SJVFS 1995:87

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp

av smör;

beslutade den 8 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, i fråga om

verkets föreskrifter (SJVFS 1994:229) om interventionsuppköp av smör

dels att 3 § skall upphöra att gälla,

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

SJVFS 1995:87

Utkom från trycket

den 12 juni 1995

2 §1 Smöret skall vara tillverkat av mejerier som godkänts av Statens

jordbruksverk. Ansökan om godkännande för tillverkning av smör för

interventionsuppköp skall göras på blankett E5.21. och ges in till Statens

jordbruksverk, 551 82 Jönköping. För godkännande krävs att företaget

upprättar ett register enligt bilagan till blankett E5.21.

Om mejeriet blivit godkänt för tillverkning av smör och grädde för

privat lagring skall godkännandet gälla även för tillverkning av smör för

interventionsuppköp.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 12 juni 1995.

SVANTE ENGLUND

Magnus Aronsson

(Enheten för intervention)

-------------------------

1Senaste lydelse SJVFS 1995:64.