Upphävd författning

Växtskyddsförordning (1993:383)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-05-19
Ändring införd
SFS 1993:383 i lydelse enligt SFS 1994:326
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Växtskyddsförordning (1972:319)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bekämpning av växtskadegörare

1 §  Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske i fråga om följande växtskadegörare, nämligen

svensk benämninginternationell benämning
virus som orsakar bronsfläcksjuka rhizomaniaTomato spotted wilt virus Beet necrotic yellow vein virus
bakterier som orsakar ljus ringröta på potatis mörk ringröta på potatis päronpestClavibacter michiganensis ssp sepedonicus Pseudomonas solanacearum Erwinia amylovora
svampar som orsakar holländsk almsjuka potatiskräfta rotröta på hallonCeratocystis ulmi Synchytrium endobioticum Phytophthora fragariae var. rubi
skadedjur koloradoskalbagge bomullsmjöllus gul potatiscystnematod vit potatiscystnematodLeptinotarsa decemlineata Bemisia tabaci Globodera rostochiensis Globodera pallida
Förordning (1994:326).

2 §  Beslut med stöd av 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318) om bekämpning av andra växtskadegörare än som anges i 1 § meddelas av Statens jordbruksverk.

3 §  Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen av växtskadegörare.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva att länsstyrelsen skall medverka vid bekämpningen av växtskadegörare.

4 §  Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) om att en växtskadegörare kan antas ha angripit en växt skall göras hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

[S2]Anmälan som har gjorts till länsstyrelsen skall genast sändas vidare till Jordbruksverket.

5 §  Skyldigheten enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318) att anmäla antagande om att växtskadegörare angripit en växt gäller inte i fråga om holländsk almsjuka och potatiscystnematod.

6 §  För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare som anges i 1 §, får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet som avses i 5 § växtskyddslagen (1972:318).

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall enligt första stycket.

 • SJVFS 1995:72: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:107) om päronpest

Ersättning av statsmedel

7 §  Ersättning enligt 8 § växtskyddslagen (1972:318) kan lämnas i den omfattning som följer av 8--10 §§.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

8 §  Om det finns särskilda skäl, kan ersättning av statsmedel lämnas för den förlust som en odlare lider genom att potatis eller andra varor från ett område som förklarats smittat av potatiskräfta inte kunnat säljas till följd av ett förbud enligt 6 §.

9 §  Om det finns särskilda skäl, kan ersättning av statsmedel lämnas för den förlust som en odlare lider genom att potatis inte kunnat säljas till följd av beslut enligt 6 § om användningen av potatis från odling som drabbats av ringröta. Detsamma gäller om försäljning skett till ett lägre pris än det som skulle ha kunnat uppnås vid en normal försäljning.

10 §  För skador på träd eller växtodling som uppkommit genom beslut enligt 6 § om bekämpning av bronsfläcksjuka, rhizomania, päronpest, holländsk almsjuka, rotröta på hallon, koloradoskalbagge eller bomullsmjöllus kan ersättning lämnas av statsmedel. Förordning (1994:326).

Användning av genteknik

11 §  Den som odlar gentekniskt förändrade växter i växthus eller utomhus skall ha tillstånd till verksamheten.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket efter samråd med delegationen för hybrid-DNA-frågor och Statens naturvårdsverk. Tillstånd får förenas med villkor. Jordbruksverket får återkalla ett beviljat tillstånd.

[S3]Vid prövningen skall det särskilt beaktas att odlingen inte får innebära risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den genetiska mångfalden.

Övriga bestämmelser

12 §  Bestämmelser om förbud mot införsel av växtskadegörare finns i förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m.

13 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

14 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Växtskyddsförordning (1993:383)

  Övergångsbestämmelse

  1993:383 har upphävts genom förordning (1994:326).
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:326) om ändring i växtskyddsförordningen (1993:383)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1994. I fråga om beslut om bekämpning av växtskadegörare som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. övergångsbest.; ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
1994-06-15

Ändring, SFS 1995:681

  Omfattning
  upph.