SJVFS 1995:7

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i

Europeiska unionen (EU) och till Norge;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

1

, följande.

SJVFS 1995:7

Saknr J 139

Utkom från trycket

den 5 januari 1995

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller utförsel av fjäderfä och kläckägg som inte är

avsedda för utställning, förevisning eller tävling.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter förstås med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner,

strutsfåglar (ratiter) och rapphöns som föds upp eller hålls i fångenskap

för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom

utsättning vidmakthålla viltstammen,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte

är äldre än 72 timmar,

avelsfjäderfä: fjäderfä avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller

fjäderfä avsedda för produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som hålls för produktion av konsumtionsägg

eller uppföds för produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt

snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus vilka hålls i

samma djurutrymme.

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 90/539/EEG (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 69).

SJVFS 1995:7

Saknr J 139

2

Hälsointyg

3 § Fjäderfän och kläckägg skall åtföljas av ett särskilt hälsointyg för

1. kläckägg,

2. daggamla kycklingar,

3. avelsfjäderfä och bruksfjäderfä,

4. fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter,

5. fjäderfä för slakt, eller

6. fjäderfä för utsättning.

Intyget skall vara utfärdat på lastningsdagen av officiell veterinär. Det

skall vara utfärdat på svenska och på ett av mottagarlandets språk.

Intyget skall rekvireras från Jordbruksverket och är giltigt i fem dagar.

Det skall vara utfärdat separat för varje mottagare samt vara signerat och

stämplat med en färg som avviker från den övriga texten.

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

4 § Djuren respektive kläckäggen skall komma från en anläggning som är

godkänd och registrerad enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:45) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä. Djuren får vid

tiden för avsändandet inte vara underkastade några djurhälsorestriktioner

som avser fjäderfä.

Den anläggning djuren eller äggen härrör från får inte vara belägen

inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för

fjäderfä smittsam sjukdom.

Djuren eller äggen skall härröra från en flock som vid tiden för

avsändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara

angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Kläckägg

5 § Kläckägg skall härröra från flock som

1. hållits i godkända anläggningar i mer än sex veckor,

2. uppfyller kraven i 4 §, samt

3. under de senaste 72 timmarna före transporten har underkastats en

djurhälsoundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat

tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom

eller som genomgått månatliga hälsoundersökningar enligt anvisningar av

officiell veterinär, varvid den senaste undersökningen skall ha skett högst

31 dagar före avsändandet, samt, om journaler eller annan information

givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, flocken dessutom

har undersökts av officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte har

konstaterats.

Äggen skall vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens

anvisningar och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens

SJVFS 1995:7

Saknr J 139

3

förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning

nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av

fjäderfä

2

.

Daggamla kycklingar

6 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller de

krav som är angivna i 5 §.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

7 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall

1. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i en sådan

anläggning som anges i 4 §,

2. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före

transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit

anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,

3. inte vara vaccinerade,

4. ha varit isolerade under 14 dagar före avsändandet vid en anlägg-

ning eller karantänsstation under tillsyn av officiell veterinär, samt

5. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande

Newcastlesjuka.

Fjäderfä för slakt

8 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning

a) där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b) som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam fjäder-

fäsjukdom, samt

c) som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom.

2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsoundersök-

ning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på

eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

3. härröra från en flock som med negativt resultat har genomgått en

representativ serologisk undersökning beträffande Newcastlesjuka under

de senaste 14 dagarna före avsändandet.

-------------------------

2EGT nr L 209, 17.08.1977, s. 1.

SJVFS 1995:7

Saknr J 139

4

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

9 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 20 enheter som utförs

samtidigt, skall härröra från flockar som

1. hållits i Sverige eller något av de länder som ingår i EU eller i

Norge sedan kläckningen eller under minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä

smittsam sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett godkänt

vaccin.

Djuren i sändningen skall dessutom ha befunnits negativa vid sero-

logisk undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella

gallinarum inom en månad före transport i enlighet med ett kontroll-

program som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar, skall ursprungs-

flocken vara testad under de senaste tre månaderna avseende Salmonella

pullorum och Salmonella gallinarum genom serologisk undersökning på

en nivå som säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion

påvisas när prevalensen är minst fem procent.

Fjäderfä för utsättning

10 § Fjäderfä för utsättning i naturen skall

1. vara äldre än 72 timmar,

2. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller

minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjäderfän

under de senast två veckorna,

3. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom, samt

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 48

timmar före transport, varvid flocken inte får ha visat några tecken på eller

på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom.

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

11 § Kläckägg och daggamla kycklingar skall transporteras antingen i för

ändamålet utförda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de

före transporten rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

SJVFS 1995:7

Saknr J 139

5

1. får innehålla enbart kläckägg eller daggamla kycklingar av samma

art, kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, och

2. skall vara märkta med uppgift om

a) avsändarland och region,

b) den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c) antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d) ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får föras

samman i lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje behåll-are

och märkning enligt första stycket 2. ovan skall återfinnas på dessa

behållare.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

12 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall transporteras i lådor eller burar

som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som

härrör från samma anläggning, och

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådor, burar och transportfordon

13 § Lådor, burar och fordon skall vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under

transport,

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

Fordonen samt behållare, lådor och burar som inte är av engångs-

karaktär, skall före lastning och lossning rengöras och desinfekteras.

Tilläggsgarantier

14 § Om mottagarlandet har rätt att kräva att djuren eller äggen skall vara

fria från ytterligare sjukdomar än de som anges i dessa föreskrifter, skall

de uppfylla även dessa hälsokrav.

SJVFS 1995:7

Saknr J 139

6

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 5 januari 1995. Genom

författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1994:126) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

SVANTE ENGLUND

Susanne Lundin

(Smittskyddsenheten)