Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:542 i lydelse enligt SFS 2021:254
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Veterinär utförselkungörelse (1958:552)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Bestämmelserna i denna förordning och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter har till syfte att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose djurskyddsintresset.

1 a §  Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag"), och som faller inom tillämpningsområdet för den här förordningen.

[S2]Bestämmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung som exporteras från Europeiska unionen finns i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel. Förordning (2021:254).

1 b §  När djur eller produkter exporteras eller återexporteras till ett tredjeland eller ett territorium tillämpas kraven i artikel 243 i förordning (EU) 2016/429.

[S2]Jordbruksverket får, om villkoren i artikel 243.2 är uppfyllda, besluta i enskilda fall att export och återexport får ske i enlighet med bestämmelserna i tredjelandet eller territoriet.

[S3]I förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel finns bestämmelser om att Livsmedelsverket fattar sådana beslut som avses i andra stycket när det gäller export av produkter av animaliskt ursprung. Förordning (2021:254).

2 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de villkor som ska vara uppfyllda vid utförsel av djur och produkter av djur när det gäller

 1. frihet från vissa djursjukdomar,
 2. besiktning av officiell veterinär,
 3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur samt marknadsplatser för försäljning av djur,
 4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och
 5. märkning av djur.

[S2]Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet för den som för ut djur och produkter av djur ur landet. Förordning (2021:254).

 • SJVFS 1995:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av djur, sperma och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2005:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 1995:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1998:119: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2007:56: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige
 • SJVFS 2017:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland
 • SJVFS 2013:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land
 • SJVFS 1995:7: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge
 • SJVFS 2011:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2006:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
 • SJVFS 2018:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2010:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
 • SJVFS 2004:93: Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
 • SJVFS 2018:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz
 • SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge
 • SJVFS 2018:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge
 • SJVFS 1999:77: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2013:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge
 • SJVFS 2011:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge
 • SJVFS 2010:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land
 • SJVFS 2008:59: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av djur, sperma, ägg och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2006:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2006:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
 • SJVFS 2004:49: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge
 • SJVFS 1999:129: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr J 135:1 Utkom från trycket (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder den 13 december 1999 inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge
 • SJVFS 1995:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge1
 • SJVFS 1995:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2021:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland
 • SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

2 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. sådana tillstånd till utförsel som avses i artiklarna 128 och 138 i förordning (EU) 2016/429,
 2. undantag från krav vid utförsel enligt artikel 139.1 i förordning (EU) 2016/429. Förordning (2021:254).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder i smittskyddssyfte som skall vidtas av den som för köp eller hämtning av djur skall besöka djurstall eller på annat sätt komma i kontakt med djur.

 • SJVFS 1999:75: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och desinficering av transportfordon m.m. i samband med ilastning av klövbärande djur avsedda för utförsel
 • SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

4 §  En officiell veterinär får besluta att djur som transporterats inom landet för att föras ut ur landet skall lastas ur och rengöras eller vårdas på annat sätt.

5 §  Transportmedel för att föra ut djur ur landet skall vara godkända av en officiell veterinär innan de får användas.

[S2]Godsvagn eller annat fordon för förvaring av djur under transport ut ur landet skall desinficeras före användning, om fordonet tidigare använts för djurtransporter. Desinficeringen skall godkännas av en officiell veterinär.

[S3]Jordbruksverket får medge undantag från detta.

6 §  Föreskrifter om ersättning för besiktning eller annan förrättning som utförts enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter finns i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning.

[S2]Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter skall betalas av den som vill föra ut djur eller produkter av djur ur landet eller av den som äger eller ansvarar för transportmedel som används vid utförseln. Förordning (1994:1312).

7 §  En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Beslut enligt förordningen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (2018:960).

8 §  Om påföljd för olovlig utförsel av djur eller produkter av djur och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för smuggling. Förordning (2000:1273).

9 §  Tullverket skall övervaka att utförsel sker i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och de med stöd av förordningen meddelade föreskrifterna. Förordning (1999:522).

10 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får beslutas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2012:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1995:70: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av djur, sperma och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2005:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 1995:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1998:119: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 2004:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur
 • SJVFS 1999:75: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:18) om rengöring och desinficering av transportfordon m.m. i samband med ilastning av klövbärande djur avsedda för utförsel
 • SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
 • SJVFS 2013:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Norge samt till tredje land
 • SJVFS 1995:7: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2007:1: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge
 • SJVFS 2011:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2004:93: Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
 • SJVFS 1999:77: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge
 • SJVFS 2013:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:68) om utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge
 • SJVFS 2011:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:77) om utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge
 • SJVFS 2008:59: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av djur, sperma, ägg och embryon till länder inom Europeiska unionen (EU)
 • SJVFS 1999:129: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr J 135:1 Utkom från trycket (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder den 13 december 1999 inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge
 • SJVFS 1995:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge1
 • SJVFS 1995:102: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:7) om utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1312) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:757) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 2, 7, 8 §§
CELEX-nr
397L0012
Ikraftträder
1998-07-15

Förordning (1999:522) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:1273) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2018:960) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:254) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 2 a §§
Ikraftträder
2021-04-21