SJVFS 1995:64

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp

av smör;

beslutade den 6 april 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör.

dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 3 a §, samt

närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

SJVFS 1995:64

Utkom från trycket

den 13 april 1995

1 § Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av smör finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkpro-

dukter,1

2. kommissionens förordning (EG) nr 454/95 av den 28 februari 1995

om tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för smör och

grädde,2

3. rådets förordning (EEG) nr 777/87 av den 16 mars 1987 om ändring

av systemet för interventionsuppköp för smör och skummjölkspulver,3

4. kommissionens förordning (EEG) nr 1547/87 av den 3 juni 1987

om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 777/87 avseende

interventionsuppköp av smör,4

5. kommissionens förordning (EEG) nr 1589/87 av den 5 juni 1987

om försäljning av smör genom anbud till interventionsorgan,5

-------------------------

1EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

2EGT nr L 46, 1.3.1995, s. 1.

3EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 10.

4EGT nr L 144, 4.6.1987, s. 12.

5EGT nr L 146, 6.6.1987, s. 27.

SJVFS 1995:64

2

6. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av

direktiv 77/435/EEG,6

7. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

och

8. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

2 § Smöret skall vara tillverkat av mejerier som godkänts av Statens

jordbruksverk. Ansökan om godkännande för tillverkning av smör för

interventionsuppköp skall göras på blankett E5.21. och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. För godkännande krävs att företaget

upprättar ett register enligt bilagan till blankett E5.21.

Om mejeriet blivit godkänt för tillverkning av smör och grädde för

privat lagring skall godkännandet gälla även för tillverkning av smör för

interventionsuppköp under förutsättning att ett register enligt första

stycket upprättas.

Märkning

3 a § Märkning av förpackningar med inlagringsdag behöver inte göras

om den lageransvarige förbinder sig att föra ett register i vilket följande

uppgifter skall införas på inlagringsdagen:

1. tillverkande företags godkännandenummer,

2. tillverkningsdag,

3. inlagringsdag,

4. leverans och kollinummer, samt

5. orden "smör av osyrad grädde" då pH i smörets vattenfas har pH-

värde > 6,2.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 13 april 1995.

SVANTE ENGLUND

Åsa Lannhard

(Enheten för intervention)

-------------------------

6EGT nr L 388, 30.12.1989, s. 18.