SJVFS 1995:172

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg1

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä

och kläckägg

1

;

beslutade den 22 november 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.2, i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

dels att 11 § samt bilaga 1, 2 och 4 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, ll a §, av

följande lydelse.

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

Utkom från trycket

den 29 november 1995

11 §3 Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning,

a. där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b. som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

c. som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner

på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsoundersök-

ning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på

eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

3. härröra från en flock som

a. om djuren inte är vaccinerade mot newcastlesjuka, med negativt

resultat har genomgått en representativ serologisk undersökning

beträffande sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet,

eller

1Författningen omtryckt SJVFS 1995:98.

2Jfr rådets direktiv 90/539/EEG (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 69, Celex 390L0539)

m.fl.

3Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

2

b. om djuren har vaccinerats mot newcastlesjuka, inte har vacci-

nerats med ett levande vaccin under de senaste 30 dagarna före avsän-

dandet och det i flocken tagits ett representativt antal prover som har

genomgått en virusisoleringstest beträffande denna sjukdom tidigast 14

dagar före avsändandet, varvid ett negativt resultat erhållits.

Fjäderfä avsedda för slakt skall vara provtagna och fria från salmo nella.

Proverna skall tas inom 14 dagar före slakt. Djuren skall antingen vara

provtagna och testade enligt bilaga 1, eller ha genomgått ett salmo -

nellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt

av kommissionen.

Vid införsel skall, förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas.

11 a § Fjäderfä för slakt skall efter införseln transporteras direkt till ett

slakteri. Djuren skall slaktas snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter

ankomsten till slakteriet.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 29 november 1995.

SVANTE ENGLUND

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

3

Bilaga 1

4

Provtagning avseende salmonella av daggamla kycklingar,

avelsfjäderfä samt fjäderfä för slakt.

Provtagningen skall omfatta samtliga serotyper av salmonella.

Daggamla kycklingar skall komma från en flock som har testats i enlighet

med den provtagning som anges för avelsfjäderfä.

Kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä skall provtas åtminstone vid

fyra veckors ålder och vad gäller kycklingar avsedda för äggproduktion

två veckor före värpstart.

Avelsfjäderfä skall provtas minst varannan vecka under värpperioden.

Fjäderfä för slakt skall provtas inom 14 dagar före slakt.

Provtagningsmetod för kycklingar för uppfödning av avelsfjäderfä och

fjäderfä för slakt

Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda

träckprover som vart och ett väger minst ett gram.

Dessa skall tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om

djuren har tillgång till flera byggnader inom samma anläggning skall prov

tas från varje grupp av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover skall tas ut till ett samlingsprov

framgår av tabell 1.

4Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

4

TABELL 1.

Antal djur per djurutrymme

Antal träckprov per djurutrymme

eller grupp av byggnader inom

anläggningen

1-24

(samma som antalet djur dock

högst 20)

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller fler

60

Provtagningsmetod för avelsfjäderfä

I avelsbesättningar, vars ägg kläcks vid ett kläckeri med en sammanlagd

kläckningskapacitet som är mindre än 1 000 ägg, skall proven tas inom

anläggningen. Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs

av enskilda träckprover som vart och ett väger minst ett gram. Proven skall

samlas in enligt tabell 1.

I avelsbesättningar, vars ägg har kläckts vid ett kläckeri med en sam-

manlagd kläckningskapacitet av mer än 1 000 ägg, skall provtagning ske

vid kläckeriet och de skall från varje avelsbesättning bestå av:

a) från varje avelsflock skall samlingsprov tas bestående av mekonium

från 250 kycklingar som har kläckts från ägg som har levererats till

kläckeriet, eller

b) från varje avelsflock skall prover tas av kroppar från 50 kycklingar som

har dött före kläckningen eller som har kläckts från ägg som levererats

till kläckeriet.

Provtagning enligt punkt a-b skall även ske från avelsbesättningar som

består av mindre än 250 fåglar vars ägg har kläckts i kläckerier med en

sammanlagd kapacitet av mer än 1 000 ägg.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall omfatta samtliga salmonella-

serotyper och utföras enligt Internationella standardiseringsorganisatio -

nens standardmetod, ISO 6579:1993.

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

5

Bilaga 2

5

Provtagning avseende värphöns

Provtagning skall utföras inom tio dagar före avsändandet och omfatta

följande serotyper:

ù Salmonella gallinarum

ù Salmonella pullorum

ù Salmonella enteritidis

ù Salmonella berta

ù Salmonella typhimurium

ù Salmonella thompson

ù Salmonella infantis

Provtagningsmetod för värphöns

Provtagningen skall bestå av ett samlingsprov som utgörs av enskilda

träckprover som vart och ett väger minst ett gram.

Dessa skall tas slumpmässigt på flera platser där djuren hålls eller om

djuren har tillgång till flera byggnader inom samma anläggning skall prov

tas från varje grupp av byggnader där de hålls.

Antal platser där enskilda träckprover skall tas ut till ett samlingsprov

framgår av bilaga 2 tabell 1.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall utföras enligt Internationella

standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO 6579:1993.

5Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

6

Bilaga 4

6

Karantän

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt till en av Jordbruks-

verket godkänd karantän. Vid varje införseltillfälle skall karantänen om-

besiktigas och ett nytt karantänsgodkännande utfärdas. Djuren skall

senast inom 24 timmar besiktigas av karantänsveterinär och därefter stå

under tillsyn av karantänsveterinär. Vid införsel av kläckägg skall även

kläckningen av äggen ske i karantänen.

Jordbruksverket häver karantänen genom beslut när djuren har

genomgått föreskriven karantänsperiod, alla prov har utfallit med negativt

resultat och slutrapport har inkommit från karantänsveterinären.

Djur som dör under karantänsperioden kan frysförvaras eller omgående

obduceras. För obduktion skall i första hand de senast avlidna djuren

användas. Döda djur som skall obduceras skall sändas till aktuellt regio-

nalt laboratorium eller till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för

undersökning. Kropparna skall vara väl emballerade i absorberande papper

och i dubbla väl förslutna plastpåsar.

Provtagning avseende salmonella

Under karantänsperioden tas obligatoriska salmonellaprover i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och

förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar.

Provtagning för övriga sjukdomar (gäller ej strutsfåglar)

De importerade djuren skall tidigast efter 14 dagar i karantän, dock ej före

sju veckors ålder, undersökas avseende infektiös bronkit (IB), egg drop

syndrome 76 (EDS-76), turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome

(TRT/SHS) och infektiös laryngotracheit (ILT).

Provtagningen skall utföras genom att blodprov tas för serologisk under-

sökning. Antalet prov skall vara 300 stycken från varje flock av djur eller i

enlighet med närmare instruktioner från SVA. De provtagna dju ren skall

märkas för att möjliggöra omprov av samma individer.

6Senaste lydelse SJVFS 1995:98.

SJVFS 1995:172

Saknr J 22:1

7

Särskild provtagning avseende strutsfåglar

Strutsar skall tidigast efter 14 dagar i karantän provtas avseende

(TRT/SHS), Mycoplasma gallisepticum och salmonella sp.

Provtagningen skall utföras genom att blodprov tas ut för serologisk

undersökning. Samtliga djur skall provtas.

Salmonellaprovtagning skall utföras två gånger, med en veckas mellanrum,

genom att ett samlingsprov tas bestående av enskilda träckprover där

varje prov väger minst ett gram. Proverna skall tas slumpmässigt på flera

platser där djuren hålls och representera minst en femtedel av antalet

strutsar.