SJVFS 1996:116

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:163) om deklaration av vinoch mustlager

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:163) om deklaration av vin-

och mustlager;

beslutade den 21 augusti 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 25 § förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets

föreskrifter (SJVFS 1995:163) om deklaration av vin- och mustlager

skall upphöra att gälla.

SJVFS 1996:116

Utkom från trycket

den 22 augusti 1996

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 22 augusti 1996, men skall dock

tillämpas från och med den 14 augusti 1996.

SVANTE ENGLUND

Maria Weltenius

(Marknadsenheten)