SJVFS 1995:72

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:107) om päronpest

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:107) om päronpest;

beslutade den 15 mars 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § växtskydds-

förordningen (1993:383), att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:107) om

päronpest skall upphöra att gälla.

SJVFS 1995:72

Saknr T 12:1

Utkom från trycket

den 5 maj 1995

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 5 maj 1995.

SVANTE ENGLUND

Maria Gråberg

(Växtinspektionsenheten)