SJVFS 1996:149

Statens jordbruksverks föreskrifter om kalvslaktbidrag

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om kalvslaktbidrag;

beslutade den 28 november 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 22 § förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.

SJVFS 1996:149

Utkom från trycket

den 29 november 1996

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om kalvslaktbidrag finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för nötkött,1

2. kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92 av den 23 december

1992 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som fastställs i

rådets förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av

marknaden för nötkött och om upphävande av förordningarna (EEG) nr

1244/82 och (EEG) nr 714/89,2

3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

samt

4. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

Ansökan

2 § Ansökan om kalvslaktbidrag skall göras av den bidragsberättigade

producenten på av Statens jordbruksverk fastställd blankett och skall

lämnas till slakteri i samband med leverans av kalven.

3 § I ansökan om kalvslaktbidrag skall producenten ange det bankkonto,

inklusive clearingnummer, till vilket Jordbruksverket skall utbetala

bidraget.

-------------------------

1EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24 (Celex 368RO805).

2EGT nr L 391, 31.12.1991, s.20 (Celex 392R3886).

SJVFS 1996:149

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 december 1996, men skall dock

tillämpas från och med den 1 december 1996.

SVANTE ENGLUND

Ansa Norman Palmér

(Djurbidragsenheten)