SJVFS 1995:34

Statens jordbruksverks föreskrifter om interventionsuppköp av skummjölkspulver

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om interventionsuppköp av skummjölkspulver;

beslutade den 15 februari 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1995:34

Utkom från trycket

den 15 februari 1995

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av skum-

mjölkspulver finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkpro-

dukter, 1

2. rådets förordning (EEG) nr 1014/68 av den 20 juni 1968 om all-

männa regler om offentlig lagring av skummjölkspulver,

2

3. kommissionens förordning (EEG) nr 625/78 av den 30 mars 1978

om tillämpningsföreskrifter för offentlig lagring av skummjölkspulver,

3

4. rådets förordning (EEG) nr 777/87 av den 16 mars 1987 om ändring

av interventionssystemet för smör och skummjölkspulver,

4

5. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av

direktiv 77/435/EEG,

5

6. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

och

-------------------------

1EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

2EGT nr L 173, 22.7.1968, s. 4.

3EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 19.

4EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 10.

5EGT nr L 388. 30.12.1989, s. 18.

SJVFS 1995:34

2

7. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

SJVFS 1995:

Saknr

3

Godkänd tillverkare

2 § Ansökan om godkännande av tillverkare av skummjölkspulver för

interventionsuppköp skall ske hos Statens jordbruksverk, 551 82

Jönköping. Anmälan skall göras på blankett E5.1.

Anmälan om produktionsstart

3 § Anmälan om produktionsstart skall göras på blankett E5.9. och ges in

till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

Anmälan vid uppköp till fast pris

4 § Vid uppköp till fast pris skall anmälan göras på blankett E5.58. och

ges in till Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 februari 1995.

SVANTE ENGLUND

Carin Hörnsten

(Interventionsenheten)