SJVFS 1996:142

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,

sperma, ägg och embryon;

beslutade den 19 november 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m., att 27 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och

embryon skall ha följande lydelse.

SJVFS 1996:142

Saknr J 11:2

Utkom från trycket

den 21 november 1996

27 § Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är

uppfödda i fångenskap.

Införsel skall ske över Göteborg, Göteborg-Landvetter eller Malmö-

Sturup. Om det föreligger tveksamhet om vilken art djuret tillhör får

tullmyndigheten tillkalla en av Jordbruksverket utsedd sakkunnig för att

biträda med artbestämning.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och

har hållits i fångenskap sedan födelsen.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 22 november 1996.

SVANTE ENGLUND

Annica Wallén Norell

(Smittskyddenheten)