SJVFS 1996:162

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,

sperma, ägg och embryon;

beslutade den 18 december 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m., att 27 § verkets

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och

embryon skall ha följande lydelse.

SJVFS 1996:162

Saknr J 11:3

Utkom från trycket

den 20 december 1996

27 §1 Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är

uppfödda i fångenskap.

Införsel av reptiler och groddjur från land inom EU får endast ske över

Stockholm-Arlanda, Göteborg, Göteborg-Landvetter, Malmö, Malmö-

Sturup, Helsingborg eller Trelleborg.

Införsel av reptiler och groddjur från tredje land får endast ske på de

införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1996:23) om veterinär gränskontroll m.m. vid införsel från och utförsel till

tredje land.

Om det föreligger tveksamhet om vilken art djuret tillhör får tull-

myndigheten tillkalla en av Jordbruksverket utsedd sakkunnig för att

biträda med artbestämning.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och

har hållits i fångenskap sedan födelsen.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.

SVANTE ENGLUND

Annica Wallén Norell

(Smittskyddenheten)

-------------------------

1Senaste lydelse SJVFS 1996:142.