet enligt det certifierande

organets bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas

tåla lagring utan att grobarheten försämras.

13 § Vid utsläppande på marknaden skall varje förpackning, med

undantag för småförpackning, vara försedd med ett officiellt märke

med utformning och innehåll som uppfyller kraven i bilaga 3.

Märkningen skall utföras under det certifierande organets

kontroll och utgör ett bevis på att utsädet är certifierat.

Officiellt märke skall vara av självhäftande material, påsytt på

förpackning och av rivbeständigt material eller fäst under plomb.

16 § Vid certifiering skall varje förpackning förseglas under det

certifierande organets kontroll i samband med provtagning och

märkning. Förseglingen skall vara utförd på sådant sätt att den

förstörs vid öppnandet.

SJVFS 1995:

Saknr

2

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att

utsädet inte uppfyller kraven enligt bilaga 1, skall märkena under

det certifierande organets kontroll makuleras.

19 § Certifierat utsäde får släppas ut på marknaden under en

period av ett år efter den månad då förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om

partiet efter provtagning och kontroll av det certifierande organet

visar sig fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall det certifierande organet utföra

nödvändig tilläggsmärkning.

19a § Standardutsäde får släppas ut på marknaden under den

provtagningssäsong då försegling ägt rum och under nästföljande

provtagningssäsong.

Förlängt godkännande av standardutsäde kan medges, om

partiet efter provtagning och kontroll av Utsädeskontrollen visar sig

fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, skall Utsädeskontrollen utföra

nödvändig tilläggsmärkning.

23 § Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av

småförpackningar efter den i 22 § nämnda perioden kan medges

av det certifierande organet om ett antal officiellt uttagna prov, ur

förpackningar som är representativa för restpartiet, fortfarande

uppfyller kravet på grobarhet. Om förlängning medges skall

utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning som anger det nya sista

datumet för utsläppande på marknaden. Sista datumet för

utsläppande på marknaden kan förlängas högst ett år.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 5 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)