SJVFS 1995:125

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och

produkter därav;

beslutade den 29 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Fiskeriverket, Generaltullstyrelsen och Livsmedelsverket, följande.

1

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

Utkom från trycket

den 8 augusti 1995

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelser om tillståndsprövning av fiskodling, slakt av fisk,

transport av levande fisk samt utplantering och flyttning av fisk finns även

i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

och i Fiskeriverkets med stöd av förordningen meddelade föreskrifter.

Statens livsmedelsverks kungörelse (SLVFS 1994:2) med föreskrifter

och allmänna råd om hantering av fiskvaror m.m. och Statens livs-

medelsverks kungörelse (SLVFS 1994:21) med föreskrifter och allmänna

råd om hantering av tvåskaliga blötdjur m.m. gäller även för införsel och

försäljning av vattenbruksvaror för livsmedel.

Definitioner

2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

vattenbruksdjur: levande odlad fisk inklusive rom och mjölke, levande

odlade kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier samt levande

viltfångad fisk, kräftdjur eller blötdjur avsedda att tillföras en odling eller

att utplanteras,

fisk, kräftdjur och blötdjur: alla djur inklusive dess förstadier avsedda

för odling, utplantering eller som livsmedel,

odling: varje anläggning eller plats där det hålls vattenbruksdjur för

odling,

godkänd zon: en zon som står under kontroll avseende de sjukdomar

som anges i lista I och II i bilaga 1 för det djurslag som avses i dessa

föreskrifter och där ingen av dessa sjukdomar har påvisats, samt

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 91/67/EEG (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1).

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

2

officiellt organ: den myndighet eller organisation som har förordnats

av avsändarlandets myndighet att sköta hälsokontroller rörande vatten-

bruksdjur.

3 § Vid införsel av vattenbruksdjur för odling eller utplantering från

länder inom Europeiska unionen (EU) gäller bestämmelserna i 5 - 12 §§ i

tillämpliga delar.

Vid införsel av vattenbruksdjur från tredje land skall de krav som

anges i 5 - 12 §§ vara uppfyllda samt införseltillstånd skall sökas från

Statens jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla ytterligare villkor

utöver bestämmelserna i dessa föreskrifter. Vid införsel från land inom

EU och tredje land av levande fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter

därav för direkt konsumtion eller för vidareförädling till livsmedel gäller

bestämmelserna i 3 - 5 och 14 - 18 §§ i tillämpliga delar. Vid införsel av

fisk, kräftdjur, blötdjur och akvariefisk som inte uppfyller kraven i dessa

föreskrifter skall införseltillstånd sökas från Jordbruksverket.

4 § Importören skall vara registrerad hos Jordbruksverket för införsel av

vattenbruksdjur för odling eller utplantering. Ansökan om registrering

skall ske på fastställd blankett och vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före det första beräknade införseltillfället. Registreringen gäller

under ett år.

Registrerad importör skall senast 24 timmar före beräknad ankomst

göra anmälan om införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Registrerad importör skall senast 24 timmar före införsel från tredje

land göra anmälan om införsel av försändelse till gränskontrollveterinär

på införselorten.

Vid införsel till landet av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter

därav som anges i 6, 13 och 16 - 19 §§ skall anmälan ske till tullmyn-

digheten på införselorten.

Transport m.m.

5 § Transporten av levande fisk, kräftdjur och blötdjur skall ske enligt

följande:

1. Vattenbruksdjuren skall på kortast möjliga tid överföras till mot-

tagaren,

2. transportmedlet skall vara konstruerat så att vatten inte kan läcka ut

under transporten,

3. vattenbyten skall ske i erforderlig omfattning, samt

4. vattenbyten i Sverige får ske endast på platser som Jordbruksverket

godkänt för detta ändamål.

Vattenbruksdjur för odling eller utplantering

Hälsokrav

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

3

6 § Levande vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

1. får vid avsändningstillfället inte ha uppvisat några kliniska sjuk-

domstecken,

2. får inte vara avsedda att avlivas i ett bekämpningsprogram för

någon smittsam sjukdom enligt bilaga 1, samt

3. får inte härröra från en odling som är föremål för några djurhälso-

restriktioner eller ha varit i kontakt med djur från en sådan odling.

Rom och mjölke samt förstadier till kräftdjur eller blötdjur skall här-

röra från levande djur som uppfyller ovanstående krav.

Flyttningsdokument m.m.

7 § Försändelsen med levande vattenbruksdjur för odling eller utplante-

ring skall åtföljas av ett flyttningsdokument. Dokumentet skall bestå av ett

formulär som är godkänt av avsändarlandet. Det skall ha utfärdats av en

officiell veterinär eller ett officiellt organ senast 48 timmar före lastning.

Dokumentet gäller för en enskild försändelse till en mottagare samt har en

giltighetstid av tio dagar.

8 § Försändelsen skall vara tydligt märkt med uppgift om avsändande

odling eller anläggning, och för viltfångad fisk med uppgift om fångst-

plats. Märkningen av försändelsen skall klart framgå av flyttningsdoku-

mentet.

Särskilda bestämmelser

Vattenbruksdjur som anges i lista I och II i bilaga 1

9 § Försändelse med vattenbruksdjur som är avsedd för odling eller ut-

plantering av arter angivna i lista I och II i bilaga 1, skall åtföljas av ett

flyttningsdokument enligt bilaga 2 som visar att försändelsen kommer från

en godkänd zon.

Odlade vattenbruksdjur som inte är omnämnda i lista I och II i bilaga 1

10 § Försändelse med vattenbruksdjur, med undantag av kräftdjur, av

arter som inte omfattas av lista I och II i bilaga 1, skall åtföljas av ett

flyttningsdokument enligt bilaga 3 som visar att försändelsen kommer från

en godkänd zon.

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

4

Viltlevande vattenbruksdjur

11 § Försändelse av viltfångade vattenbruksdjur utom kräftdjur skall

åtföljas av ett flyttningsdokument som visar att den kommer från en

godkänd zon enligt bilaga 2 eller 3. Avsändande odling behöver ej anges i

flyttningsdokumentet.

Vattenbruksdjur enligt lista III i bilaga 1

12 § Vattenbruksdjur enligt lista III skall

1. härröra från en zon eller odling som har minst samma hälsostatus

avseende de sjukdomarna, samt

2. uppfylla de särskilda villkor som Jordbruksverket meddelar impor-

tör i samband med registrering.

Akvariefiskar

13 § Vid införsel av akvariefisk från länder inom EU skall försäkran

enligt bilaga 4 sändas till Jordbruksverket inom fem dagar från införsel-

tillfället.

Vid införsel av akvariefisk från tredje land skall en försäkran enligt

bilaga 4 avlämnas till tullmyndigheten vid gränsstationen. Tullmyndig-

heten skall vidarebefordra försäkran till Jordbruksverket.

Fisk, blötdjur och kräftdjur och produkter därav avsedda för direkt

konsumtion eller vidareförädling som livsmedel

14 § Produkter från fisk, blötdjur och kräftdjur avsedda som livsmedel

skall härröra från levande djur som vid slakttillfället inte har visat tecken

på smittsam sjukdom.

15 § Laxfiskar (alla arter av familjen Salmonidae) och gädda får endast

införas i rensat och urtaget skick. Övriga fiskarter får införas i levande

skick eller i orensat tillstånd om inte annat anges i dessa föreskrifter.

Försändelsen skall, utan att fiskarna dessförinnan har utplanterats eller

sumpats, levereras direkt för konsumtionsändamål.

16 § Levande kräftdjur avsedda för direkt konsumtion som livsmedel

skall omgående levereras till förädlingslokal. För införsel av andra arter

än de som omnämns i 17 - 19 §§ krävs införseltillstånd från Jordbruks-

verket i varje särskilt fall.

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

5

17 § Vid införsel av levande krabba (Cancer spp) skall importören lämna

en skriftlig försäkran till länsveterinären på införselorten. Försäkran skall

intyga att krabban skall användas för konsumtionsändamål och att den inte

dessförinnan har sumpats eller utplanterats. Vid införsel från tredje land

skall importör inlämna ovannämnda försäkran till gränskontrollveterinär

på införselorten.

18 § Levande hummer (Homarus spp) och ostron (Ostrea edulis) för

konsumtion får införas på följande villkor:

1. Hummern eller ostronen får inte utplanteras,

2. hummern eller ostronen får inte förvaras i vatten annat än i samband

med beredning eller godkänd sumpning enligt punkterna 3 - 5,

3. hummern eller ostronen får endast sumpas i anläggning som dess-

förinnan har godkänts av Jordbruksverket,

4. sumpningsanläggningen skall ha recirkulerande vatten,

5. avloppsvattnet från sumpen skall smittrenas,

6. döda okokta humrar eller döda ostron skall oskadliggöras genom

separat kokning eller bränning, samt

7. emballage som använts vid införseln skall antingen brännas eller

smittrenas på annat tillfredsställande sätt.

Vid införsel från länder inom EU skall försäkran enligt bilaga 5 läm-

nas till länsveterinären på destinationsorten.

Vid införsel från tredje land skall försäkran enligt bilaga 5 lämnas till

gränskontrollveterinär på införselorten.

19 § Levande kräftor av arten (Astacus astacus) för konsumtion får in-

föras på följande villkor:

1. Kräftorna skall transporteras direkt till den anläggning där kokning

skall ske,

2. anläggningen skall vara godkänd för kokning av importerade kräf-

tor,

3. importören skall visa upp intyg om att anläggningen är godkänd för

gränskontrollveterinär eller annan officiell veterinär på införselorten,

4. av intyget skall framgå vem som ansvarar för att samtliga levande

kräftor kokas och för att döda okokta kräftor oskadliggörs genom separat

kokning eller bränning,

5. kräftorna får inte säljas eller på annat sätt överlåtas innan kokning

har skett,

6. kräftorna skall kokas omedelbart efter ankomsten till anläggningen

eller förvaras i ett utrymme som är låst eller plomberat,

7. om utrymmet låses, skall nycklarna förvaras av ansvarig veterinär,

8. om utrymmet plomberas, skall detta ske med plomberingstång som

endast den ansvarige veterinären har tillgång till och brytning av

plomberingen får endast göras av veterinären,

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

6

9. vatten som använts vid sköljning av kräftorna skall kokas innan det

släpps ut i avloppet,

10. emballaget som använts vid införseln skall antingen brännas eller

smittrenas på annat tillfredsställande sätt, samt

11. från den tidpunkt kräftorna anländer till kokningsanläggningen och

till dess samtliga kräftor är kokta eller destruerade skall officiell veterinär

eller av Livsmedelsverket förordnad veterinär vara närvarande och

övervaka att ovanstående villkor följs. Detta gäller inte när kräftorna

befinner sig under veterinärens lås eller plomb.

Skriftligt godkännande enligt punkt 2 skall inhämtas från den eller de

kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.

Övriga bestämmelser

20 § Fisk, blötdjur och kräftdjur samt produkter därav, med undantag av

levande fisk och levande kräftdjur, får införas från länder inom EU och

från Norge för att förbrukas i enskilt hushåll utan att bestämmelserna i

dessa föreskrifter är uppfyllda under förutsättning att varornas

sammanlagda vikt inte överstiger 15 kg. Motsvarande gäller vid införsel

från länder utanför EU under förutsättning att varornas sammanlagda vikt

inte överstiger 1 kg. Införd fisk skall vara rensad och urtagen.

21 § Om särskilda skäl föreligger får Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i denna författning.

----------------------------------

Denna författning träder i kraft den 8 augusti 1995, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:122) om införsel av vattenbruksdjur

från länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Catharina Berge

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

7

Bilaga 1

Sjukdom

Mottagliga arter

Lista I

ILA (infektiös lax anemi)

Salmo salar

Lista II

VHS (viral hemorrhagisk septikemi) Samtliga arter i familjen Salmonidae

Scophthalmus maximus

IHN (infektiös hemorrhagisk nekros) Samtliga arter i familjen Salmonidae

Esox lucius

Bonaemia ostrae

Ostrea edulis

Marteilia refringens

Ostrea edulis

Lista III

IPN (infektiös pankreas nekros)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

BKD (Renibakterios)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

och Anguillidae

Furunkulos (Aeromonas

salmonicida)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

Enteric Red Mouth Disease

(Yersinios)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

SVC (vårviremi hos karp)

Fisk tillhörande familjen Cypriinidae

Esox lucius

Silurus glanis

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

8

Bilaga 2

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE FISK, ÄGG OCH GAME-

TER OCH BLÖTDJUR FRÅN EN GODKÄND ZON

I. Ursprungsland

Godkänd zon: .....................................................................................................

II. Från anläggning (namn och adress)

III. Djur eller produkter

Levande djur

ägg

gameter

Familj (allmän och vetenskaplig

benämning)

Art (allmän och vetenskaplig be-

nämning)

Mängd

Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland: ................................................................................................

Mottagare (namn och adress): ............................................................................

V. Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur eller varor som ingår i denna sändning härrör

från en godkänd zon och att de uppfyller kraven i direktiv 91/67/EEG.

Ort: ................................................ Datum: .....................................................

Officiellt organ: ............................. Organets stämpel

Namnteckning: ...................................................................................................

Namnförtydligande (textat): ...............................................................................

Titel eller befattning: ..............................................................................

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

9

Bilaga 3

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE VILD FISK, BLÖTDJUR

OCH SKALDJUR SAMT DERAS ROM OCH MJÖLKE ENLIGT DIREK-

TIV 91/67/EEG, ARTIKEL 14(2)

Detta dokument måste åtfölja försändelse som skall införas till en:

- godkänd zon

2

- godkänd odling2

I. Sändningens ursprung

Ursprungsmedlemsstat: ......................................................................................

Ursprungsplats: ..................................................................................................

II. Beskrivning av sändningen Levande djur

ägg

gameter

Arter

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Kvantitet

Antal

Sammanlagd vikt

Medelvikt

III. Sändningens destination

Destinationsland: ................................................................................................

Mottagare

namn: ..................................................................................................................

adress:.................................................................................................................

Destinationsort: ..................................................................................................

IV. Transportmedel

Slag: ...................................................................................................................

Identifiering: .......................................................................................................

-------------------------

2Stryk det som inte gäller.

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

10

V. Hälsodeklaration

Undertecknad intygar härmed att de djur eller produkter som ingår i denna

sändning härrör ifrån följande zon: ....................................................................

..........................................................................................................................

3

som är godkänt för följande sjukdom(ar) ...........................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

i enlighet med beslut.........................................................................................

4

Ort: ................................................ Datum: .....................................................

Officiellt organ: ............................. Stämpel

Namnteckning: ...................................................................................................

Namnförtydligande (textat): ...............................................................................

Titel eller befattning: ..........................................................................................

-------------------------

3Beskrivning av området.

4Hänvisning till det gemenskapsbeslut som ligger till grund för godkännandet.

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

11

Bilaga 4

Akvariefiskar

FÖRSÄKRAN

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel

av vattenbruksdjur och produkter därav.

Försändelsen innehåller akvariefisk av följande arter .................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Undertecknad försäkrar härmed

- att fiskarna endast ska användas för akvarieändamål,

- att fiskarna inte används som betesfisk eller utplanteras i vattendrag eller

utomhusdammar,

- att fiskar inte tillhör någon art upptagen i bilagorna till konventionen om

internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

(Washington-konventionen), och

- att fiskarna inte tillhör följande arter:

a) fiskarter som förekommer naturligt i svenska vattendrag såsom löja,

abborre, ål, mal m.fl.,

b) exotiska fiskarter som odlas för utplantering i svenska vattendrag t.ex.

gräskarp (Ctenopharyngodon idella),

c) karp (Cyprinus carpio) inklusive alla dess kulturformer såsom koikarp,

spegelkarp m.fl. Guldid (Leucisus idus) och

d) arter som kan fortplanta sig i vilt tillstånd i Sverige.

.................................................................................................................................................

Importör

.................................................................................................................................................

Adress

.................................................................................................................................................

Telefonnummer

.................................................................... ........................................................................

Ort

Datum

.................................................................................................................................................

Signatur och namnförtydligande

Vid införsel från länder inom EU skall försäkran insändas inom fem dagar

från införseltillfället till Smittskyddsenheten, Statens jordbruksverk, 551

82 Jönköping.

Vid införsel från tredje land skall försäkran lämnas samtidigt med tull-

deklaration för övergång till fri omsättning på gränskontrollstation.

Tullmyndigheten skall vidarebefordra försäkran till Jordbruksverket.

SJVFS 1995:125

Saknr J 12

12

Bilaga 5

Levande hummer och ostron för konsumtion

FÖRSÄKRAN

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av vattenbruksdjur

och produkter därav (SJVFS 1995:125).

För de varor som omfattas av detta handelsdokument vid införsel från EU

eller upptagits i bilagd tulldeklaration för övergång till fri omsättning vid

införsel från land utanför EU försäkrar undertecknad härmed;

1. att hummern/ostronen bara skall användas för konsumtion,

2. att hummern/ostronen inte kommer att utplanteras,

3. att hummern/ostronen inte kommer att förvaras i vatten annat än i

samband med, beredning eller godkänd sumpning,

4. att om hummern/ostronen sumpas kommer det att ske i anläggning

som är godkänd av Jordbruksverket,

5. att sumpningsanläggningen har recirkulerande vatten,

6. att avloppsvatten från sumpningen kommer att smittrenas,

7. att döda, okokta humrar/ostron kommer att kokas separat eller brännas

och

8. att emballage som använts vid införseln kommer att brännas eller

smittrenas på annat tillfredsställande sätt.

.................................................................................................................................................

Ort och datum

.................................................................................................................................................

Importörs/Företagets namn

.................................................................................................................................................

Ansvarigs namnteckning och namnförtydligande

.................................................................................................................................................

Adress

.................................................................................................................................................

Telefon med riktnummer

Försäkran skall lämnas till länsveterinär på införselorten vid införsel från

länder inom EU eller till officiell veterinär på gränskontrollstationen vid

import från tredje land.