SJVFS 1995:99

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:7) om statlig djursjukvårdsavgift

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:7) om statlig djursjukvårds-

avgift;

beslutade den 22 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen

(1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning, att verkets före-

skrifter (SJVFS 1992:7) om statlig djursjukvårdsavgift skall upphöra att

gälla.

SJVFS 1995:99

Saknr D 72:2

Utkom från trycket

den 28 juni 1995

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Leif Denneberg

(Djurhälsoenheten)