SJVFS 1995:92

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och

getter ;

beslutade den 14 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ för-

ordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter

samråd med Generaltullstyrelsen, att 1, 4 och 16 §§ verkets föreskrifter

(SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter samt bilaga 3 till före-

skrifterna skall ha följande lydelse.

SJVFS 1995:92

Saknr J 20:1

Utkom från trycket

den 22 juni 1995

1 § Vid införsel av får och getter från medlemsländer inom Europeiska

unionen (EU) samt, av slaktdjur, från något annat land eller del av land

enligt bilaga 1, gäller bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Vid införsel av djur för avel och uppfödning till slakt från länder utan-

för EU krävs tillstånd i varje enskilt fall.

Införsel av slaktdjur från andra länder än de som avses i första stycket

är inte tillåten.

4 § En mottagare av ett djur från något medlemsland inom EU är skyldig

att, senast en arbetsdag före djurens ankomst till Sverige, göra en anmälan

till Jordbruksverket.

Vid införsel från länder utanför EU skall en anmälan om införseln

göras till gränskontrollveterinären. Anmälan skall ske senast en arbetsdag

före den beräknade ankomsten till Sverige.

Vid all införsel av djur som omfattas av bestämmelserna i dessa före-

skrifter skall en anmälan ske vid ankomsten till tullmyndigheten på

gränspasseringsorten.

16 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag

från dessa föreskrifter.

SJVFS 1995:92

Saknr J 20:1

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

My Sahlman

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:92

Saknr J 20:1

3

Bilaga 3

Nedanstående undersökningar skall utföras i en karantän godkänd

av Jordbruksverket

Djuren skall från gränspasseringsorten under tullkontroll direkt transpor-

teras till karantänen. För tullmyndigheten på gränspasseringsorten skall

uppvisas en skriftlig bekräftelse från karantänen utvisande att den är

godkänd av Jordbruksverket och att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren skall kvarstanna i karantän tills resultaten av nedanstående

undersökningar är klara och utvisar att undersökt sjukdom ej konstaterats.

Karantänen hävs av Jordbruksverket efter slutrapport från karan-

tänsveterinären.

Vid införsel av djur som är födda i och sedan födelsen befunnit dig i

Danmark eller Finland, får karantänsvistelsen ersättas av en isolering i

utförsellandet under förutsättning att dokumentation kan uppvisas om att

nedanstående krav avseende paratuberkulos är uppfyllda.

Undersökningar

Paratuberkulos

Djuren skall undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i

faeces med slutlig avläsning tidigast sex månader från provtagningstill-

fället. Träckprov avseende paratuberkulos skall uttagas tidigast vid ett års

ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån det härrör skall,

såvitt känt, varit fria från paratuberkulos de senaste fem åren. Om så ej är

fallet skall undersökningen upprepas två gånger med tre månader mellan

varje provtagningstillfälle.

Djuren skall minst tre månader efter varje träckprovtagning underkastas

serologisk undersökning avseende paratuberkulos.

Undersökningen kan utföras i karantän eller påbörjas före införseln till

Sverige under förutsättning att exportdjuren står isolerade under veterinär

övervakning från provtagning och fram till exporttillfället utan kontakt

med andra djur.

SJVFS 1995:92

Saknr J 20:1

4

I de fall exportdjuren är under ett år kan provtagning enligt ovan ske på

moderdjuret samt tio av de djur över ett års ålder som stått längst i

besättningen. I detta fall skall serologisk undersökning också utföras på de

djur avsedda för export som är under ett år.

I de fall undersökningen påbörjas i utförsellandet, skall för karantäns-

veterinären uppvisas ett av statligt förordnad veterinär i utförsellandet,

inom tio dagar före utförseln, utfärdat intyg utvisande följande:

Djurens identitet,

att djuren stått isolerade under veterinär övervakning i utför-

sellandet från provtagning och fram till exporttillfället utan

kontakt med andra djur,

att, i de fall endast en paratuberkulosodling utförs, exportdjuren

samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör, såvitt känt,

har varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren.

I de fall undersökningen avslutas under isolering i utförsellandet skall

intyget uppvisas för en officiell veterinär före insättning i mottagar-

besättningen. Intyget skall då även innehålla följande uppgift:

att paratuberkulosundersökningarna utvisat negativt resultat för

samtliga tillsammans isolerade djur.

Mycoplasma

Andra djur än sådana som är födda i och sedan födelsen befunnit sig i

Danmark eller Finland, skall undersökas avseende mycoplasma agalactie,

dels

genom

odling

och

dels

genom

blodprovsundersökning.

Undersökningen skall utföras tidigast efter två veckor i karantänen.