Upphävd författning

Förordning (1995:681) om växtskydd m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:681 i lydelse enligt SFS 2005:1222
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m.m.
Växtskyddsförordning (1993:383)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte

1 §  Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager av växter.

[S2]Beteckningarna växt och växtskadegörare har i denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Växtskadegörare

2 §  Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske av sådana växtskadegörare som anges i föreskrifter som meddelas av Statens jordbruksverk.

3 §  Beslut med stöd av 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318) om bekämpning av andra växtskadegörare än som avses i 2 § denna förordning meddelas av Jordbruksverket.

Bekämpning

4 §  För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare, får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet som avses i 5 § växtskyddslagen (1972:318).

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall enligt första stycket.

 • SJVFS 1996:152: Statens jordbruksverks föreskrifter om skogsodlingsmaterial
 • SJVFS 2000:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Egypten
 • SJVFS 2004:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiskräfta
 • SJVFS 2004:37: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:82) om bekämpning av rhizomania

5 §  Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen av växtskadegörare.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen skall medverka vid bekämpningen av växtskadegörare. Förordning (2005:1222).

Växtskyddskontroll

6 §  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet som avses i 5 a § växtskyddslagen (1972:318).

 • SJVFS 1995:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 2004:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiskräfta
 • SJVFS 2005:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2001:25: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis
 • SJVFS 1997:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering av utsädespotatis

Anmälningsskyldighet

7 §  Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) skall göras hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

[S2]Anmälan som har gjorts till länsstyrelsen skall genast sändas vidare till Jordbruksverket.

8 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att göra anmälan enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318).

Förbud mot eller villkor för införsel

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet om förbud mot eller villkor för införsel eller spridning av

 1. växter,
 2. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat,
 3. växtskadegörare, eller
 4. varor som är angripna av växtskadegörare eller på annat sätt inte uppfyller föreskrivna krav.

 • SJVFS 2005:23: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:158) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus (Ficus L.) från Nederländerna
 • SJVFS 1998:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av snittblommor av orkidéer (Orchidaceae) med ursprung i Thailand
 • SJVFS 2004:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiskräfta
 • SJVFS 1999:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:90) om förbud mot införsel av potatis med ursprung i Egypten

Sundhetsintyg vid utförsel eller spridning av växter

10 §  Vid utförsel eller återutförsel eller spridning av växter eller odlingssubstrat utfärdar Jordbruksverket efter ansökan sundhetsintyg.

[S2]Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att utfärda sådant sundhetsintyg som krävs vid utförsel av växter eller vid spridning av växter.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sundhetsintyg som avses i första och andra styckena.

Växtskyddskontroll vid införsel

11 §  Vid införsel av växter eller odlingssubstrat för vilka krävs sundhetsintyg får Jordbruksverket kontrollera sändningens identitet.

12 §  Jordbruksverket får vid införsel av växter eller odlingssubstrat undersöka sändningen, om den inte

 1. åtföljs av föreskrivet sundhetsintyg, eller
 2. har anmälts för växtskyddskontroll vid införseln.

[S2]Sändningen skall dock alltid undersökas, om det finns välgrundade misstankar att införselförbud överträtts eller att föreskrivna villkor för införseln inte är uppfyllda.

13 §  Om det vid införsel av växter eller odlingssubstrat genom undersökning eller karantänsodling upptäcks växtskadegörare som medför att införsel är förbjuden, får Jordbruksverket besluta om de åtgärder som behövs för att hindra spridning.

14 §  I fråga om rätt att hantera oförtullade varor som enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten enligt första stycket att hantera varor.

15 §  Om en sändning av växter eller odlingssubstrat inte uppfyller införselvillkoren, skall Jordbruksverket besluta att sändningen helt eller delvis skall avvisas.

[S2]Jordbruksverket skall besluta vad som skall ske med en avvisad sändning.

16 §  Växter med ursprung i Europa för vilka det krävs sundhetsintyg får, med undantag för potatis och citrusplantor, införas utan beaktande av bestämmelserna i 11, 12 och 14 §§ om införseln avser

 1. privat flyttgods,
 2. handbagage innehållande växter för eget bruk vars sammanlagda vikt understiger två kilo, eller
 3. växter som är avsedda för plantering i gränsområdena mellan Sverige och Norge och som odlats i det näraliggande gränsområdet enligt villkor föreskrivna av Jordbruksverket.

17 §  Jordbruksverket får för vetenskapligt ändamål medge andra undantag från införselbestämmelserna i denna förordning, om det kan ske utan att syftet med förordningen eftersätts.

Ersättning

18 §  Om det finns särskilda skäl, kan ersättning enligt 8 § växtskyddslagen (1972:318) lämnas i enskilda fall för förlust som uppkommit genom Jordbruksverkets beslut om bekämpning eller hindrande av spridning av växtskadegörare.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

Avgifter

19 §  Den som är skyldig att betala tull för varan eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd skall betala en växtskyddsavgift. Avgiften tas ut av Tullverket.

[S2]Växtskyddsavgiften fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

[S3]Växtskyddsavgift skall inte betalas för

 1. avvisade sändningar, och
 2. sändningar som på sundhetsintyget försäkras vara undersökta före avsändandet från utförsellandet av en person som Jordbruksverket bemyndigat. Förordning (2000:1315).

20 §  Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om att avgifter skall betalas för införsel utanför införselort, sundhetskontroll, karantänskontroll och för registrering till grund för sundhetskontroll samt i ärenden om sundhetsintyg och om undantag från införselbestämmelserna i förordningen.

[S2]Vilka orter som är införselorter framgår av Jordbruksverkets föreskrifter. Förordning (1998:453).

Ansvar

21 §  Bestämmelser om påföljd för olovlig införsel av växter, odlingssubstrat eller växtskadegörare och för försök därtill finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

[S2]I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket anser nödvändiga.

[S3]Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelser i förordningen eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen rörande införsel, utförsel eller spridning av växter, odlingssubstrat eller växtskadegörare, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt lagen om straff för smuggling. Förordning (2000:1315).

Tillsyn m. m.

22 §  Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över gods skall övervaka att det inte införs växter eller jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat eller växtskadegörare i strid mot

 1. föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller
 2. föreskrifter om att sådant gods endast får införas mot uppvisande av sundhetsintyg.

[S2]Jordbruksverket skall i övrigt ha tillsyn över att det inte införs eller sprids något gods i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter. Förordning (2000:1315).

Överklagande

23 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

24 §  Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får inte överklagas.

[S2]I 11 § växtskyddslagen (1972:318) och 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1126).

Ytterligare föreskrifter

25 §  Ytterligare föreskrifter om bekämpning av växtskadegörare och om införsel, utförsel och spridning av växter, odlingssubstrat och växtskadegörare får meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2005:23: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:158) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av växter av fikus (Ficus L.) från Nederländerna
 • SJVFS 2000:15: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:89) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Nederländerna, m.m.
 • SJVFS 1996:152: Statens jordbruksverks föreskrifter om skogsodlingsmaterial
 • SJVFS 2000:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Egypten
 • SJVFS 1996:155: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:37) om obligatorisk anmälan för växtskyddskontroll vid införsel av sticklingar och småplantor av krysantemum och margueriter med ursprung i Kanarieöarna
 • SJVFS 2004:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiskräfta

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:681) om växtskydd m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Genom förordningen upphävs växtskyddsförordningen (1993:383) och förordningen (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m. m.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut enligt växtskyddsförordningen (1993:383) och förordningen (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m. m. som har meddelats före den 1 juli 1995.
  CELEX-nr
  377L0093
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:453) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 19, 20 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1126) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:533) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:1315) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 19, 21, 22 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:1222) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2006:817

Omfattning
upph.