SJVFS 1995:201

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:165) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Sverige

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:165) med anledning av utbrott

av newcastlesjuka i Sverige;

beslutade den 22 december 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 14 §§ epizoo-

tiförordningen (1980:371), att verkets föreskrifter (SJVFS 1995:165)

med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Sverige skall upphöra att

gälla.

SJVFS 1995:201

Saknr K 5:3

Utkom från trycket

den 27 december 1995

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 27 december 1995.

MATS PERSSON

Leif Denneberg

(Djurhälsoenheten)