SJVFS 1995:98

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä

och kläckägg;

beslutade den 20 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

1

samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen

dels att bilagorna 1 och 2 skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4, 6, 8 - 13 och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 19 och 20

§§, samt fyra nya bilagor, bilagorna 1 - 4, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna författning träder i kraft.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

Utkom från trycket

den 7 juli 1995

Omtryck

Allmänna bestämmelser

1 §

2

Vid införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår i Euro-

peiska unionen (EU) och Norge gäller bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Vid införsel från länder utanför EU krävs tillstånd i varje enskilt fall. I

införseltillståndet kan Statens jordbruksverk föreskriva ytterligare villkor.

(SJVFS 1995:98).

2 § I dessa föreskrifter förstås med

fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner,

rapphöns och strutsfåglar (ratiter) som föds upp eller hålls i fångenskap

för avel, produktion av kött eller ägg för konsumtion eller för att genom

utsättning vidmakthålla viltstammen,

kläckägg: befruktade ägg avsedda för kläckning,

daggamla kycklingar: kycklingar som inte mottagit foder och som inte

är äldre än 72 timmar,

1Jfr rådets direktiv 90/539/EEG (EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 69) m.fl.

2Senaste lydelse SJVFS 1995:52

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

2

avelsfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som är

avsedda för produktion av bruksfjäderfä eller fjäderfä avsedda för

produktion av föräldradjur,

bruksfjäderfä: fjäderfä som är 72 timmar gamla eller äldre och som hålls

för produktion av konsumtionsägg (värphöns) eller uppföds för

produktion av kött,

fjäderfä för slakt: fjäderfä som skickas direkt till ett slakteri för slakt

snarast möjligt, dock senast 72 timmar efter ankomsten, samt

flock: fjäderfä med samma hälso- och immunitetsstatus, vilka hålls i

samma djurutrymme. (SJVFS 1995:98).

3 § Importör skall vara registrerad hos Jordbruksverket. Ansökan om

registrering skall ske på fastställd blankett

3

och vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället. Registreringen

gäller under ett år.

4 § Mottagare av en leverans av fjäderfän eller kläckägg från ett med-

lemsland inom EU är skyldig att senast en arbetsdag före djurens ankomst

till Sverige göra anmälan till Jordbruksverket.

Vid införsel från länder utanför EU skall föranmälan om gränskontroll

göras senast en arbetsdag före beräknad ankomsttid till gräns-

kontrollveterinär.

Vid all införsel till landet av fjäderfän eller kläckägg som omfattas av

bestämmelserna i dessa föreskrifter skall anmälan ske till tullmyndigheten

på införselorten. (SJVFS 1995:98)

5 § Vid införsel av fjäderfän och kläckägg, med undantag för fjäderfä för

slakt, får inga fjäderfän eller kläckägg lämna den mottagande besättningen

inom 30 dagar från införseltillfället. Efter tillstånd från officiell veterinär,

kan undantag medges för slakt.

Hälsointyg

6 § Fjäderfän och kläckägg från EU skall åtföljas av ett officiellt hälso-

intyg, som skall vara utformat i enlighet med ett av EU fastställt formu lär

4

,

för

1. kläckägg,

2. daggamla kycklingar,

3. avelsfjäderfä och bruksfjäderfä,

4. fjäderfä för slakt,

5. fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter, eller

3Blankett E9.26. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

4Information om formulären lämnas av Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

3

6. fjäderfä för utsättning.

Intyget skall vara utfärdat på lastningsdagen av en officiell veterinär.

Det skall vara utfärdat dels på svenska, dels på ett av avsändarlandets

officiella språk och skall bestå av ett enda ark.

Intyget är giltigt i fem dagar. Det skall vara utfärdat separat för varje

mottagare samt vara signerat och stämplat med en färg som avviker från

den övriga texten.

Av hälsointyget alternativt separat hälsointyg skall framgå att de djur

som avses i 9 och 10 §§ uppfyller de svenska tilläggskraven för salmo nella

enligt bilaga 1 eller 2.

5

(SJVFS 1995:98).

Kläckägg, daggamla kycklingar, avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

Allmänna bestämmelser

7 § Djuren respektive kläckäggen skall komma från en anläggning som är

godkänd och tilldelad ett registreringsnummer av ansvarig myndighet i

avsändarlandet.

Djuren får vid tiden för avsändandet inte vara underkastade några

djurhälsorestriktioner som avser fjäderfä.

Den anläggning äggen eller djuren härrör från får inte vara belägen

inom ett område som är underkastat restriktioner på grund av någon för

fjäderfä smittsam sjukdom.

Äggen eller djuren skall härröra från en flock som vid tiden för av-

sändandet inte uppvisar några kliniska tecken på eller misstänks vara

angripen av någon smittsam fjäderfäsjukdom.

Om fjäderfäna är vaccinerade skall vaccinationen ha utförts med ett

officiellt godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg

8 § Kläckägg skall härröra från en flock

1. som hållits i godkända och registrerade anläggningar i mer än sex

veckor,

2. som uppfyller kraven i 7 §,

3. som under de senaste 72 timmarna före transporten har underkastats

en djurhälsoundersökning av en officiell veterinär och därvid inte visat

tecken på eller givit anledning till misstanke om förekomst av sjukdom eller

som genomgått månatliga hälsoundersökningar enligt anvis ningar av en

officiell veterinär, varvid den senaste undersökningen skall ha skett högst

31 dagar före avsändandet, samt om journaler eller annan information givit

anledning till misstanke om förekomst av sjukdom, flocken dessutom har

5Jfr kommisionens beslut 95/160 och 95/161/EG (EGT nr L 105, 9.5.1995)

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

4

undersökts av en officiell veterinär och smittsam fjäderfäsjukdom inte har

konstaterats, samt

4. där djuren

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka,

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccination

företagits minst 60 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Äggen skall vara desinfekterade enligt den officiella veterinärens

anvisningar, och vara märkta enligt bestämmelserna i kommissionens

förordning (EEG) nr 1868/77 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr

2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och kycklingar av

fjäderfä.

6

Vid införsel skall, förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilagorna 3 och 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Daggamla kycklingar

9 § Daggamla kycklingar måste ha kläckts ur kläckägg som uppfyller

kraven i 7 och 8 §§ samt härröra från ett kläckeri som tillämpar rutiner som

säkerställer att ägg som inte uppfyller dessa krav inkuberas vid tider och

på platser som är helt skilda från ägg som skall levereras till land som är

fritt från Newcastlesjuka.

Daggamla kycklingar skall inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka.

Daggamla kycklingar skall härröra från en flock

1. som har varit isolerade i 14 dagar före avsändandet, och

2. som antingen är provtagna och befunnits fria från samtliga serotyper

av salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett salmonella-

kontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara fastställt av

kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

10 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall

1. uppfylla kraven i 7 §,

2. sedan kläckningen eller i mer än sex veckor ha hållits i godkända och

registrerade anläggningar,

3. ha underkastats en djurhälsoundersökning inom 48 timmar före

transport och därvid inte visat några tecken på eller på annat sätt givit

anledning till misstanke om förekomst av smittsam fjäderfäsjukdom,

4. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka,

6EGT nr L 209, 17.08.1977, s. 1.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

5

5. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

6. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande

Newcastlesjuka.

Avelsfjäderfä skall antingen vara provtagna och befunnits fria från

samtliga serotyper av salmonella enligt bilaga 1, eller genomgått ett

salmonellakontrollprogram likvärdigt med det svenska, vilket skall vara

fastställt av kommissionen.

Värphöns skall antingen vara provtagna och befunnits fria från inva-

siva salmonellaserotyper tidigast 10 dagar före avsändandet enligt bilaga

2, eller genomgått ett salmonellakontrollprogram likvärdigt med det

svenska, vilket skall vara fastställt av kommissionen.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Fjäderfä för slakt

11 § Fjäderfä som är avsedda för omedelbar slakt skall

1. härröra från en anläggning,

a. där de hållits i minst 21 dagar eller sedan kläckning,

b. som inte är underkastad restriktioner på grund av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

c. som inte är belägen i ett område som är underkastat restriktioner

på grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom,

2. härröra från en flock som har underkastats en djurhälsoundersök-

ning inom fem dygn före transport och därvid inte visat några tecken på

eller på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom, samt

3. härröra från en flock som

a. om djuren inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka, med negativt

resultat har genomgått en representativ serologisk undersökning

beträffande sjukdomen under de senaste 14 dagarna före avsändandet,

eller

b. om djuren har vaccinerats mot Newcastlesjuka, inte har vacci-

nerats med ett levande vaccin under de senaste 30 dagarna före avsän-

dandet och det i flocken tagits ett representativt antal prover som har

genomgått en virusisoleringstest beträffande denna sjukdom tidigast 14

dagar före avsändandet, varvid ett negativt resultat erhållits.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilaga 4 följas. (SJVFS 1995:98).

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

6

Fjäderfä och kläckägg i sändningar om mindre än 20 enheter

12 § Fjäderfä och kläckägg om tillsammans högst 20 enheter som införs

samtidigt, skall härröra från flockar som

1. hållits i något av EU:s medlemsländer sedan kläckningen eller under

minst tre månader,

2. inte är underkastade restriktioner på grund av någon för fjäderfä

smittsam sjukdom,

3. inte är belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. vid avsändandet inte uppvisar några tecken på sjukdom, samt

5. om djuren har vaccinerats, blivit vaccinerade med ett officiellt

godkänt och kontrollerat vaccin.

Kläckägg och daggamla kycklingar skall härröra från flock där djuren

antingen

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka, eller

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin, förutsatt att vaccina-

tionen företagits minst 60 dagar före insamlingen av kläckäggen.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål skall

a. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka, eller

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande

Newcastlesjuka.

Djuren i sändningen skall dessutom ha befunnits negativa vid en

serologisk undersökning avseende Salmonella pullorum och Salmonella

gallinarum inom en månad före transport i enlighet med ett kontrollprogram

som omfattar samtliga djur.

Beträffande kläckägg och daggamla kycklingar skall ursprungs-flocken

vara testad under de senaste tre månaderna avseende Salmonella pullorum

och Salmonella gallinarum genom serologisk undersökning på en nivå som

säkerställer med en säkerhet om 95 procent att infektion påvisas när

prevalensen är minst fem procent.

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser även bestäm-

melserna i bilagorna 1, 2 och 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Fjäderfä avsedda för utsättning

13 § För införsel av fjäderfä och kläckägg avsedda för utsättning skall

ansvarig importör erhålla tillstånd från naturvårdsverket om utsättning

med undantag för fåglar som inte är fredade under hela jaktåret, enligt

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

7

Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrifter om jakt

(jaktkungörelse).

Fjäderfä för utsättning i naturen skall

1. härröra från en anläggning där de har vistats sedan kläckning eller

under minst 21 dygn och där inga kontakter har skett med nyinsatta fjä-

derfän under de senaste två veckorna,

2. härröra från en anläggning som inte är underkastad restriktioner på

grund av någon för fjäderfä smittsam sjukdom, samt

3. inte vara belägna i något område som är underkastat restriktioner på

grund av något utbrott av sjukdom för vilken fjäderfä är mottagliga,

4. ha underkastats en hälsoundersökning av officiell veterinär inom 48

timmar före transport, varvid flocken inte får ha visat några tecken på eller

på annat sätt givit anledning till misstanke om förekomst av smittsam

fjäderfäsjukdom.

Kläckägg och daggamla kycklingar skall dessutom härröra från flock

där djuren

a. inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka,

b. har vaccinerats med ett inaktiverat vaccin, eller

c. har vaccinerats med ett levande vaccin förutsatt att vaccination

företagits minst 60 dagar före insamlingen av kläckäggen. Kläckäggen skall

ha inkuberats helt skilda från ägg som inte uppfyller dessa krav.

Fjäderfä för avel eller bruksändamål skall dessutom

a. inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka, och

b. ha varit isolerade vid en anläggning eller karantänsstation under

tillsyn av en officiell veterinär under 14 dagar före avsändandet, samt

c. tidigast 14 dagar före avsändandet, med negativt resultat, ha

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande

Newcastlesjuka

Vid införsel skall förutom ovanstående bestämmelser, även bestäm-

melserna i bilagorna 3 och 4 följas. (SJVFS 1995:98).

Transportbestämmelser

Kläckägg och daggamla kycklingar

14 § Kläckägg och daggamla kycklingar skall transporteras antingen i

särskilda engångslådor eller i lådor som kan återanvändas om de före

transporten har rengjorts och desinfekterats. Dessa lådor

1. får endast innehålla kläckägg eller daggamla kycklingar av samma art,

kategori och typ av fjäderfä som härrör från samma anläggning, samt

2. skall vara märkta med uppgift om

a. avsändarland och region,

b. den fjäderfäart som äggen eller kycklingarna tillhör,

c. antalet ägg eller kycklingar i varje låda, samt

d. ursprungsanläggningens registreringsnummer.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

8

Lådor som innehåller kläckägg eller daggamla kycklingar får vara

sammanförda i lämpliga behållare för transport. Antalet lådor i varje

behållare och märkning enligt första stycket 2. skall återfinnas på dessa

behållare.

Daggamla kycklingar skall utan dröjsmål transporteras till mottagar-

anläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än

daggamla kycklingar som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

15 § Avelsfjäderfä och bruksfjäderfä skall transporteras i lådor eller burar

som

1. innehåller enbart fjäderfä av samma art, kategori och typ och som

härrör från samma anläggning, samt

2. har märkts med ursprungsanläggningens registreringsnummer.

Lådorna eller burarna skall utan dröjsmål transporteras till mottagar-

anläggningen utan att komma i kontakt med andra levande fåglar än

daggamla kycklingar eller avels- och produktionsfjäderfä som uppfyller

villkoren i dessa föreskrifter.

Fjäderfä för slakt

16 § Fjäderfä för slakt skall utan dröjsmål transporteras till mottagande

slakteri utan att komma i kontakt med andra fåglar än fjäderfä avsedda för

slakt som uppfyller villkoren i dessa föreskrifter.

Lådor, burar och transportfordon

17 § Lådor, burar och fordon skall vara konstruerade så att de

1. förhindrar spill av gödsel och minimerar förlust av fjädrar under

transport,

2. tillåter visuell inspektion av fjäderfä, samt

3. möjliggör rengöring och desinfektion.

Införsel av fjäderfä avsedda för utställning förevisning eller tävling

18 § För införsel eller återinförsel av fjäderfä och duvor avsedda för

utställning, förevisning eller tävling skall införseltillstånd sökas hos

Jordbruksverket. (SJVFS 1995:98).

Införsel av brevduvor

19 § Införsel av brevduvor från EU får ske för återutflygning ur landet i

anslutning till uppsläppstillfället. Brevduvorna skall överföras direkt till

uppflygningsorten och skall under vistelsen i Sverige hållas isolerade.

Fåglarna skall vara vaccinerade mot ND/Paramyxovirusinfektion senast sex

månader före införseln. Vaccinationsintyg skall medfölja djuren och skall

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

9

på begäran vid kontroll uppvisas för kontrollerande myndighet.

Transportutrymmen som eventuellt kvarstannar i Sverige skall rengöras

och desinficeras. (SJVFS 1995:98).

Övriga bestämmelser

20 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag

från bestämmelserna i denna författning. (SJVFS 1995:98).

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 7 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Mariann Sköld

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

10

Bilaga 1

Provtagning avseende salmonella på avelsfjäderfä och

daggamla kycklingar

Avelsfjäderfä

- Flocken skall isoleras under en period av två veckor.

- Provet skall omfatta samtliga serotyper av salmonella.

Unghöns avsedda för avel skall provtas vid fyra veckors ålder samt två

veckor före värpstart.

Provtagningsmetod 7

Samlingsprov bestående av minst ett gram färsk faeses skall tas ut, där

varje prov tas som separata prov. Dessa skall tas slumpmässigt på flera

platser där djuren hålls eller om djuren har tillgång till flera byggnader inom

samma anläggning skall prov tas från varje grupp av byggnader där de

hålls.

Antal platser där enskilda faesesprov skall tas ut till ett samlingsprov

framgår av tabell 1.

TABELL 1.

Antal djur per djurutrymme

Antal faesesprov per djurutrymme

eller grupp av byggnader

1-24

(lika många prov som antal djur

upp till maximalt 20 prov)

25-29

20

30-39

25

40-49

30

50-59

35

60-89

40

90-199

50

200-499

55

500 eller fler

60

7Jfr rådets direktiv 92/117/EEG (EGT nr L 62, 15.3.93, bilaga III).

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

11

Vuxna avelshöns skall provtas minst varannan vecka under värpperioden.

Provtagningsmetod

I avelsbesättningar vars ägg kläcks vid ett kläckeri med en sammanlagd

kläckningskapacitet som är mindre än 1 000 ägg skall proven tas inom

anläggningen och proverna skall bestå av samlingsprover som utgörs av

enskilda avföringsprover som vart och ett väger minst ett gram och som

samlats in enligt tabell 1(se ovan).

I avelsbesättningar vars ägg kläckts vid ett kläckeri med en sammanlagd

kläckningskapacitet av minst 1 000 ägg skall proven tas vid kläckeriet och

de skall från varje avelsbesättning bestå av:

a) samlingsprover från varje avelsflock av mekonium från 250 kycklingar

som kläckts från ägg som levererats till kläckeriet, eller

b) prover från varje avelsflock av kroppar från 50 kycklingar som har dött

före kläckningen eller som har kläckts från ägg som levererats till

kläckeriet.

Sådana prover skall också tas från avelsbesättningar som består av mindre

än 250 fåglar vars ägg har kläckts i kläckerier med en sammanlagd kapacitet

av minst 1 000 ägg.

Daggamla kycklingar skall komma från flock som provtagits i enlighet

med provtagning för vuxna avelshöns.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall omfatta samtliga salmonella-

serotyper och utföras enligt Internationella standardiserings- organisatio -

nens standardmetod, ISO 6579:1993.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

12

Bilaga 2

Provtagning avseende värphöns

- Flocken skall isoleras under en period av två veckor.

- Provtagning skall utföras inom tio dagar före avsändandet och omfatta

följande serotyper:

ù Salmonella gallinarum

ù Salmonella pullorum

ù Salmonella enteritidis

ù Salmonella berta

ù Salmonella typhimurium

ù Salmonella thompson

ù Salmonella infantis

Provtagningsmetod

Samlingsprov bestående av minst ett gram färsk faeses skall tas ut, där

varje prov tas som separata prov. Dessa skall tas slumpmässigt på flera

platser där djuren hålls eller om djuren har tillträde till flera byggnader skall

prov tas från varje grupp av byggnader.

Antal prov skall ske på en nivå som säkerställer med en tillförlitlighet på 95

procent att infektion av salmonella påvisas när prevalensen är minst fem

procent.

Mikrobiologisk undersökning

Den mikrobiologiska undersökningen skall utföras enligt Internationella

standardiseringsorganisationens standardmetod, ISO 6579:1993.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

13

Bilaga 3

Kläckägg av fjäderfä avsedda för utsättning

Under förutsättning att nedanstående provtagning fullföljts samt att

kläckäggen medföljs av ett hälsointyg som bekräftar detta medges import

av dessa utan karantän.

Särskild provtagning avseende fjäderfä avsedda för utsättning

Kläckägg av fjäderfä avsedda för utsättning skall härröra från flock som

vid äggläggningssäsongens början eller 14 dagar före avsändandet

genomgått en representativ serologisk undersökning beträffande salmo -

nella pullorum och salmonella gallinarum, Infektiös Laryngo- tracheitis

(ILT), samt Turkey Rhinotracheitis Syndrome/Swollen Head Syndrome

TRT/SHS.

Provtagningen skall genomföras på en nivå som säkerställer med en till-

förlitlighet på 95 procent att infektion påvisas när prevalensen är minst fem

procent. Nya djur som sätts in skall vara provtagna enligt ovan innan de

sätts in.

SJVFS 1995:98

Saknr J 22

14

Bilaga 4

Karantän

Djuren skall under tullkontroll transporteras direkt till en av Jordbruks-

verket godkänd karantän. Vid förnyad införsel skall karantänen ombe-

siktigas och ett nytt karantänsgodkännande utfärdas. Djuren skall senast

inom 24 timmar besiktigas av karantänsveterinär och därefter stå under

tillsyn av karantänsveterinär. Vid införsel av kläckägg skall även kläck-

ningen av äggen ske i karantänen.

De djur som dör under karantänsperioden kan frysförvaras eller omgående

obduceras. För obduktion skall i första hand de senast döda djuren

användas. Döda djur som skall obduceras skall sändas till aktuellt regio-

nalt laboratorium eller till Statens veterinärmedicinska anstalt för under-

sökning. Kropparna skall vara väl emballerade i absorberande papper och i

dubbla väl förslutna plastpåsar.

Jordbruksverket häver karantänen när djuren har genomgått föreskriven

karantänsperiod, alla prov har utfallit med negativt resultat och slutrapport

har inkommit från karantänsveterinär.

Provtagning avseende salmonella

Under karantänsperioden tas obligatoriska salmonellaprover i enlighet med

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:79) om frivillig och

förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättningar.

Provtagning för övriga sjukdomar (gäller ej strutsfåglar)

De importerade djuren skall efter 14 dagar i karantän dock tidigast vid sju

veckors ålder undersökas avseende infektiös bronkit (IB), egg drop

syndrome 76 (EDS 76), turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome

(TRT/SHS) och infektiös laryngotrakeit (ILT) genom att blodprov tas ut för

serologisk undersökning. Antalet blodprov skall tas i enlighet med

närmare instruktioner från Statens veterinärmedicinska anstalt. De prov-

tagna djuren skall individmärkas för att möjliggöra omprov av samma

individ.

Särskild provtagning avseende strutsfåglar

Strutsar skall efter 14 dagar i karantän provtas avseende Newcastle

disease (ND), Aviär Influensa (AI), turkey rhinotracheitis/swollen head

syndrome (TRT/SHS), mycoplasma gallisepticum, salmonella sp. Antalet

prov skall tas i enlighet med instruktioner från Statens veterinärmedicinska

anstalt.