SJVFS 1995:52

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä

och kläckägg;

beslutade den 15 mars 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen, att 1 § verkets föreskrifter (SJVFS 1994:223)

skall ha följande lydelse.

SJVFS 1995:52

Saknr J 22:1

Utkom från trycket

den 16 mars 1995

1 § Vid införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i

Europeiska unionen (EU) och från Norge gäller bestämmelserna i dessa

föreskrifter. Vid införsel från andra länder krävs tillstånd i varje enskilt

fall. I införseltillståndet kan Statens jordbruksverk föreskriva ytterligare

villkor.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 mars 1995.

SVANTE ENGLUND

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)