Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:542 i lydelse enligt SFS 2018:960
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Veterinär utförselkungörelse (1958:552)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Bestämmelserna i denna förordning och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter har till syfte att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose djurskyddsintresset.

2 §  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de villkor som skall vara uppfyllda vid utförsel av djur och produkter av djur med avseende på

 1. frihet från vissa djursjukdomar,
 2. besiktning av officiell veterinär,
 3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur samt marknadsplatser för försäljning av djur,
 4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och
 5. märkning av djur.

[S2]Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet för den som för ut djur och djurprodukter ur landet. Förordning (1998:757).

 • SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder i smittskyddssyfte som skall vidtas av den som för köp eller hämtning av djur skall besöka djurstall eller på annat sätt komma i kontakt med djur.

4 §  En officiell veterinär får besluta att djur som transporterats inom landet för att föras ut ur landet skall lastas ur och rengöras eller vårdas på annat sätt.

5 §  Transportmedel för att föra ut djur ur landet skall vara godkända av en officiell veterinär innan de får användas.

[S2]Godsvagn eller annat fordon för förvaring av djur under transport ut ur landet skall desinficeras före användning, om fordonet tidigare använts för djurtransporter. Desinficeringen skall godkännas av en officiell veterinär.

[S3]Jordbruksverket får medge undantag från detta.

6 §  Föreskrifter om ersättning för besiktning eller annan förrättning som utförts enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter finns i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning.

[S2]Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter skall betalas av den som vill föra ut djur eller produkter av djur ur landet eller av den som äger eller ansvarar för transportmedel som används vid utförseln. Förordning (1994:1312).

7 §  En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Beslut enligt förordningen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (2018:960).

8 §  Om påföljd för olovlig utförsel av djur eller produkter av djur och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för smuggling. Förordning (2000:1273).

9 §  Tullverket skall övervaka att utförsel sker i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och de med stöd av förordningen meddelade föreskrifterna. Förordning (1999:522).

10 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får beslutas av Jordbruksverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1312) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:757) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 2, 7, 8 §§
CELEX-nr
397L0012
Ikraftträder
1998-07-15

Förordning (1999:522) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:1273) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2018:960) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01