SJVFS 1996:24

Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om införsel av djur, sperma, ägg och embryon;

beslutade den 14 februari 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd

med Generaltullstyrelsen och Statens naturvårdsverk, följande.1

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

Utkom från trycket

den 1 mars 1996

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter avser införsel från länder inom Europeiska unionen

(EU) och tredje land av djur, sperma, ägg och embryon som inte särskilt

regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av

1. nötkreatur och svin,

2. får och getter,

3. hästdjur,

4. fjäderfä och kläckägg,

5. embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin, eller

6. fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav.

Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om

handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Definitioner

2 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med

embryosamlingslag: en av avsändarlandet officiellt godkänd och

registrerad grupp som utför samlandet och prepareringen av embryon,

godkänd anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anlägg-

ning som är godkänd och registrerad av landets behöriga myndighet och

där en eller flera djurarter hålls regelbundet och som är avsedd för ett eller

flera av följande ändamål:

-------------------------

1Jfr rådets direktiv 92/65/EEG (EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54, Celex 392L0065), kom-

missionens beslut 95/176/EG (EGT nr L 117, 24.5.1995, s. 23, Celex 395D0176), rådets

direktiv 94/28/EG (EGT nr L 178, 12.7.1994, s. 66, Celex 394L0028), kommissionens

beslut 94/63/EG (EGT nr L 28, 2.2.1994, s. 47, Celex 394D0063), kommissionens beslut

95/307/EG (EGT nr L 185, 4.8.1995, s. 58, Celex 395D0307) samt kommissionens beslut

95/388/EG (EGT nr L 234, 3.10.1995, s. 30, Celex 395D0388).

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

2

1. utställning av djur och undervisning av allmänheten,

2. bevarande av djurarter, eller

3. grundforskning, tillämpad forskning eller uppfödning av försöksdjur

för vetenskapliga ändamål.

För godkännande av anläggning i landet skall kraven som anges i

bilaga 1 vara uppfyllda,

registrerad handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent

eller tillfällig basis bedriver handel med djur och som har registrerats av

avsändarlandets myndighet för handel inom gemenskapen,

reptiler: ormar, sköldpaddor och ödlor,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tull-

kontroll, samt

tullplats: plats där det finns lokal tullmyndighet.

Införseltillstånd

3 § Djur, sperma, ägg och embryon som inte står särskilt omnämnda i

dessa föreskrifter eller där krav på införseltillstånd särskilt anges får inte

föras in utan införseltillstånd i varje enskilt fall. Införseltillstånd skall

sökas från Statens jordbruksverk. Införseltillståndet kan innehålla villkor

utöver bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Införsel från tredje land

4 § Djur, andra än de som anges i 25 - 27 §§ från tredje land får inte föras

in utan införseltillstånd.

Införsel av djur, sperma, ägg och embryon från tredje land får endast

ske vid gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens Jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:23) om veterinär gränskontroll m.m.

vid införsel från och utförsel till tredje land.

Anmälan till tullmyndighet

5 § Vid införseltillfället skall anmälan ske till tullmyndighet.

Djurhälsokrav

6 § Djur, sperma, ägg och embryon som införs får inte uppvisa några

tecken på sjukdom eller misstänkas vara smittade av sjukdom. De får

heller inte härröra från områden eller anläggningar som är spärrade på

grund av smittsam sjukdom för aktuellt djurslag.

Särskilda villkor

Registrering

7 § Importör av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av be-

stämmelserna i 12 - 27 §§ skall vara registrerad hos Jordbruksverket.

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

3

Ansökan om registrering skall ske på fastställd blankett2 och vara Jord-

bruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället.

Registreringen gäller under ett år.

Föranmälan

8 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst an-

mäla införsel från land inom EU till Jordbruksverket.

Vid införsel från tredje land skall anmälan ske till gränskontroll-

veterinären på införselorten senast en arbetsdag före sändningens an-

komst.

Krav på avsändaren

9 § Införsel från land inom EU av djur, sperma, ägg och embryon som

omfattas av bestämmelserna i 12 - 24 §§ får endast ske från registrerad

handlare.

Hälsointyg

10 § Djur, sperma, ägg och embryon som anges i 12 - 24 §§ skall, om

inte annat anges, vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet

med ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär. Intyget

skall utfärdas av en officiell veterinär. Vid införsel till en godkänd

anläggning får intyget vara utfärdat av den avsändande godkända an-

läggningens veterinär.

Intyget skall vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen.

Intyget skall i original åtfölja transporten till gränskontrollstationen

eller destinationsorten. Det skall vara utfärdat på svenska och på minst ett

i avsändarlandet officiellt språk och bestå av ett enda ark.

Av intyget skall framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona

uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Importör skall under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer

sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär.

Härstamningsbevis

11§ Sperma, ägg och embryon som anges i 23 och 24 §§ skall vid

införsel åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de regler som har

uppställts av Europeiska gemenskapernas kommission.

Apdjur

12 § Införsel av apor (simiae och prosimiae) får endast ske från en god-

känd anläggning i avsändarlandet till en av Jordbruksverket godkänd

anläggning.

-------------------------

2Blankett E9.26. rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

4

Jordbruksverket kan i enskilda fall medge undantag för införsel av djur

som har tillhört en privatperson eller som har beslagtagits eller om-

händertagits av tullmyndigheten.

Hovdjur

13 § Hovdjur skall

1. vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras,

2. inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för

smittsam sjukdom,

3. inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de skall här-

röra från ett område som inte lyder under några restriktioner avseende

mul- och klövsjuka, samt

4. härröra från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner för det berörda djurslaget och de skall ha befunnit sig där

sedan födelsen eller de senaste 30 dagarna före avsändandet.

14 § Idisslare skall, förutom att uppfylla kraven i 13 §, antingen

1. härröra från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri

besättning, eller

2. härröra från en besättning där inga fall av tuberkulos eller brucel-los

har förekommit de föregående 42 dagarna och de skall ha genomgått en

provtagning med negativt resultat avseende tuberkulos och brucellos inom

30 dagar före avsändandet.

Djuren skall genomgå ytterligare provtagning avseende tuberkulos och

brucellos i karantän i Sverige.

15 § Svindjur skall, förutom att uppfylla kraven i 13 §,

1. härröra från en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före

avsändandet med negativt resultat ha genomgått en test för att påvisa

frihet från brucellosantikroppar,

2. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende klassisk svin-

pest om det under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av

klassisk svinpest i regionen. Regionens status avseende svinpest eller

resultatet av testningen skall särskilt intygas av en officiell veterinär i

hälsointyget, samt

3. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende Porcine

Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) om det under de senaste

tolv månaderna har förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status

avseende PRRS eller resultatet av testningen skall särskilt intygas av en

officiell veterinär i hälsointyget.

Fåglar

16 § Vid införsel av andra fåglar än finkar och papegojfåglar krävs in-

förseltillstånd.

Fåglar skall härröra

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

5

1. från en anläggning där inga fall av hönspest har diagnostiserats

inom 30 dagar före avsändandet, och

2. från en anläggning eller ett område som inte lyder under några

restriktioner avseende Newcastlesjuka.

Djuren skall vid införseln antingen åtföljas av ett hälsointyg eller av en

försäkran från en registrerad handlare eller driftsledaren vid den av-

sändande anläggningen. Av försäkran skall framgå att djuret uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

17 § Papegojfåglar skall, förutom att uppfylla kraven i 16 § andra styc-

ket punkt 1 och 2,

1. härröra från en anläggning där psittakos (Chlamydia psittaci) inte

har diagnosticerats och de får inte ha varit i kontakt med fåglar från en

smittad anläggning, och

2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan

spåras.

Bin

18 § Vid införsel av bin (Apis melifera) eller biägg krävs införseltill-

stånd. Bin och ägg skall härröra från ett område som inte lyder under

restriktioner avseende amerikansk yngelröta.

Hardjur

19 § Hardjur (lagomorfer)

1. får inte härröra från eller ha varit i kontakt med en besättning som

inom 30 dagar före avsändandet har haft förekomst av rabies,

2. skall härröra från en besättning där djuren inte har uppvisat några

kliniska tecken på myxomatos, samt

3. skall vid införseln antingen åtföljas av ett hälsointyg eller av en

försäkran från en registrerad handlare eller driftsledaren vid den avsän-

dande anläggningen. Av försäkran skall framgå att djuren uppfyller de

hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Djur avsedda för pälsproduktion

20 § Vid all införsel av rovdjur avsedda för pälsproduktion krävs inför-

seltillstånd.

Iller, mink och räv får inte härröra från eller ha varit i kontakt med

djur från en anläggning där rabies har förekommit eller misstänks ha

förekommit under en tid av sex månader närmast före avsändandet, om

inte ett systematiskt vaccinationsprogram tillämpas.

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

6

Hundar och katter

21 § Hundar och katter avsedda för handel som införs från annat land

inom EU än Storbritannien och Irland skall

1. härröra från en registrerad anläggning, som inte lyder under några

djurhälsorestriktioner och där djuren har hållits i fångenskap sedan

födelsen utan att ha varit i kontakt med vilda djur som är mottagliga för

rabies,

2. vara kliniskt friska vid avsändandet,

3. transporteras till landet i ett av avsändarlandet särskilt godkänt

fordon,

4. efter tre månaders ålder ha blivit vaccinerade mot rabies och där-

efter årligen ha revaccinerats. Rabiesvaccinationen skall ha skett minst sex

månader före avsändandet. Djuren skall därefter ha genomgått en

serologisk test som utvisar en skyddande antikroppstiter på minst 0,5

IE/ml. Om djuren testas efter sin första vaccination skall testen utföras

mellan den första och tredje månaden efter vaccinationen,

5. vara identifierade med en örontatuering eller ett mikrochips-

implantat, samt

6. vara vaccinerade mot valpsjuka.

Vaccinationsintyg skall medfölja djuren till mottagaren.

22 § Hundar och katter avsedda för handel som införs från Storbritan-

nien eller Irland skall

1. härröra från en anläggning som inte lyder under några djurhälso-

restriktioner,

2. vara kliniskt friska vid avsändandet,

3. om de är äldre än tre månader vara identifierade med en öron-

tatuering eller ett mikrochipsimplantat,

4. om de är hundar som är äldre än tre månader vara vaccinerade mot

valpsjuka,

5. inte vara vaccinerade mot rabies, samt

6. ha befunnit sig i avsändarlandet sedan födelsen.

Sperma, ägg och embryon

23 § Sperma från får, get och hästdjur från länder inom EU skall härröra

från en seminstation eller, beträffande får och get, från en anläggning som

är godkänd för handel inom EU.

Införsel av sperma från får, get och hästdjur får ske från tredje land

eller del därav enligt bilaga 2 endast under förutsättning

1. att, vad gäller sperma från får och get, utbrott av eller vaccination

mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv

månaderna i avsändarlandet, och

2. att sperman från får, get och hästdjur härrör från en seminstation

som är godkänd för export till EU.

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

7

24 § Ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin från länder inom

EU skall ha samlats av ett godkänt embryosamlingslag i avsändarlandet

och skall ha behandlats i ett godkänt laboratorium.

Införsel av ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin får ske

från tredje land eller del därav enligt bilaga 2 endast under förutsättning

1. att, vad gäller ägg och embryon från får, get och svin, att utbrott av

eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de

senaste tolv månaderna i avsändarlandet, och

2. att äggen eller embryona från får, get, hästdjur och svin har samlats

av ett godkänt embryosamlingslag i avsändarlandet och har behand-lats i

ett godkänt laboratorium.

Gnagare

25 § Införsel av mer än tio möss, råttor, marsvin, guldhamstrar, chin-

chillor eller ökenråttor får ske under förutsättning att djuren är uppfödda

och sedan födelsen har hållits i fångenskap.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och

har hållits i fångenskap sedan födelsen.

Gnagare för vetenskapligt bruk

26 § Gnagare (Rodentia) för vetenskapligt bruk skall direkt efter inför-

seln transporteras till mottagarens försöksdjursanläggning.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet inte uppvisade tecken på lymfatisk choriomeningit,

hantavirusinfektion eller annan smittsam sjukdom.

Reptiler och groddjur

27 § Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är

uppfödda i fångenskap.

Införsel skall ske över Stockholm-Arlanda, Göteborg, Göteborg-

Landvetter eller Malmö-Sturup. Om det föreligger tveksamhet om vilken

art djuret tillhör får tullmyndigheten tillkalla en av Jordbruksverket utsedd

sakkunnig för att biträda med artbestämning.

Vid införsel från tredje land skall sändningen åtföljas av en exportör-

försäkran som intygar att djuren härrör från en anläggning där djuren vid

tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och

har hållits i fångenskap sedan födelsen.

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

8

Särskilda bestämmelser

Transitering

28 § Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte

uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.

Ansökan om tillstånd skall vara Jordbruksverket tillhanda senast

30 dagar före transitering.

Vid transitering skall sändningen införas via tullplats.

29 § Bestämmelser om tullmyndighets övervakning av införsel av djur

och produkter till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.

30 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1996. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:66) om införsel

av djur, sperma, ägg och embryon med undantag av 22, 23 och 25 §§ samt

punkten 2 i övergångsbestämmelserna som skall upphöra att gälla den 1

april 1996.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sperma från hästdjur

som tappats före den 1 oktober 1995.

SVANTE ENGLUND

Susanne Eliasson

(Smittskyddsenheten)

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

9

Bilaga 1

KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING

A. En anläggning enligt 2 § skall uppfylla följande krav för att kunna

bli officiellt godkänd

Belägenhet, inredning m.m.

Anläggningen skall

1. vara isolerad från omgivningen och vara inhägnad eller klart avgränsad

på annat sätt,

2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns

någon risk för spridning av smitta till jordbruksdjur,

3. ha godtagbara karantänslokaler,

4. ha resurser för att kunna ta hand om kroppar av djur som dött på grund

av sjukdom, samt

5. ha lämpliga obduktionslokaler (en eller vid behov flera).

Skötsel, hälsokontroll m.m.

1. Anläggningen skall stå under tillsyn av veterinär.

Denne skall ansvara för

a. att djurens hälsa dagligen kontrolleras,

b. att djur kan infångas och hållas instängda, samt

c. att träckprover regelbundet tas på djuren.

2. Djuren i anläggningen skall vara fria från följande sjukdomar som

djuren kan vara mottagliga för; mul- och klövsjuka, klassisk svinpest,

afrikansk svinpest, hönspest, Newcastlesjukan, psittakos, brucellos,

tuberkulos, rabies, amerikansk yngelröta.

3. Journal skall kontinuerligt föras och omfatta följande uppgifter:

a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen,

b. respektive djurs ålder,

c. antal djur som anländer till respektive lämnar anläggningen,

d. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen trans-

porteras,

e. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen,

f. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov,

blodprov m.m.,

g. inträffade sjukdomsfall och dödsfall,

h. utförda behandlingar,

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

10

i. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive

dödfödda djur, samt

j. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i an-

läggningen.

4. Anläggningen skall övervakas av en officiell veterinär.

Denne skall minst två gånger per år granska anläggningens journaler och

hälsokontrollera djuren.

Hälsokontrollen skall omfatta

a. inspektion av samtliga djur i anläggningen, och

b. representativ provtagning eller undersökning på annat sätt av samtliga

djur som är mottagliga för de sjukdomar som anges i punkt 2 under rub-

riken skötsel, hälsokontroll m.m.

Proverna skall undersökas på godkänt laboratorium.

Övriga krav

1. Djur som förs till anläggningen skall komma från en annan anläggning

som är officiellt godkänd av landets behöriga myndighet.

2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter

tillstånd av den veterinär som har tillsyn över anläggningen.

3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i

punkt 2 under rubriken skötsel, hälsokontroll m.m. påvisas antingen vid

laboratorieundersökning av prover tagna på djur i anläggningen eller på

annat sätt skall detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på före-

komst av någon sjukdom som anges i punkt 2 under rubriken skötsel,

hälsokontroll m.m. skall omedelbart anmälas till Jordbruksverket.

B. Återkallelse av godkännande

En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt

av Jordbruksverket, om sjukdom som anges i punkt 2 under rub-riken

skötsel, hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något

av kraven enligt A inte uppfylls.

Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har

utrotats och sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga

krav för godkännande åter uppfylls och detta har bekräftats av en officiell

veterinär.

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

11

Bilaga 2

SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON FRÅN FÅR OCH GET

Införsel får ske från följande tredje länder under förutsättning att

utbrott av eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har före-

kommit i angivet land under de senaste tolv månaderna.

Canada förutom Okanagan Valley

regionen i British Columbia (för

definition av området se hälsointyget)

Estland

Island

Lettland

Litauen

Malta

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Ungern

ÄGG OCH EMBRYON FRÅN SVIN

Införsel får ske från följande tredje länder under förutsättning att

utbrott av eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har

förekommit i angivet land under de senaste tolv månaderna.

Amerikas förenta stater

Canada

Norge

Nya Zeeland

Schweiz

SJVFS 1996:24

Saknr J 11

12

SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON FRÅN HÄSTDJUR

Införsel får ske från följande tredje länder

Algeriet

Amerikas förenta stater

Argentina

Australien

Brasilien3

Bulgarien

Canada

Chile

Cypern

Estland

Grönland

Island

Israel

den tidigare Jugoslaviska

republiken Makedonien

Kroatien

Lettland

Litauen

Malta

Marocko

Mauritius

Norge

Nya Zeeland

Paraguay

Polen

Quatar

Rumänien

Ryssland3

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Tjeckien

Tunisien

Ukraina

Ungern

Uruguay

Vitryssland (Belarus)

-------------------------

3Regionalisering

Brasilien: endast delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,

Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia,

Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do

Norte, Ceará et Maranhão.

Ryssland: endast området väster om Uralberget.