SJVFS 1996:34

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,

sperma, ägg och embryon;

beslutade den 20 mars 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förord-

ningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m., att övergångs-

bestämmelserna till verkets föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av

djur, sperma, ägg och embryon skall ha följande lydelse.

SJVFS 1996:34

Saknr J 11:1

Utkom från trycket

den 26 mars 1996

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1996. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:66) om införsel

av djur, sperma, ägg och embryon med undantag av 22, 23 och 25 §§ samt

punkten 2 i övergångsbestämmelserna som skall upphöra att gälla den 1

maj 1996.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sperma från hästdjur

som tappats före den 1 oktober 1995.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 april 1996.

SVANTE ENGLUND

Susanne Eliasson

(Smittskyddsenheten)