SJVFS 1995:135

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:124) om handel med mjölkkvoter avseende kvotåret den 1 april 1995 den 31 mars 1996

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:124) om handel med

mjölkkvoter avseende kvotåret den 1 april 1995 -

den 31 mars 1996;

beslutade den 13 september 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen

(1994:1714) om mjölkkvoter m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS

1995:124) om handel med mjölkkvoter avseende kvotåret den 1 april

1995 - 31 mars 1996 skall upphöra att gälla.

SJVFS 1995:135

Utkom från trycket

den 14 september 1995

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 14 september 1995.

SVANTE ENGLUND

Linda Johansson

(Enheten för mjölkkvoter)