SJVFS 1996:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp

av skummjölkspulver;

beslutade den 27 mars 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 1 förordningen

(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att 1 §

verkets föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skum-

mjölkspulver skall ha följande lydelse.

SJVFS 1996:43

Utkom från trycket

den 1 april 1996

Grundläggande bestämmelser

1 § 1

Grundläggande bestämmelser om interventionsuppköp av skum-

mjölkspulver finns i

1. rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den

gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkpro-

dukter,

2

2. rådets förordning (EEG) nr 777/87 av den 16 mars 1987 om ändring

av interventionssystemet för smör och skummjölkspulver,

3

3. kommissionens förordning (EG) nr 322/96 av den 22 februari 1996

om tillämpningsföreskrifter för offentlig lagring av skummjölkspulver,

4

4. rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om

medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av

systemet för finansiering genom garantisektionen inom Europeiska

utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av

direktiv 77/435/EEG,

5

5. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

och

-------------------------

1Ändringen innebär bl.a. att punkt 2 upphävs.

2EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13 (Celex 368R0804).

3EGT nr L 78, 20.3.1987, s. 10 (Celex 387R0777).

4EGT nr L 45, 22.2.1996, s. 17 (Celex 396R0322).

5EGT nr L 388, 30.12.1989, s. 18 (Celex 389R4045).

SJVFS 1996:43

2

6. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruks-

produkter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 april 1996.

SVANTE ENGLUND

Per Nilsson

(Interventionsenheten)