SJVFS 1996:152

Statens jordbruksverks föreskrifter om skogsodlingsmaterial

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om skogsodlingsmaterial;

beslutade den 4 december 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 och 25 §§ förord-

ningen (1995:681) om växtskydd m.m., följande.

SJVFS 1996:152

Saknr T 30

Utkom från trycket

den 11 december 1996

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller skogsodlingsmaterial av

följande släkten, om inte annat särskilt föreskrivs: al, Alnus spp., gran,

Picea spp. och tall, Pinus spp. Med skogsodlingsmaterial avses plantor,

sticklingar och andra former av förökningsmaterial avsedda för anläggning

av skog, dock inte frön. Bestämmelserna gäller utöver vad som föreskrivs i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder

mot spridning av växtskadegörare.

2 § På areal som används för produktion av skogsodlingsmaterial får

varken potatiscystnematoderna Globodera pallida eller G. rostochiensis

förekomma. Detta gäller även skogsodlingsmaterial av andra släkten än al,

gran och tall.

3 § Särskilt svårbekämpade ogräs, såsom strandfräne, Rorippa sylvestris,

och levermossor, skall bekämpas i produktionen.

4 § Vid produktion av skogsodlingsmaterial, vilket är avsett för försäljning

plantskolor emellan, skall följande kvalitetsnedsättande växtskadegörare

bekämpas, där det kan antas att de förekommer:

Gremmeniella abietina, knopp- och grentorka eller paraplysjuka,

Lophodermium seditiosum, tallskytte,

Phacidium infestans, snöskytte,

Phytophthora spp., på al,

Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., rotdöd.

SJVFS 1996:152

Saknr T 30

2

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 december 1996.

SVANTE ENGLUND

Maria Gråberg

(Växtinspektionen)