SJVFS 1995:8

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om utförsel av får och getter till länder som ingår i

Europeiska unionen (EU);

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ i för-

ordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.1, följande.

SJVFS 1995:8

Saknr J 137

Utkom från trycket

den 10 januari 1995

Allmänna bestämmelser

1 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med:

slaktdjur: får eller getter som är avsedda att överföras direkt till ett

slakteri, och

djur för avel och uppfödning för slakt: övriga får och getter.

2 § Exportören skall vara registrerad hos Statens jordbruksverk. Ansökan

om registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före första beräknade exporttillfället.

Registreringen gäller under ett år.

Hälsointyg

3 § Djuren skall vid utförsel åtföljas av ett särskilt hälsointyg för

1. slaktdjur3,

2. djur avsedda för uppfödning för slakt4, eller

3. djur avsedda för avel

5.

Intyget skall vara utfärdat inom 48 timmar före lastning. Det skall vara

utfärdat på svenska och minst ett i mottagarlandet officiellt språk.

Intyget skall vara utfärdat av officiell veterinär. Det gäller i tio dagar

och skall rekvireras från Jordbruksverket.

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 91/68/EEG (EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19).

2Blankett rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

3Blankett E9.4. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4Blankett E9.5. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

5Blankett E9.6. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1995:8

Saknr J 137

2

Djurhälsokrav m.m.

4 § Djuren skall vara födda och ha befunnit sig i något land inom EU

sedan födelsen slaktdjur får dock härröra från något land eller del av land

enligt bilaga 1.

5 § Djuren

1. skall vara märkta så att de kan identifieras och komma från en av

Jordbruksverket registrerad besättning,

2. får inte ha företett kliniska tecken på sjukdom vid undersökning

utförd inom 48 timmar före lastningen,

3. får inte härröra från anläggning som står under restriktioner av

djurhälsoskäl eller ha varit i kontakt med djur från sådan anläggning,

4. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram

för någon av de smittsamma sjukdomar som finns angivna i bilaga 2 till

dessa föreskrifter, samt

5. skall även vara fria från ytterligare sjukdomar om mottagarlandet

har rätt att kräva detta.

Vidare får utförsel inte ske av djur som av hälsoskäl inte får mark-

nadsföras i Sverige.

Avelsdjur

6 § Avelsdjur skall komma från en anläggning där kliniska fall av föl-

jande sjukdomar inte diagnostiserats.

1. Smittsam agalakti (M. agalactie, M. capricolum, M. mycoides var.

mycoides, typ LC) under de senaste sex månaderna.

2. Paratuberkulos och pseudotuberkulos (kaseös lymfadenit) under de

senaste tolv månaderna.

3. Pulmonär adenomatos, Maedi/Visna och kaprin artrit och encefalit

(CAE) under de senaste tre åren. Vad gäller Maedi/Visna samt kaprin

artrit och encefalit (CAE) kan denna tidsperiod reduceras till tolv månader

under förutsättning att samtliga infekterade djur slaktats ut och återstående

djur har reagerat negativt på två tester avseende dessa sjukdomar.

Djuren får heller inte ha varit i kontakt med djur från en anläggning

som inte uppfyller kraven i första stycket.

Vidare skall ägaren till den anläggning djuren kommer från skriftligen,

till den officielle veterinären, försäkra att det inte förekommit

omständigheter som tyder på att sjukdomar som anges i första stycket har

förekommit.

SJVFS 1995:8

Saknr J 137

3

7 § Djuren skall under de senaste två åren eller sedan födseln ha befunnit

sig på en anläggning som uppfyller nedanstående krav, såvitt avser

scrapie:

Anläggningen skall vara officiellt kontrollerad och

1. inte haft konstaterade fall av sjukdomen under de senaste två åren,

samt

2. ha samtliga djur i besättningen märkta.

I anläggningen skall vidare

1. äldre tackor kontrolleras vid slakt om inte anläggningen är belägen

inom en region eller ett land som är officiellt friförklarad från sjukdomen,

samt

2. nyrekrytering av hondjur ske från besättningar som uppfyller

ovanstående krav beträffande sjukdomen.

8 § Baggar skall

1. härröra från en besättning i vilken inga fall av smittsam epidi-dymit

(Brucella ovis) har diagnosticerats de senaste 12 månaderna,

2. ha befunnit sig på anläggningen under 60 dagar före avsändandet,

samt

3. högst 30 dagar före avsändandet ha genomgått en serologisk test

med negativt resultat.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 10 januari 1995. Genom författ-

ningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:116) om

utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

SVANTE ENGLUND

My Sahlman

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:8

Saknr J 137

4

Bilaga 1

Länder utanför EU från vilka slaktdjur får härröra

Estland,

Lettland,

Litauen,

Malta,

Nya Zeeland,

Polen,

Rumänien,

Schweiz,

Slovakien,

Slovenien,

Tjeckien,

Ungern.

Bilaga 2

Smittsamma sjukdomar

Mul- och klövsjuka (FMD)

 Boskapspest

 Pest hos mindre idisslare (PPR)

 Vesikulär stomatit (VS)

 Blue tongue

 Afrikansk hästpest (AHS)

 Koppor hos får och get

 Lumpy skin disease

 Rift valley fever

 Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

 Brucellos (Brucella melitensis)

 Smittsam epididymit (Brucella ovis)

 Mjältbrand

 Rabies