Upphävd författning

Förordning (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1714 i lydelse enligt SFS 1999:693
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

2 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i rådets förordning (EEG) nr 3950/92. I rådets förordning förstås med

 1. producent: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer som driver ett jordbruksföretag inom en medlemsstats geografiska territorium och som
  • levererar mjölk eller andra mjölkprodukter till uppköpare, eller
  • säljer mjölk eller andra mjölkprodukter direkt till konsumenter,
 2. företag: samtliga produktionsenheter som drivs av den enskilde producenten och som är belägna inom medlemsstatens geografiska territorium. Förordning (1999:693).

3 §  För producenter av mjölk bestäms en individuell referensmängd mjölk (mjölkkvot).

[S2]Mjölkkvoten bestäms som en leveranskvot eller som en direktförsäljningskvot.

[S3]Med leveranskvot avses den mängd mjölk eller andra mjölkprodukter av egen produktion som ett företag under ett kvotår kan leverera till en uppköpare utan skyldighet att betala tilläggsavgift.

[S4]Med direktförsäljningskvot avses den mängd mjölk eller andra mjölkprodukter av egen produktion som ett företag under ett kvotår kan sälja direkt till konsumenter utan skyldighet att betala tilläggsavgift.

[S5]Med kvotår förstås tidsperioden den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år.

4 §  Om en producent har bytt företagsform eller om ett företag drivs av en ny producent efter överlåtelse från förälder eller make, skall produktionen ändå anses härröra från ett och samma företag vid tilldelningen av mjölkkvot.

[S2]Frågor om tilldelning av mjölkkvot prövas av Statens jordbruksverk.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka villkor ett företag skall uppfylla för att anses vara producent av ekologiskt framställd mjölk. Förordning (1995:119).

5 §  För att tilldelas leveranskvot skall ett företag

 1. utan avbrott ha levererat mjölk under perioden den 1 mars 1994 till och med den 1 januari 1995,
 2. uppfylla de miljökrav som gäller för mjölkproducenter.

[S2]Företag som har haft avbrott i mjölkleveranserna under den i första stycket 1 angivna tiden kan ändå efter ansökan hos Jordbruksverket tilldelas leveranskvot om

 1. avbrottet orsakats av någon omständighet som ligger utanför företagets kontroll,
 2. det finns särskilda skäl för att företaget trots avbrottet skall tilldelas en kvot.

[S3]Varje företag som anmäler hela sin kvot till försäljning vid handelstillfället inför det kvotår som börjar den 1 april 1996 skall utan särskild prövning anses uppfylla kraven enligt första stycket 2 för en kvot som motsvarar tio kor. Förordning (1996:61).

6 §  Företagets leveranskvot skall betämmas till företagets genomsnittliga mjölkproduktion åren 1991, 1992 och 1993. Basfetthalten skall bestämmas till den genomsnittliga fetthalten i den mjölk som levererades under åren 1991, 1992 och 1993. Leveranskvoten skall uttryckas i den fetthalt som företagets produktion hade år 1992. Förordning (1996:61).

7 §  Har företaget övergått till produktion av ekologiskt framställd mjölk kan leveranskvoten, om producenten begär det, bestämmas till företagets produktion av sådan mjölk år 1993 eller år 1994. Förordning (1995:119).

8 §  Om det vid ett företag efter den 1 januari 1991 skett en nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad, kan företaget tilldelas en leveranskvot för ny produktion eller utökad produktion under förutsättning att

 1. företaget uppfyller de miljökrav som gäller mjölkproducenter, och
 2. nybyggnaden, tillbyggnaden eller ombyggnaden anmälts för slutbesiktning före den 1 januari 1995.

9 §  Om ett företag, utan att någon nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad har skett, börjat leverera mjölk eller ökat sitt djurantal efter den 1 januari 1991, kan företaget tilldelas en leveranskvot eller en ökad kvot under förutsättning att produktionen startats eller ökats före den 1 januari 1995.

10 §  För företag som avses i 8 eller 9 § och som startat ny produktion skall, om producenten begär det, bestämmas en mjölkmängd som motsvarar 7 398 kilogram mjölk för varje godkänd koplats. Företagets leveranskvot skall bestämmas till mjölkmängden minskad med 30 procent.

[S2]Om producenten begär det, skall leveranskvoten i stället bestämmas på grundval av den genomsnittliga leveransmängden för åren 1991, 1992 och 1993. En beräkning av den genomsnittliga leveransmängden under treårsperioden skall grundas på mjölkmängden de månader företaget har levererat mjölk.

[S3]För företag som startat eller övergått till produktion av ekologiskt framställd mjölk skall leveranskvoten bestämmas utan den minskning som anges i första stycket. Förordning (1995:812).

10 a §  För företag som avses i 8 eller 9 § och som utökat sin produktion skall, om producenten begär det, företagets leveranskvot enligt 6 § bestämmas utan att hänsyn tas till den utökning som kan ha skett under åren 1991--1993 och företaget tilldelas en tilläggskvot för den del av utökningen som överstiger 10 procent av koantalet före utökningen. Tilläggskvoten utgörs, beroende på producentens val, antingen av

 1. en mjölkmängd som motsvarar 7 398 kilogram mjölk för varje ny godkänd koplats minskad med 55 procent, eller
 2. en mjölkmängd för varje ny koplats som motsvarar den genomsnittliga leveransmängden för varje koplats som använts under åren 1991--1993 minskad med 55 procent.

[S2]Vid beräkning av antalet koplatser skall avrundning ske till närmast högre eller lägre hela tal.

[S3]För företag som övergått till produktion av ekologiskt framställd mjölk skall leveranskvoten bestämmas utan den minskning som anges i första stycket. Förordning (1995:812).

11 §  För leveranskvoter som avses i 10 och 10 a §§ skall fetthalten bestämmas till 4,33 procent eller till den för åren 1991, 1992 och 1993 beräknade genomsnittliga fetthalten. En beräkning av den genomsnittliga fetthalten under treårsperioden skall grundas på fetthalten de månader företaget har levererat mjölk. Leveranskvoten skall uttryckas i den fetthalt som företagets produktion hade år 1992, om företaget har levererat mjölk före den 1 april 1992. Om företaget har börjat leverera mjölk den 1 april 1992 eller därefter, skall leveranskvoten uttryckas på det sätt som föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 536/93 av den 9 mars 1993 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter. Förordning (1996:61).

12 §  Företag som börjat leverera mjölk efter den 1 januari 1991 skall tilldelas leveranskvot före företag som efter den tidpunkten ökat sin produktion. Leveranskvoter skall i första hand tilldelas företag i region 1 enligt 27 §.

13 §  Leveranskvoter som avses i 10 och 10 a §§ tilldelas efter ansökan hos Jordbruksverket. Förordning (1995:119).

14 §  För att hela den nationella leveranskvoten skall fördelas till producenter skall, sedan fördelning skett enligt 6, 7, 10 och 10 a §§, ytterligare fördelningar ske enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

[S2]Vid fördelningarna skall särskild hänsyn tas till företag i region 1 enligt 27 § så att den sammanlagda kvotmängden i region 1 efter fördelningarna kommer att minst motsvara regionens produktion under år 1994. Förordning (1998:1196).

Tilldelning av direktförsäljningskvot

15 §  En producent som säljer mjölk eller andra mjölkprodukter direkt för konsumtion, eller avser att påbörja en sådan försäljning, kan efter ansökan hos Jordbruksverket tilldelas en direktförsäljningskvot.

[S2]Närmare föreskrifter om tilldelningen meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1999:693).

16 §  Ett företags direktförsäljningskvot skall fastställas med utgångspunkt från påvisad framtida direktförsäljning av mjölk eller andra mjölkprodukter. Förordning (1999:693).

Omvandling av mjölkkvot

16 a §  Frågor om omvandling av en direktförsäljningskvot till en leveranskvot eller av en leveranskvot till en direktförsäljningskvot prövas av Jordbruksverket enligt föreskrifter som meddelas av verket. Förordning (1998:1196).

Överlåtelse av mjölkkvot

17 §  Om ett företag överlåts eller upplåts helt eller delvis i samband med fastighetsöverlåtelse eller arrende, överförs företagets mjölkkvot eller en proportionell del av kvoten till förvärvaren eller arrendatorn.

[S2]Närmare föreskrifter om överföringen meddelas av Jordbruksverket.

18 §  Om ett företag inte kan drivas vidare till följd av att den eller de fastigheter som hör till företaget exproprieras eller överlåts för annat ändamål än jordbruk, får den producent som lämnar fastigheten och som avser att fortsätta med mjölkproduktion flytta mjölkkvoten till sin nya produktionsplats.

[S2]Beslut om sådan överföring meddelas av Jordbruksverket efter ansökan från producenten.

19 §  Om vid ett jordbruksarrende arrendeförhållandet upphör på grund av någon omständighet som ligger utanför arrendatorns kontroll, skall mjölkkvoten fördelas mellan jordägare och arrendator. Om arrendet inte omfattar ekonomibyggnader eller om arrendeförhållandet inte varat ett helt kvotår skall någon fördelning dock inte ske.

[S2]Närmare föreskrifter om fördelningen meddelas av Jordbruksverket.

[S3]Första stycket gäller bara om inte parterna har kommit överens om något annat. Förordning (1999:693).

Flyttning av kvot m.m.

19 a §  Ansökan om flyttning eller sammanslagning av kvoter samt om byte av brukare eller uppköpare skall göras hos Jordbruksverket.

[S2]Närmare föreskrifter om frågor som avses i första stycket meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1999:693).

Nationell reserv

20 §  Den nationella reserven utgörs av mjölkkvoter som köps eller överförs från producenter som upphör med mjölkproduktion.

[S2]Den nationella reserven handhas av Jordbruksverket som prövar frågor om köp, försäljning och annan överföring till eller från reserven.

 • RH 1995:138:Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gällande att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås med hänsyn till att den mjölkkvot som tilldelats fastigheten inte beaktades i tillräcklig grad.

21 §  Jordbruksverket får för överföring till den nationella reserven köpa mjölkkvoten helt eller delvis av en producent som helt eller delvis upphör med mjölkproduktionen.

[S2]Vid en sådan överlåtelse till den nationella reserven betalas för mjölkkvoten ett pris per kilogram som för varje kvotår fastställs av Jordbruksverket.

 • RH 1995:138:Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gällande att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås med hänsyn till att den mjölkkvot som tilldelats fastigheten inte beaktades i tillräcklig grad.

22 §  Från en producent som upphör med mjölkproduktion och får ersättning enligt förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter får någon sådan överlåtelse som avses i 21 § inte ske.

23 §  En mjölkkvot som inte till någon del utnyttjas skall, om den inte överlåts enligt 21 §, överföras till den nationella reserven utan att någon ersättning lämnas till producenten. Förordning (1997:136).

24 §  Om producenten återupptar mjölkproduktionen inom tre år efter det att en överföring av mjölkkvot enligt 23 § har skett, skall producenten efter ansökan hos Jordbruksverket återfå kvoten senast den 1 april som infaller efter ansökan.

[S2]För att behålla rätten till mjölkkvoten skall producenten inom sex månader från det att kvoten överfördes till den nationella reserven meddela Jordbruksverket att han vill ha möjlighet att återfå kvoten.

25 §  Från den nationella reserven säljs mjölkkvoter till ett pris per kilogram som för varje kvotår fastställs av Jordbruksverket.

[S2]Vid försäljningen tillämpas regionindelningen enligt 27 § på det sättet att en kvot skall säljas inom den region från vilken den har köpts upp.

[S3]Närmare föreskrifter om försäljningen meddelas av Jordbruksverket.

[S4]Vid det första försäljningstillfället skall försäljningen i första hand riktas till företag som tilldelats mjölkkvot enligt 10 eller 10 a §, med undantag för företag med produktion av ekologiskt framställd mjölk. Förordning (1995:1160).

 • RH 1995:138:Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gällande att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås med hänsyn till att den mjölkkvot som tilldelats fastigheten inte beaktades i tillräcklig grad.
 • SJVFS 1995:135: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:124) om handel med mjölkkvoter avseende kvotåret den 1 april 1995 den 31 mars 1996

Tilläggsavgift

26 §  Föreskrifter om den tilläggsavgift som skall betalas vid en produktion som överskrider mjölkkvoten meddelas av Jordbruksverket.

Regioner

27 §  För systemet med mjölkkvoter skall följande regionindelning gälla:

Region 1: stödområdena 1, 2a och 2b

Region 2: stödområdena 3 och 4
Region 3: övriga landet.

27 §  För systemet med mjölkkvoter skall följande regionindelning gälla:

Region 1: stödområdena 1, 2a, 2b och 3

Region 2: övriga landet. Förordning (1997:212).

Tillsyn och kontroll m.m.

28 §  Jordbruksverket utövar tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter och av denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

29 §  För mjölkkvotsystemet nödvändiga register upprättas och handhas av Jordbruksverket.

30 §  Jordbruksverket kan besluta att ett företags mjölkkvot utan ersättning till företaget skall överföras till den nationella reserven, om företaget inte uppfyller villkoren för tilldelning av mjölkkvot.

[S2]I 12 och 13 §§ lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter finns bestämmelser om straff för den som lämnar felaktiga uppgifter eller inte följer bestämmelserna i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Förordning (1999:693).

Överklagande m.m.

31 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1124).

32 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 och denna förordning meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Förordning (1998:1302).

Ändringar

Förordning (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  CELEX-nr
  392R3950
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:119) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 30 §§; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1995-02-08

Förordning (1995:812) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  Omfattning
  ändr. 10, 10 a §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1160) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  Omfattning
  ändr. 14, 25 §§
  Ikraftträder
  1995-11-15

Förordning (1996:61) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 11, 30 §§
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1997:136) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1997-05-15

Förordning (1997:212) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1998:1124) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1196) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

Omfattning
ändr. 14, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1302) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:693) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 15, 16, 19, 30 §§; ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Ändring, SFS 1999:1319

Omfattning
upph.