SJVFS 1995:71

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge1

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom

Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge

1 ;

beslutade den 30 mars 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förord-

ningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., följande.

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

Utkom från trycket

den 28 april 1995

Allmänna bestämmelser

1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med

vattenbruksdjur: levande odlad fisk, inklusive rom och mjölke,

levande odlade kräftdjur och blötdjur inklusive dess förstadier, samt

levande vildfångad fisk, kräldjur och blötdjur inklusive dess förstadier,

avsedd att tillföras en odling, och

odling: varje anläggning eller plats där det hålls vattenbruksdjur för

odling och som är registrerade hos länsstyrelsen i enlighet med Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:94) om obligatorisk hälsoöver-

vakning av odlad fisk.

2 § Utförsel av akvariefisk omfattas inte av dessa föreskrifter.

För utförsel av vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

skall exportör vara registrerad hos Jordbruksverket för den varutyp som

avses utföras. Ansökan om registrering skall göras minst 30 dagar före

utförseltillfället.

Hälsokrav

3 § Vattenbruksdjur för odling eller utplantering

1. får vid avsändningstillfället inte ha uppvisat några kliniska sjuk-

domstecken,

2. får inte vara avsedda att avlivas i ett bekämpningsprogram för

någon smittsam sjukdom enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter, samt

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 91/67/EEG (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1) senast ändrat genom

kommissionens beslut 93/55/EEG (EGT nr L 14, 22.1.1993, s. 24).

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

2

3. får inte härröra från en odling som är föremål för några djurhälso-

restriktioner och får heller inte ha varit i kontakt med djur från en sådan

odling.

Rom och mjölke samt förstadier till kräftdjur eller blötdjur skall här-

röra från levande djur som uppfyller ovanstående krav.

Vattenbruksdjur avsedda för direkt konsumtion eller vidareförädling

får vid avsändningstillfället inte ha uppvisat tecken på smittsam sjukdom.

Produkter från vattenbruksdjur skall härröra från djur som vid

slakttillfället inte uppvisat tecken på smittsam sjukdom.

Flyttningsdokument m.m.

4 § Försändelsen av vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

skall åtföljas av ett särskilt flyttningsdokument för vattenbruksdjur enligt

bilaga 2 eller 3 avsedda för odling eller utplantering i en godkänd zon

eller i en godkänd odling.

Dokumentet skall ha utfärdats av en officiell veterinär tidigast 48

timmar före lastning och gäller under tio dagar. Det skall vara utfärdat på

svenska och minst ett i mottagarlandet officiellt språk och gälla för en

enskild försändelse till en mottagare. Intygsformulär skall rekvireras från

Jordbruksverket.

5 § Försändelse med vattenbruksdjur avsedda för odling eller utplantering

skall vara tydligt märkt med uppgift om avsändande odling eller

anläggning, för vildfångad fisk med uppgift om fångstplats.

Märkningen skall klart framgå av flyttningsdokumentet.

Transport m.m.

6 § Transport skall ske enligt följande:

1. Djuren skall på kortast möjliga tid överföras till mottagaren.

2. Transportmedlet skall vara konstruerat så att inget vatten kan läcka

under transporten.

3. Vattenbyten skall ske i erforderlig omfattning.

4. Vattenbyten i Sverige får ske endast på platser i landet som Jord-

bruksverket godkänt för detta ändamål.

Tilläggsgarantier

7 § Vattenbruksdjur, som är mottagliga för sjukdom enligt lista III i

bilaga 1 till dessa föreskrifter och som skall sändas till en region som

erhållit tilläggsgarantier för någon av dessa sjukdomar, skall härröra från

en zon eller odling som har samma hälsostatus avseende ifrågavarande

sjukdomar.

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

3

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1995. Genom författningen

skall Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:123) om utförsel av

vattenbruksdjur till länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Sven Johansson

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

4

Bilaga 1

Sjukdom

Mottagliga arter

Lista I

ILA (infektiös laxanemi)

Salmo salar

Lista II

VHS (viral hemorrhagisk septikemi) Samtliga arter i familjen Salmonidae

Scophthalmus maximus

IHN (infektiös hemorrhagisk

nekros)

alla laxarter

Esox lucius

Bonaemia ostrae

Ostrea edulis

Marteilla refringens

Ostrea edulis

Lista III

IPN (infektös pankreas nekros)

Fisk tillhörande familjen Salmonidae

BKD (Renibakterios)

För IPN även fisk tillhörande

familjen Anguillidae

Furunkulos (Aeromonas

salmonicida)

ERM (Yersinios)

SVC (vårviremi på karp)

Fisk tillhörande familjen Cypriinidae

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

5

Bilaga 2

Levande fisk av arter som omfattas av Lista I och II till Bilaga 1

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE FISK, ROM OCH

MJÖLKE FRÅN EN GODKÄND ZON

I.

Ursprungsland: SVERIGE

Godkänd zon: ...............................................................................................

II. Från anläggning (namn och adress):

III. Djur eller produkter:

Levande djur

Rom

Mjölke

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd Antal

Total vikt

Medelvikt

IV. Destination

Destinationsland: ..........................................................................................

Mottagare (namn och adress): ......................................................................

V.

Transportsätt (sätt och identifiering):

VI. Hälsointyg

Jag intygar härmed att de djur eller varor som ingår i denna sändning

härrör från en godkänd zon och att de uppfyller kraven i direktiv

91/67/EEG.

Ort: ................................................. Datum: .................................................

Officiellt organ: ............................................................................................

Namnteckning: ............................... Stämpel:

Namnförtydligande (textat): .........................................................................

Titel eller befattning: ....................................................................................

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

6

Bilaga 3

Levande fisk av arter som inte omfattas av lista I och II till Bilaga 1

FLYTTNINGSDOKUMENT FÖR LEVANDE VILD FISK, BLÖT-

DJUR OCH SKALDJUR SAMT DERAS ROM OCH MJÖKE

ENLIGT ARTIKEL 14(2) AV DIREKTIV 91/67/EEG

Detta dokument måste åtfölja försändelse som skall införas till en:

- godkänd zon

2

- godkänd odling2

I.

Sändningens ursprung

Ursprungsmedlemsstat: .................. SVERIGE: ...........................................

Ursprungsplats:.............................................................................................

II. Beskrivning av sändningen

Levande djur

Rom

Mjölke

Familj (allmän och vetenskaplig benämning)

Art (allmän och vetenskaplig benämning)

Mängd Antal

Total vikt

Medelvikt

III. Sändningens destination

Destinationsland: ..........................................................................................

Mottagare; namn: .........................................................................................

adress:...........................................................................................................

Destinationsort: ............................................................................................

V.

Transportmedel

Slag: .............................................................................................................

Identifiering: .................................................................................................

-------------------------

2Stryk det som inte gäller.

SJVFS 1995:71

Saknr J 135

7

V.

Hälsodeklaration

Undertecknad intygar härmed att de djur eller produkter som ingår i denna

sändning härrör ifrån följande zon: ..............................................................

...................................................................................................................

3

som är godkänt för följande sjukdom(ar): ....................................................

.....................................................................................................................

i enlighet med beslut ....................................................................................

...................................................................................................................

4

Ort: ................................................. Datum: .................................................

Officiellt organ: .............................. Stämpel:

Namnteckning: .............................................................................................

Namnförtydligande (textat): .........................................................................

Titel eller befattning: ....................................................................................

-------------------------

3Beskrivning av området.

4Hänvisning till det gemenskapsbeslut som ligger till grund för godkännandet.