SJVFS 1995:115

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av

vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedels-

industri i norra Sverige;

beslutade den 14 juli 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 12 § förordningen

(1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige,

att följande författningar skall upphöra att gälla.

SJVFS 1995:115

Utkom från trycket

den 17 juli 1995

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:9) om kostnads-

tillägg till äggpackerier i norra Sverige,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:16) om pristilllägg

på kött,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:83) om prisstöd

till smågrisproduktion i norra och mellersta Sverige, samt

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:22) om bidrag till

jordbruksföretag med slaktsvinsproduktion.

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den 17 juli 1995, men skall

til??lämpas från och med den 15 juli 1995. Stöd i form av pristillägg på

kött lämnas dock för djur som lämnats till slakt senast den 16 juli 1995.

För sådant stöd och för annat stöd enligt författningarna som har beviljats

före den 15 juli 1995 gäller äldre föreskrifter.

2. För djur som lämnats till slakt senast den 16 juli 1995 skall redo-

visning för redovisningsperiod 7 A lämnas till Jordbruksverket senast den

25 juli 1995 och för redovisningsperiod 7 B senast den 10 augusti 1995.

LENA JOHANSSON

Roland Sten

(Enheten för regionala stöd)